banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Konsultacjom poddana zostanie prognoza oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 11 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t.)

Regulamin Organizacyjny
Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa
przy Radach Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych:
Małej Wisły i Górnej Odry


Stałe Komisje ds. Udziału Społeczeństwa - zwane dalej Komisjami działają na podstawie art. 100 Ustawy Prawo wodne z 18 lipca 2001 (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 7 grudnia 2005 r.; Nr 239; poz. 2019 ze zm. oraz art. 98 ust. 3 w zw. z art. 100 ust. 6 w/w ustawy oraz na podstawie Uchwał Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły nr 2/MW/2003 oraz Górnej Odry nr 2/GO/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w związku z § 4 Regulaminu Organizacyjnego Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry; w obecnym składzie osobowym: na podstawie Uchwał: Nr 107/2006/MW oraz Nr 93/2006/GO z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia listy przedstawicieli Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry, którzy będą uczestniczyć w pracach Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa oraz Uchwał: Nr 108/2006/MW oraz Nr 94/2006/GO Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia składu Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa, które będą działały przy RGWRW Małej Wisły i Górnej Odry. W zakresie swej właściwości Stałe Komisje ds. Udziału Społeczeństwa przy Radach Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry uchwalają, co następuje:

 

§1

 1. Zadaniem Komisji jest opracowywanie stanowiska w sprawach przekazanych przez Rady w celu wypełnienia zadań w ramach procesu udziału społeczeństwa w wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE (Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne {Dz. U. 2001 Nr 115 poz. 1229}, tekst jednolity z dnia 18 listopada 2005 r. {Dz. U. 2005 Nr 239, poz. 2019, ze zmi} oraz Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko {Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.}) oraz w procesie planowania gospodarowania wodami.
 2. Do zadań Komisji należy w szczególności:

1). uczestniczenie w identyfikacji istotnych problemów gospodarki wodnej w Regionach Wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry,

2). uczestniczenie w procesie opracowywania planu gospodarowania wodami,

3). opiniowanie dokumentacji, poddawanych obligatoryjnie pod konsultacje społeczne, w tym:

 1. harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem planu gospodarowania wodami w dorzeczu, w tym zestawienie działań, które należy wprowadzić w drodze konsultacji,
 2. przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej określonych dla danego obszaru dorzecza,
 3. projektu planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

4). formułowanie uwag w odniesieniu do organizacji procesu konsultacji społecznych.

 

§ 2


 1. Skład Komisji określają Rady na podstawie zapisów zawartych w aktualnie obowiązującym „regionalnym Programie US”.
 2. Komisje działają kolegialnie na sesjach plenarnych.
 3. Organizacja prac Komisji może opierać się o tematyczne grupy robocze (panele dyskusyjne), w ramach których wypracowywane będą stanowiska, przedstawione następnie na sesji plenarnej Komisji. Pracownicy komórki właściwej ds. realizacji zadań związanych z udziałem społeczeństwa biorą udział w moderowaniu spotkań oraz proponują podział na poszczególne grupy dyskusyjne - odpowiedzialni są także za podsumowanie dyskusji lub wyznaczenie /wybór/ osoby z grupy, która zrelacjonuje jej efekty /przedstawi wnioski i ustalenia z prac grupy/.

 

§ 3


 1. Komisje wybierają ze swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza, którzy tworzą Prezydia Komisji podejmując stosowną uchwałę.
 2. Prezydia organizują prace Komisji.
 3. Przewodniczący przedstawiają porządek obrad i prowadzą posiedzenia Komisji.
 4. Przewodniczący przedstawiają opinie Komisji na posiedzeniu Rad wraz z protokołem z posiedzenia Komisji.
 5. Zadania Przewodniczącego w razie jego nieobecności wykonuje Zastępca.
 6. W razie nieobecności Przewodniczącego i Zastępcy Komisji, czynności zastrzeżone do kompetencji Przewodniczącego wykonuje członek Komisji wyznaczony pisemnie przez Przewodniczącego.
 7. Do zadań Sekretarza Komisji należy, udział w sporządzaniu protokołów z posiedzeń Komisji, redagowanych przez prawnika RZGW Gliwice.

 

§ 4


 1. Wszelkie opinie, zalecenia Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa, poza sprawami porządkowymi, będą podejmowane przez nie - podobnie jak w przypadku Rad - w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy liczby członków.
 2. W przypadku braku wymaganego do podejmowania prawomocnych uchwał quorum (po upływie 15 min) przeprowadza się posiedzenie w drugim terminie, a głosowania uważa się za ważne nawet wówczas, gdy liczba obecnych członków nie jest wystarczająca, by spełnić wymóg quorum.
 3. Przewodniczący przedstawia na posiedzeniu Komisji informację o stanowisku Rad podjęte w odniesieniu do opinii przygotowanej przez Komisje.

 

§ 5


 1. Posiedzenia Komisji zwoływane są obligatoryjnie na każdym etapie procesu konsultacji społecznych zgodnie z harmonogramem zawartym w aktualnie obowiązującym „regionalnym Programie US”.
 2. Posiedzenia Komisji zwołują Przewodniczący Komisji na wniosek Rad lub z własnej inicjatywy - przy uwzględnieniu stanowiska komórki właściwej ds. realizacji zadań związanych z udziałem społeczeństwa działającej w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach, zwanym dalej RZGW Gliwice.
 3. W posiedzeniach Komisji uczestniczą członkowie Komisji, Dyrektor Regionalnego Zarządu lub upoważniony przez niego przedstawiciel, pracownicy komórki właściwej ds. udziału społeczeństwa i inni pracownicy RZGW Gliwice - wyznaczeni przez Dyrektora RZGW Gliwice oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczących Komisji.
 4. Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone do wzięcia udziału w posiedzeniu otrzymują pisemne zawiadomienia o terminie i miejscu posiedzenia wraz z przewidzianym porządkiem obrad i innymi materiałami - co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

§6

 1. Opinie Komisji podejmowane są przez Komisje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 2. W głosowaniu biorą udziału wyłącznie członkowie Komisji. W przypadku zarządzenia przez Przewodniczącego głosowania tajnego, komisja skrutacyjna powoływana jest doraźnie - z grona pracowników RZGW Gliwice obecnych na spotkaniu; działa ona pod nadzorem Przewodniczących Komisji lub wyznaczonych przez nich osób.
 3. Przewodniczący ogłaszają wyniki głosowania, które zamieszczone są w protokole posiedzenia.
 4. Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku dziennym posiedzenia Przewodniczący Komisji ogłaszają zamknięcie posiedzenia Komisji.
 5. Księgę podejmowanych przez Komisję Uchwał oraz wydawanych opinii prowadzi RZGW Gliwice i zamieszcza treść dokumentów na stronie internetowej.

 

§7


 1. Wydatki związane z działalnością Komisji są pokrywane ze środków RZGW Gliwice.
 2. Członkom Komisji zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie i biorącym udział w posiedzeniu przysługuje zwrot kosztów podróży i noclegów oraz diety na zasadach określonych w przepisach w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom sfery budżetowej z tytułu podróży służbowych na terenie kraju.

 

§8


 1. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który - po przyjęciu przez Komisję - podpisuje Sekretarz i Przewodniczący. Protokoły przechowywane są w księdze protokołów
 2. Uchwały, opinie i inne dokumenty Komisji podpisane przez Przewodniczącego Komisji - wraz z listą obecności na posiedzeniu i porządkiem dziennym spotkania - stanowią załączniki do protokołów z posiedzenia Komisji.
 3. Księgę opinii i protokołów przechowuje RZGW Gliwice.
 4. Obsługę biurową Komisji zapewnia RZGW Gliwice.

Celem uzyskania zaangażowania szerszego kręgu społeczeństwa w proces otwartego planowania gospodarowania wodami i - tym samym - celem zwiększenia stopnia reprezentatywności poszczególnych grup społecznych (tzw. grup docelowych US) w skali regionów wodnych przy Radach Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych MW i GO utworzone zostały (zgodnie z art. 100 ust. 6 Prawa Wodnego oraz § 4 pkt. 3 Regulaminu Organizacyjnego RGWRW MW i GO) Stałe Komisje ds. Udziału Społeczeństwa.

W pracach Komisji uczestniczą wybrani członkowie Rad, jak również osoby spoza ich składu, tak - aby uzyskać optymalną reprezentację podstawowych grup społecznych zainteresowanych sprawami gospodarowania wodami w skali regionu wodnego.

Komisje posiadają kompetencje opiniodawczo-doradcze; wypracowane przez nie opinie muszą być poddane ostatecznie głosowaniu Rad - uzyskując w ten sposób zatwierdzenie – moc obowiązującą lub, w przypadku braku zatwierdzenia (akceptacji), pozostając jedynie niewiążącymi uwagami/wnioskami.)

Posiedzenia Komisji są zwoływane za pośrednictwem komórki właściwej ds. realizacji zadań związanych z udziałem społeczeństwa z uwzględnieniem zaawansowania działań w ramach realizacji procesu US w sporządzaniu planów gospodarowania wodami dla Regionów Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry wdrażania RDW na terenie regionu wodnego. Obligatoryjnie należy zwołać przynajmniej jedno posiedzenie Komisji - na poszczególnych etapach konsultowania dokumentów.

Organizacja prac Komisji może opierać się o tematyczne grupy robocze (panele dyskusyjne), w ramach których wypracowywane będą stanowiska, przedstawione następnie na sesji plenarnej Komisji.

Pracownicy komórki właściwej ds. realizacji zadań związanych z udziałem społeczeństwa biorą udział w moderowaniu spotkań oraz proponują podział na poszczególne grupy dyskusyjne - odpowiedzialni są także za podsumowanie dyskusji lub wyznaczenie /wybór/ osób z grup, które zrelacjonują jej efekty /przedstawią wnioski i ustalenia z prac grup/.

Wszelkie dokumenty poddawane konsultacji powinny być udostępniane członkom Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa, co najmniej dwa tygodnie przed posiedzeniem.

Stała Komisja ds. Udziału Społeczeństwa przy RADZIE GWRW
MAŁEJ WISŁY : • ŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W KATOWICACH
 • STAROSTWO POWIATOWE BIELSKO-BIAŁA
 • KOMPANIA WĘGLIWA S.A. KATOWICE; DEPARTAMENT  PRODUKCJI
 • "AQUA" S.A. BIELSKO BIAŁA
 • Związek Stowarzyszeń „ZIELONY RING PRZEMSZY” - SŁAWKÓW
 • KOMPANIA PIWOWARSKA S.A. TYSKIE BROWARY KSIĄŻĘCE - TYCHY
 • KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY S.A.
 • KLUB GAJA - WILKOWICE
 • SPÓŁKA WODOCIĄGOWA "BYSTRA"  W BYSTREJ
 • SEKCJA GŁÓWNA STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW WODNYCH I MELIORACJI W KATOWICACH
 • WOLBROMSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI - WOLBROM
 • PRZEDSIĘBIORSSTWO INŻYNIERII KOMUNALNEJ W PSZCZYNIE
 • PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W OLKUSZU
 • GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW S.A. - KATOWICE
 • "AQUA" S.A. BIELSKO BIAŁA
 • REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. - KATOWICE
 • UNIWESYTET ŚLĄSKI, WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI - SOSNOWIEC
 • GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA - KATOWICE
 • POLITECHNIKA ŚLĄSKA - GLIWICE
 • ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI -  KATOWICE

 

Stała Komisja ds. Udziału Społeczeństwa przy RADZIE GWRW
GÓRNEJ ODRY

 

 • ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY PAN W GOŁYSZU
 • URZĄD MIEJSKI W KUŹNI RACIBORSKIEJ
 • STAROSTWO GLIWICKIE
 • REGIONALNA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W GLIWICACH
 • STAROSTWO CIESZYŃSKIE
 • OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO – KATOWICE
 • KOMBINAT ROLNY KIETRZ Sp. z o.o.
 • ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZEŁOM" zaproponowała firmę
 • o profilu ekologicznym: PPBUH EURO-EKO-POL - KATOWICE
 • KOMPANIA PIWOWARSKA S.A. TYSKIE BROWARY KSIĄŻĘCE -TYCHY
 • KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY S.A.
 • SEKCJA GŁÓWNA STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW WODNYCH I MELIORACJI W KATOWICACH
 • ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI - RACIBÓRZ
 • JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. – JASTRZĘBIE ZDRÓJ
 • PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE "HYDROKAN" Sp. z o.o. - KIETRZ
 • PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNEJ I REKULTYWACJI S.A. – JASTRZEBIE ZDRÓJ
 • TOP-FARMS GŁUBCZYCE-KOMBINAT ROLNY Sp. z o.o. - GŁUBCZYCE
 • ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o. - TOSZEK
 • REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W KATOWICACH
 • POLITECHNIKA ŚLĄSKA - GLIWICE
 • OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI - OPOLE

 

Materiał Archiwalny

Włącz się w podejmowanie decyzji o wodzie

Konsultacje społeczne w zakresie istotnych problemów gospodarki wodnej Program pilotażowy


Dokumenty:

Każdego dnia urzędnicy zajmujący się kwestiami dotyczącymi wody podejmują wiele decyzji, które wpływają bezpośrednio lub pośrednio na życie ludzi. Nie zawsze społeczeństwo się z nimi zgadza uważając, że przyjęte rozwiązania mogłyby być lepsze. Jeśli społeczność lokalna chce wpływać na podejmowane decyzje i kształtować przyszłość powinna zaangażować się w sprawy, które jej dotyczą.

Możliwości takie przyniosą wkrótce tworzone Plany Gospodarowania Wodami w Polsce wsparte przepisami Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej. Zasady ich opracowania przewidują bowiem konieczność konsultowania ze społeczeństwem i użytkownikami wód elementów planu.

Plany Gospodarowania Wodami w dorzeczu zawierać będą działania, których realizacja zapewni osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód. Dla przetestowania kroków zmierzających do opracowania Planu wybrany został obszar pilotażowy obejmujący zlewnię Wisły od źródeł do ujścia Raby włącznie. Obszar ten znajduje się w administracji Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w Krakowie i Gliwicach. Doświadczenia uzyskane na zlewni pilotażowej zostaną wykorzystane przy tworzeniu planów gospodarowania wodami dla całej Polski.

Podstawą opracowania programów działań oraz Planu Gospodarowania Wodami jest określenie istotnych problemów związanych z wodą. Na obszarze zlewni pilotażowej opracowany został wstępnie Raport dotyczący istotnych problemów gospodarki wodnej. Na części obszaru pilotowego obejmującej powiat żywiecki, przetestowane zostaną metody angażowania społeczeństwa w celu zebrania opinii na temat tego dokumentu, jak również na temat działań planowanych do realizacji dla poprawy stanu wód.

Konsultowanie istotnych problemów gospodarki wodnej będzie miało miejsce od początku listopada do końca 2005 roku. Ponieważ sam dokument poddany konsultacjom jest obszerny, sporządzone i wydane zostało jego streszczenie w formie broszury. Broszura ta w przystępny sposób opisuje wstępnie zidentyfikowane główne problemy oraz przedstawia ich graficzną lokalizację. W celu ułatwienia zgłaszania uwag do dokumentu konsultacyjnego opracowana została również ankieta. Jest ona jedną z form konsultacji ? każdy może się wypowiedzieć na temat zauważonych przez siebie problemów związanych z wodą, sugerowanych sposobów ich rozwiązania i gotowością do zaangażowania się w proces planowania. Treść pytań zawartych w ankiecie dotyczy kilku kluczowych dla regionu spraw:

 • ustalenia problemów związanych z wodą, które mogą wpływać niekorzystnie na życie ludzi i rozwój regionu,
 • określenie podstawowych działań, jakie według zwykłych ludzi i użytkowników wód mogą poprawić sytuację lub wyeliminować zidentyfikowane problemy,
 • ustalenie, co ludzie odpowiadający na ankietę myślą o kosztach, jakie trzeba ponieść lub jakie byliby gotowi ponieść, by móc zrealizować działania prowadzący do poprawy sytuacji,
 • ustalenie sposobu zaangażowania różnych podmiotów, również zwykłych ludzi, w proces planowania prowadzący do rozwiązania problemów.

Zarówno streszczenie konsultowanego dokumentu, jak i ankietę można otrzymać w siedzibach wszystkich urzędów gmin powiatu żywieckiego lub pobrać ze stron internetowych Starostwa Powiatowego w Żywcu www.starostwo.zywiec.pl oraz stron instytucji zajmujących się gospodarka wodną: www.krakow.rzgw.gov.pl, www.gliwice.rzgw.gov.pl . Na stronach tych dostępny jest również cały konsultowany dokument.

Ankietę można wypełnić elektronicznie i wysłać pocztą elektroniczną na jeden z adresów: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Ankietę można również wysłać na jeden z adresów poniżej:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. M. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków;

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice.

Włączcie się w podejmowanie decyzji o sprawach związanych z wodą! Wszystkie uwagi sformułowane podczas konsultacji zostaną przeanalizowane w celu stworzenia ostatecznej wersji dokumentu dotyczącego istotnych problemów gospodarki wodnej na zlewni pilotażowej. Dopiero ten dokument będzie stanowił punkt odniesienia podczas przygotowywania wstępnej wersji programu działań i planu gospodarowania.

 

Materiał Archiwalny