banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Na podstawie przyjętych 18 października 2016 r. przez Radę Ministrów aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (apgw) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach przygotował zestaw informacji dotyczących jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) oraz podziemnych (JCWPd) na obszarze swojego działania.

 

Ponadto informujemy, że na stronie internetowej KZGW pod linkiem http://www.kzgw.gov.pl/pl/Wiadomosci/Baza-danych-i-geobaza-do-aktualizacji-planow-gospodarowania-wodami-na-obszarach-dorzeczy.html , została umieszczona baza danych i geobaza do aPGW. Dodatkowo, zostały umieszczone teksty aPGW w formie pdf. APWŚK dostępna jest : http://www.kzgw.gov.pl/pl/Aktualizacja-programu-wodno-srodowiskowego-kraju.html

 

Materiały mogą ułatwić przygotowanie i wyszukiwanie niezbędnych informacji dotyczących jednolitych części wód. RZGW zastrzega jednocześnie, że materiały mają jedynie charakter pomocniczy, a prawnie obowiązującymi dokumentami są zaktualizowane Plany Gospodarowania Wodami opublikowane jako rozporządzenia Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły Dz.U. 2016 poz. 1911

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry Dz.U. 2016 poz. 1967

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju Dz.U. 2016 poz. 1918 tom 1

 

Jednolite części wód (JCW)

 

Jednolite części wód powierzchniowych na obszarze RZGW w Gliwicach - Mapa

 

Jednolite części wód podziemnych na obszarze RZGW w Gliwicach - Mapa

Rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przystąpił do konsultacji społecznych projektu harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. Jest to kolejny krok w kierunku przygotowania Polski do zmian klimatu i zagrożenia zjawiskiem suszy. Konsultacje potrwają od 12 sierpnia 2016 r. do 12 lutego 2017 r.

Plany przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych oraz na obszarach dorzeczy, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), są głównymi dokumentami planistycznymi w zakresie przeciwdziałania zjawisku suszy. Zgodnie z art. 88s ust. 1 oraz ust. 2 ww. ustawy za przygotowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy odpowiada Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, natomiast plany przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych przygotowują dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

Harmonogram i program prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy oraz projekty planów przeciwdziałania skutkom suszy, zgodnie z wymogiem zapewnienia aktywnego udziału wszystkich zainteresowanych w ich przygotowaniu i aktualizacji, podawane są do publicznej wiadomości w celu zgłoszenia uwag (art. 88s ust. 3 ustawy - Prawo wodne).

Harmonogram i program prac zostały opublikowane na stronie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (www.kzgw.gov.pl) oraz poszczególnych regionalnych zarządów gospodarki wodnej, a wersje papierowe dokumentu dostępne są do wglądu w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Departament Planowania i Zasobów Wodnych, Wydział Ochrony Przeciwpowodziowej i Suszy, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, pok. 632 (VI p.).

Osoby zainteresowane konsultacjami mają możliwość zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w terminie od dnia 12 sierpnia 2016 r. do dnia 12 lutego 2017 r.:
•    drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym;
•    drogą pocztową, na podany powyżej adres Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dopiskiem „Konsultacje - susza". W przypadku uwag i wniosków zgłaszanych „pocztą" termin będzie uznany za dochowany, jeżeli uwagi i wnioski dotrą do organu (KZGW) do 20 lutego 2017 r.;
•    osobiście, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu ze spotkań, w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej;
•    faksem na numer+48 22 37 20 294.

Więcej informacji znajduje się w załączonych dokumentach.

Program PPSS do konsultacji

Harmonogram PPSS do konsultacji

Zawiadomienie konsultacje PPSS

Przynależność gmin do regionów wodnych - mapaMapa przedstawia obszar działania RZGW Gliwice, gminy pozostające w całości lub częściowo w obszarze działania RZGW Gliwice, podział na regiony wodne Małej Wisły i Górnej Odry.

Na mapie wyodrębniono gminy leżące jednocześnie w obszarze Regionu Wodnego Małej Wisły jak i Górnej Odry. Zaznaczono również gminy położone częściowo na obszarze RZGW Gliwice.

 

 

link do mapy przynależność gmin do regionów wodnychlink do powiększonej mapy - przynależność gmin do regionów wodnych

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu Planu utrzymania wód obejmującego obszar RZGW w Gliwicach wraz z przeprowadzeniem procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W myśl zapisów art. 46 i  51 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.), wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, między innymi dla planów lub programów w dziedzinie gospodarki wodnej.

W związku z powyższym, Dyrektor RZGW w Gliwicach przystąpił do opracowania Planu utrzymania wód oraz przeprowadza strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko, w tym sporządza prognozę oddziaływania na środowisko dla projektu Planu utrzymania wód obejmującego obszar RZGW w Gliwicach.
W związku ze zmianą Ustawy Prawo wodne (Dz.U.2014.850 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw) na dyrektorze RZGW ciąży obowiązek opracowania planu utrzymania wód.
Zgodnie z art. 114b ustawy Prawo wodne plan utrzymania wód zawiera:
1.    określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów, wraz z identyfikacją tych zagrożeń;
2.    wykaz będących własnością Skarbu Państwa budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami;
3.    wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b, obejmujący:
a)    wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za realizację działań,
b)    uzasadnienie konieczności realizacji działań, z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji,
c)    jeżeli to możliwe, szacunkową analizę kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań,
d)    w przypadku działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3, 6 i 7 - zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizację działań oraz terminy i sposoby ich prowadzenia.

Plan utrzymania wód ma charakter prawa miejscowego, ponieważ zgodnie z art. 114b ust. 5 ww. ustawy, są ustalane w drodze rozporządzenia przez dyrektora RZGW.

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi dokumentami oraz do składania uwag i opinii w okresie od 5 października 2015 r. do 26 października 2015 r.:

1.    Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Gliwicach w sprawie Planu utrzymania wód obejmującego obszar RZGW w Gliwicach wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
2.    Projekt Planu utrzymania wód obejmującego obszar Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach;
3.    Projekt Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Gliwicach w sprawie przyjęcia Planu utrzymania wód obejmującego obszar Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach;
4.    Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu utrzymania wód obejmującego obszar Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach;
5.    Formularz składania uwag i wniosków.

Z powyższymi dokumentami można również zapoznać się osobiście w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach lub w siedzibie „Pectore- Eco” Sp. z o.o.

Wszelkie uwagi i wnioski do konsultowanych dokumentów, można zgłaszać w formie pisemnej na adresy:
•    Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice
•    „Pectore- Eco” Sp. z o.o. przy Al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice
oraz osobiście w ww. siedzibach, jak również poprzez formularz składania uwag
i wniosków umieszczony poniżej przesłany na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ponadto serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjno - konsultacyjnych, które odbędą się w dniach:
•    12 października 2015 r. w godzinach 10:00 – 14.00 w Hotelu Silvia Gold w Gliwicach ul. Studzienna 8, 44-100 Gliwice.
•    13 października 2015 r. w godzinach 10:00 – 14.00 w Hotelu Dworska Elektrownia w Kędzierzynie- Koźlu
przy ul. Aleksandra Puszkina 1 (os. Sławięcice), 47-230 Kędzierzyn- Koźle.
Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

 

1. Obwieszczenie

2. Projekt Planu utrzymania wód

3. Projekt Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Gliwicach

4. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu

5. Formularz składania uwag i wniosków

 

Obszary chronione

 

Na terenie administrowanym przez RZGW w Gliwicach występują wszystkie, poza parkiem narodowym, formy ochrony przyrody. Poglądową lokalizację parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody oraz obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, w odniesieniu do obszaru działania RZGW w Gliwicach, obrazuje mapa.

 


mapa obszarów chronionych na terenie RZGW Gliwice

Stan aktualności mapy - sierpień 2012.

 

Mapa ma charakter wyłącznie poglądowy, nie może służyć do sporządzania raportów oddziaływania na środowisko ani innych dokumentów. Wnioski o udostępnienie informacji o obszarach chronionych należy kierować do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska www.gdos.gov.pl lub Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska (na obszarze działania RZGW w Gliwicach swoje zadania wykonuje m.in. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach www.katowice.rdos.gov.pl).