banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

RzekiZarząd Zlewni Przemszy w Przeczycach ma w eksploatacji następujące rzeki:

 • rzeka Przemsza -86 km
 • rzeka Biała Przemsza -66 km
 • rzeka Brynica -54 km
 • rzeka Rawa -7 km

Rzeka Przemsza posiada źródła w okolicach Bzewa (pow. Zawiercie) na wys. 350 m n.p.m., ujście do rzeki Wisły na wys. 230 m n.p.m. w okolicach Oświęcimia. Powierzchnia zlewni przy ujściu do Wisły wynosi około 2200 km2.

Nad rzeką Przemszą w XV i XVI w. wybudowano zamki obronne w Siewierzu i Będzinie mające za zadanie chronić ziemie przed najazdem z ziem śląskich, które były pod panowaniem królów czeskich i austriackich.

W XIX w. zaczął się rozwijać przemysł i rzeka Przemsza pełniła rolę traktu komunikacyjnego. Spławiano nią węgiel i wyroby hutnicze w kierunku Krakowa. Odbywało się to za pomocą tratw, które z powrotem ciągnęły konie idące brzegiem po obu stronach rzeki.

Obecnie rzeka Przemsza zasila swoimi wodami ujęcie wody wodociągowej w Będzinie oraz ujęcia wody przemysłowej dla hut Bankowa, Cedlera i elektrowni Łagisza.

W ostatnich latach uległa dość dużej poprawie jakość wody w rzece oraz jej dopływach - Białej Przemszy i Brynicy.

Zbiornik wodny Przeczyce na rzece Przemszy


oddany do eksploatacji w 1963 r. - o pojemności 20,7 mln m3 i pow. 4,7 km2

Zbiornik Przeczyce jest zbiornikiem wielozadaniowym, pełniącym funkcję:

 • wyrównawczą - magazynowanie wody dla celów pitnych i przemysłowych, zapewnieniu przepływu nienaruszalnego poniżej zapory oraz podwyższeniu przepływów niżówkowych w rzece;
 • przeciwpowodziową - związaną z redukowaniem fal powodziowych i ochroną terenów leżących poniżej zbiornika;
 • rekreacyjną - (turystyka, wędkarstwo);

 

W dniu 25.08.2005 r. miało miejsce uroczyste przekazanie zbiornika Kuźnica Warężyńska do próbnego piętrzenia.

 

Podstawowe dane:

powierzchnia 560 ha, normalny poziom piętrzenia wody 264,00 m npm, maksymalna głębokość ok. 23 m, obwód zbiornika ok. 13 km.

okładka

 

Zbiornik wodny Kuźnica Warężyńska

ZBIORNIK WODNY
Zbiornik przeciwpowodziowy Kuźnica Warężyńska utworzony został w wyrobisku byłej kopalni piasku. Dokonana została w ten sposób rekultywacja terenu zdegradowanego ponad trzydziestoletnią działalnością kopalni, a krajobraz został wzbogacony o dodatkowe walory przyrodnicze i rekreacyjno turystyczne. Dotychczas istniejące nieregularne, strome stoki wyrobiska zostały wyprofilowane i ubezpieczone tak, aby mogły stanowić trwałą i bezpieczną linię brzegową nowego zbiornika wodnego.

 

 

GOSPODAROWANIE WODĄZbiornik wodny Kuźnica Warężyńska
Włączając zbiornik Kuźnica Warężyńska do systemu zbiorników Przeczyce i Pogoria III, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach stworzył zespół zbiorników retencyjnych zlewni Czarnej Przemszy, umożliwiający prowadzenie w niej zintegrowanej gospodarki wodnej, zarówno w okresach powodziowych jak również w czasie niedoborów wody w zlewni poniżej zbiorników.

 

Zbiornik wodny Kuźnica WarężyńskaOBIEKTY ZBIORNIKA
Do regulacji przepływów i prowadzenia kontrolowanej gospodarki wodnej w zbiorniku Kuźnica Warężyńska, w zaporze czołowej wykonano:
- trzyprzęsłowy jaz o światłach 3 × 3 m, zamykany klapami, służący do przepuszczania wód powodziowych,
- rurociągi o przekroju 2×_100 cm, łączące zbiornik Kuźnica Warężyńska ze zbiornikiem Pogoria III, służące do uzupełniającego przerzutu wody w przypadkach zwiększonego jej zapotrzebowania przez użytkowników,
- kanał zrzutowy odprowadzający wodę z jazu do Czarnej Przemszy,
- nowy most i modernizację drogi w miejscowości Marianki.
Zbiornik wodny Kuźnica Warężyńska

 

ZAPLECZE EKSPLOATACYJNE
Zarządzanie obiektami zbiornika i jego eksploatację prowadzą specjaliści zatrudnieni w specjalnie wybudowanych w tym celu obiektach administracyjnych zbiornika wyposażonych w sprzęt techniczny, komputery, łączność, niezbędne materiały itp.Zbiornik wodny Kuźnica Warężyńska

POMPOWNIA W DOLNYM STANOWISKU ZAPORY
Likwidacja utrzymywanego w czasie wydobywania piasku leja depresyjnego przywraca pierwotny poziom wód gruntowych. Jednocześnie przegrodzenie doliny wyrobiska zaporą czołową spowodowało odcięcie jej dolnego stanowiska i konieczność odbioru wód opadowych i filtracyjnych z tego terenu. W tym celu wybudowana została pompownia ze zbiornikiem wyrównawczym.

Zbiornik wodny Kuźnica Warężyńska

 

 

ZASILANIE ZBIORNIKA WODĄ
Zbiornik zasilają wody, głównie wezbraniowe, rzek Czarnej Przemszy i Trzebyczki, których wprowadzenie do zbiornika
następuje po efektownych kamiennych kaskadach, zapewniających dodatkowe napowietrzenie wody. Przy regulacjach
tych rzek uwzględniono konieczność zachowania przepływu biologicznego i poziomu wody w starych korytach tych rzek. W tym celu w miejscach zrzutu wody z koryt Czarnej Przemszy i Trzebyczki do zbiornika wybudowano budowle rozrządowe z możliwością regulacji rozdziału przepływu.


Zbiornik wodny Kuźnica WarężyńskaEKOLOGIA I REKREACJA
Wysoka jakość wód zasilających zbiornik zapewnia możliwość hodowli ryb, w tym również szlachetnych łososiowatych, stanowiących niemałą atrakcję dla wędkarzy. Dzięki uporządkowaniu terenu, zazielenieniu bezpośredniego otoczenia zbiornika i urządzeniu wokół niego dróg, miłośnicy wypoczynku, tak biernego jak i czynnego, zyskują możliwość rekreacji na łonie przyrody.

 

 

TURYSTYKA
Południową stroną zbiornika Kuźnica Warężyńska przebiega jeden z licznych w tym regionie szlaków turystycznych. W promieniu niespełna 20 km leży Pustynia Błędowska, Park Krajobrazowy Orlich Gniazd oraz Szlak Warowni Jurajskich. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się liczne kompleksy leśne oraz użytki ekologiczne - zbiorniki Pogoria I i II - oazy życia licznych gatunków ptactwa i zwierząt.

 

Plan zbiornika

mapa

obiekty hydrotechniczne

 

Zbiornik wodny Pogoria III wykorzystany po wyeksploatowanym wyrobisku kopalni piasku na rzece Pogorii.
Zbiornik Pogoria III spełnia następujące zadania:

 • obiekt sportów wodnych rekreacji i wypoczynku;
 • zbiornik dla hodowli ryb;
 • zbiornik awaryjnego poboru wody przez Hutę „Katowice” S.A.;
 • w okresie powodzi redukuje fale powodziowe, lecz nie posiada stałej rezerwy powodziowej.

 

Zarząd Zlewni Przemszy w Przeczycach

 

Siedziba: Jednostki terenowe Adres Telefony
ul. 21 stycznia 127

42-460 Przeczyce

tel.: +48(32)380 65 87
fax: +48(32)380 65 87

e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefony

Nadzór Wodny Przeczyce Zbiornik Przeczyce
ul. Targowa 2
42-460 Mierzęcice
+48(32)3806587
Nadzór Wodny Kuźnica-Warężyńska Zbiornik Kuźnica-Warężyńska
III
ul. Marianki 14 a
41-300 Dąbrowa Górnicza
+48(32)2619125

 

 

zdjęcie siedziby Zarządu Zlewni Przemszy

W zlewni rzeki Przemszy w roku 1977 został założony Inspektorat Eksploatacji Wód z siedzibą w Będzinie jako terenowa jednosta byłej Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Pierwszym kierownikiem Inspektoratu był inż. Adam Siekierka, później inż. Józef Hans, inż. Klara Siekierka. Od 01.01.1992 roku Inspektorat został przeniesiony do Przeczyc, kierownikiem został mgr inż. Wojciech Zięba.

W skład Zarząd Zlewni Przemszy w Przeczycach wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 • Nadzór Wodny w Będzinie,
 • Zespół Zbiorników Przeczyce-Pogoria III.

Skład osobowy Inspektoratu przedstawia się następująco:

 • kierownik Inspektoratu
 • inspektor nadzoru inwestorskiego - 1 osoba
 • st. inspektor d/s finansowych - 1 osoba
 • st. inspektor d/s administracyjnych - 1osoba
 • specjalista d/s wywłaszczeń - 1 osoba

Skład osobowy Nadzoru Wodnego w Będzinie:

 • kierownik Nadzoru Wodnego
 • konserwator budowli wodnej - 6 osób

Skład osobowy Zespołu Zbiorników Wodnych Przeczyce-Pogoria III:

 • kierownik Zespołu Zbiorników
 • operator zapory - 2 osoby
 • operator pompowni - 2 osoby
 • mechanik - 1 osoba
 • elektryk - 1 osoba
 • konserwator budowli wodnej - 1 osoba

Ogółem Inspektorat Przeczyce liczy 19 osób

Do podstawowych zadań Inspektoratu należą:

 • utrzymanie rzek i zbiorników wodnych
 • sprawowanie kontroli i nadzoru nad realizacją robót remontowych, eksploatacyjnych i konserwacyjnych rzek, budowli wodnych i obiektów hydrotechnicznych
 • współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej w sprawie prawa wodnego na wodach, utrzymania porządku na terenach przyległych do zbiorników i rzek
 • współpraca w zakresie ochrony przeciwpowodziowej w czasie przejścia wielkich wód z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz z Gminnymi i Powiatowymi Wydziałami Zarządzania Kryzysowego
 • prowadzenie ewidencji cieków i budowli wodnych oraz spraw własnościowych związanych z terenami zajętymi przez rzeki i obwałowania