banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

  

 

Rzeczpospolita Polska
Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania

Nr Ident. Projektu P086768

Usługi Konsultanta Kontrakt Nr ORFPP A3-2

Nadzór nad budową Suchego Zbiornika Racibórz.

Niniejsze Zaproszenie do Wyrażenia Zainteresowania jest kontynuacją Ogłoszenia o przetargach (GPN) opublikowanym w Development Business Narodów Zjednoczonych w dniu 6 października 2008.

Rząd Rzeczpospolitej Polskiej otrzymał Pożyczki i Pomoc na wdrożenie Programu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry w kwocie wynoszącej razem 505 milionów euro. Projekt jest finansowany pożyczką z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (MBOiR), pożyczką z Banku Rozwoju Rady Europy (BRRE) i środkami z Funduszu Spójności UE

Projekt składa się z następujących komponentów:

· Komponent A: Budowa Zbiornika Przeciwpowodziowego Racibórz

· Komponent B: Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

· Komponent C: Poprawa Zarządzania Powodziowego, Monitoringu i Oceny

· Komponent D: Zarządzanie Projektem, Wsparcie Techniczne i Szkolenia

Rząd Polski zamierza wydać część ze wspomnianych środków na płatności wynikające z Umowy na usługi konsultanta w zakresie nadzoru nad budową Polderu Racibórz przedsięwzięcia zarządzanego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach (RZGW-Gliwice).

Oczekiwany okres świadczenia usług to około 48 miesięcy. Zakres usług Konsultanta obejmuje:

· Zarządzanie kontraktem;

· Nadzór nad budową, nadzór nad badaniami archeologicznymi, jeśli zajdzie taka potrzeba;

· Kontrola jakości materiałów stosowanych do wykonywania obiektów ziemnych i budowli, w tym przeprowadzanie testów na placu budowy, a także, gdy będzie to konieczne, poza nim, a w razie potrzeby przeprowadzenie kontroli i testów w miejscu wytwarzania budulca oraz odbiór urządzeń i materiałów;

· Sprawdzanie i opiniowanie wniosków składanych przez wykonawców, kontrola postępu prac i opiniowanie wniosków o płatności przejściowe;

· Wykonanie obmiarów robót;

· Przygotowanie, odpowiadających standardom instytucji finansujących projekt, miesięcznych i kwartalnych raportów z postępu prac;
Prowadzenie ksiąg;
Odbiór wykonanych robót lub dostaw i rozliczenie kontraktu, wystawienie Świadectw Wykonania, przygotowanie dokumentów potrzebnych do odbioru robót/dostaw przez Zamawiającego
Przygotowanie instrukcji działania, obsługi i eksploatacji dla urządzeń wykonanych w ramach niniejszego projektu

Konsultant będzie wypełniał wszystkie obowiązki Inżyniera zgodnie z Standardowymi Dokumentami przetargowymi Banku Światowego - Zamówienia Robót, maj 2006 wraz z późniejszymi (Warunki Ogólne). Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zaprasza firmy konsultingowe spełniające warunki ("Konsultanci") do wyrażenia zainteresowania świadczeniem usług. Zainteresowani Konsultanci powinni przedstawić informacje wykazujące, że posiadają wymagane kwalifikacje i odpowiednie doświadczenie aby wykonywać Usługi. Kryteria kwalifikujące na krótką listę to:


i) Referencje dot. zarządzania i nadzoru (Inżynier - Konsultant) w 2 projektach infrastrukturalnych o wartości ponad 50 mln euro; oraz

ii) Referencje dot. zarządzania i nadzoru w dwóch umowach na budowę konstrukcji betonowych o kubaturze ponad 15.000 m3 oraz 2 kontraktach na budowę obiektów ziemnych o kubaturze ponad 500.000 m3.

Zwracamy uwagę Konsultantów na akapit 1.9 Dokumentu Banku Światowego Wytyczne: Wybór i zatrudnianie Konsultantów przez Pożyczkobiorców Banku Światowego , maj 2004, Poprawionymi 1 października 2006 i 1 maja 2010 (“Wytyczne dla Konsultantów”), określające politykę Banku Światowego dot. konfliktu interesów.

W celu podniesienia kwalifikacji konsultanci mogą podjąć działania w celu wzmocnienia swoich możliwości. Takie wzmocnienie może mieć formę oferty wspólnej –Joint Venture lub wykonywania usług konsultingowych przez podwykonawców. W przypadku Joint Venture (JV), wszyscy członkowie JV będą oceniani razem w celu zakwalifikowania na krótką listę i będą ponosić wspólną odpowiedzialność za wykonanie zadania, jak i wspólnie podpiszą umowę, jeśli ich grupa JV otrzyma dany kontrakt. Zainteresowani konsultanci powinni we wniosku jasno wskazać strukturę swojej oferty w tym obowiązki partnerów w przypadku JV i podwykonawców. Niejasne i niejednoznaczne stwierdzeniu w Informacji o Zainteresowaniu typu: "w połączeniu z " i/lub "w stowarzyszeniu z" itd. mogą nie być uznane i rozważane przy kwalifikacji na krótka listę. Zasadą jest, że na jedną firmę przypada jedno wyrażenie zainteresowania, a firma konsultingowa może zdecydować, czy chce i będzie uczestniczyć w postępowaniu jako pod-wykonwca czy jako indywidualna firma konsultingowa czy też jako partner w Joint Venture. Prosimy zauważyć, że firma winna złożyć tylko jedno Wyrażenie Zainteresowania (EOI) w tym samym procesje wyboru - czy to indywidualnie jako firma konsultingowa czy jako partner w Joint Venture. Żadna z firm nie może być podwykonawcą w sytuacji, kiedy składa Wyrażenie Zainteresowania (EOI) indywidualnie lub jako partner Joint Venture w tej samej procedurze wyboru.

Firma konsultingowa, ale tylko działając jako podwykonawca może brać udział w postępowaniu u więcej niż jednego konsultanta lub JV.

Konsultanci zostaną wybrani zgodnie z metoda opartą na Jakości i Kosztach (QCBS), która została przedstawiona w Wytycznych dla Konsultantów.

Więcej informacji można uzyskać pod poniższym adresem w godzinach pracy od 08:00 do 15:00.

Osobą wyznaczona do kontaktów z zainteresowanymi jest Pan Augustyn Bombała – Kierownik Projektu.

Wyrażenie zainteresowania musi zostać dostarczone w formie pisemnej na poniższy adres (czy to osobiście czy pocztą czy faksem czy też mailem) do 20 grudnia 2012.Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Regional Authority for Water Management in Gliwice

Adres: ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice, Polska

Tel:. Fax:: + 48 – 032 777 49 50, +48 – 032 777 49 99

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Internet: www. gliwice.rzgw.gov.pl