banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, dnia 30.06.2017  r.

EZ / NZP-370-6 /17
                
Wg   rozdzielnika


Dotyczy:  wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego pn..: "Uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria oraz modernizacja obiektów przeciwpowodziowych doliny Przemszy, woj. śląskie - ETAP I - Zbiornik Przeczyce" - działanie III: Udrożnienie koryta Przemszy od km 48+100 do 53+420 tj. na odcinku od zbiornika Kuźnica Warężyńska do zb. Przeczyce oraz kanału ulgi".
-  ogłoszonego w Dz.U.U.E.  nr 2017/S 107-214428 z dnia 07.06.2017 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), przesyła treść pytań wraz z wyjaśnieniami do treści SIWZ  :

Pytanie 1 :

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycje obejmujące roboty związane z układaniem i rozbiórką dróg technologicznych  z uwagi na bardzo znaczący zakres tych prac. Zgodnie z zapisami SIWZ punkt 5 ppkt. 5.1 Oferent jest zobowiązany uwzględnić w swojej wycenie roboty związane z wykonaniem dróg technologicznych w łącznej ilości 10730 m2. Przedmiar uwzględnia jedynie prace związane z rekultywacją terenu po rozebraniu dróg technologicznych, podczas kiedy STWiORB p. 9.2 określa wyraźnie jakie składniki Wykonawca ma uwzględnić w cenie jednostkowej :  
 9.2. Ustalenia dotyczące cen jednostkowych
Wykonawca uwzględni w swojej stawce za wykonanie drogi:    
• wymierzenie i wytyczenie robót,
• wykonanie koryta pod nawierzchnię,
• ułożenie i rozebranie nawierzchni z drogowych płyt żelbetowych / wykonanie nawierzchni z żużla,
• odzysk płyt.
Zwracamy uwagę na fakt, że przedmiotowe prace mają znaczący zakres w odniesieniu do całości zadania i powinny być, podobnie jak prace związane z rekultywacją terenu po rozebraniu dróg technologicznych, uwzględnione w przedmiarze.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający odstąpił od wskazania w Projekcie technicznym trasy dróg technologicznych oraz ujęcia ich zakresu w przedmiarze robót. Stanowisko wynikło z braku uzyskania zgód właścicieli działek w obrębie koryta rzeki Przemszy. Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć załatwienie niezbędnych dla niego zgód we własnym zakresie i ujęcie kosztów wykonania i rozbiórki dróg w kosztach ogólnych. Wobec powyższego wycenę dróg technologicznych należy przeprowadzić zgodnie z zapisami pkt 5 ppkt 5.1 IDW.  Podane powierzchnie dróg do wykonania są wielkościami maksymalnymi wg szacunku Zamawiającego.

Pytanie 2 :

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści zastąpienie faszyny luzem układanej między palikami na dwie kiszki faszynowe fi 20 cm co spowoduje możliwość wykonania robót w trudniejszych warunkach hydrologicznych w rzece Przemsza.

Odpowiedź Zamawiającego:

Projektant jak Zamawiający zgadzają się na zastąpienie faszyny luzem układanej między palikami na dwie kiszki z faszyny leśnej Fi 20cm.


Pytanie 3 :

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści zastosowanie typowego kamienia hydrotechnicznego 100/300 mm i 300/500 mm w równych proporcjach zamiast kamienia przewidzianego projektem 150/500 mm, który to kamień nie jest produkowany przez polskie kopalnie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Projektant i Zamawiający dopuści zastosowanie kamienia hydrotechnicznego 100/300 mm i 300/500 mm w równych proporcjach zamiast przewidzianego projektem 150/500 mm. Zamawiający informuje, że istnieją na terenie Polski kopalnie, które produkują kamień przewidziany projektem, tj. 150/500 mm.

Pytanie 4 :

Prosimy o ujednolicenie danych dotyczących kamienia do wypełnienia geokraty : na rysunkach i w projekcie występuje „drobny kamień 10-50 mm”, natomiast w STWiORB „tłuczeń kamienny 30-50mm”. Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt , że na rynku nie jest dostępny kamień o granulacji 10-50mm, a jedynie tłuczeń o granulacji 30-60mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Do wypełnienia geokraty proponuje się zastosować tłuczeń o granulacji 31,5-63 mm.

Pytanie 5 :

Prosimy o informację, czy humus dla pozycji przedmiarowej 26 d.3.1 ma pochodzić z odzysku z robót ziemnych przewidzianych w zadaniu, czy też Wykonawca powinien przewidzieć jego zakup.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca winien przewidzieć zakup humusu.

Pytanie 6 :

Prosimy o informację, czy ułożona biowłóknina ma zostać przysypana warstwą humusu, a jeśli tak to jaką grubością warstwy humusu i czy należy uwzględnić jego zakup.  

Odpowiedź Zamawiającego:

Przed ułożeniem biowłókniny wyrównaną powierzchnię skarpy należy pokryć warstwą ziemi urodzajnej o miąższości minimum 5 cm. Po ułożeniu i przymocowaniu biowłókniny należy przysypać ją warstwą ziemi urodzajnej o miąższości od 1 cm do 2 cm. Należy przewidzieć jej zakup.