banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 26.04.2017 r.


EZ/IP-IR-370-3/17
Wg rozdzielnikaDotyczy: Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne:
Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – Etap II – śluza Nowa Wieś, śluza Sławięcice - ogłoszonego w D.U.U.E. poz. 2017/S 053-097371  z dnia 16.03.2017 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, przesyła treść pytań wraz z wyjaśnieniami do treści SIWZ:

Pytanie 1:
Proszę wskazać lokalizację Złącz kablowych, Rozdzielni elektrycznych i Rozdzielni Automatyki oraz Postumentów zasilająco – oświetleniowych
•    Brak możliwości weryfikacji długości kabli i wykopów
Odpowiedź Zamawiającego:
Lokalizację poszczególnych rozdzielnic wskazano na rysunkach Nowa Wieś:
•    R-PW-NW-E-3-04-01 – budynek główny śluzy  (rozdzielnica elektryczna w miejscu szafy sterowniczej do zachowania to rozdzielnica główna RG – rozdzielnica ta ma być zainstalowana wewnątrz istniejącej szafy sterowniczej po zdemontowaniu aparatury istniejącej. Sama szafa sterownicza pozostaje jako „obudowa o wartości historycznej”)
•    R-PW-NW-E-3-13-01 – budynek maszynowi głównej
•    R-PW-NW-E-3-14-01 – budynek maszynowi (wszystkie cztery maszynownie należy wykonać analogicznie w zakresie instalacji elektrycznych)
Złącza kablowe należy posadowić bezpośrednio przy budynkach, w miejscach wprowadzenia linii zasilających do budynków zgodnie z rys. R-PW-NW-E-2.7-02-01 (budynek główny nie ma złącza kablowego – linie zasilające są wprowadzane bezpośrednio do rozdzielnicy głównej na piętro). Ponadto lokalizacja rozdzielnicy komory wlotowej i złącza kablowo – pomiarowego jest wskazana na rys. R-PW-NW-E-2.7-05-01. Złącze kablowo – pomiarowe jest również pokazane na rys. R-PW-NW-E-2.7-01-01. Pomocny w określeniu lokalizacji i połączeń poszczególnych rozdzielnic i złącz jest rys. R-PW-NW-E-2.7-12-01. Lokalizacja postumentów zasilająco – oświetleniowych została wskazana na załączonym rys. R-PW-NW-A-1-01-01 (dla śluzy Sławęcice lokalizacja jest analogiczna).
Dla śluzy Sławęcice numeracja wskazanych rysunków jest analogiczna, jedynie w numerze rysunków w miejscu liter NW zamiennie wpisano litery SL.

Pytanie 2: dotyczy śluzy Nowa Wieś
Proszę wskazać trasę kablową pomiędzy latarniami LS4-LS5 na wyspie
Odpowiedź Zamawiającego:
Lokalizacja trasy kablowej została wskazana na załączonym rys. R-PW-NW-A-1-01-01. Trasę należy poprowadzić przez budynek maszynowni i dalej głównym ciągiem kablowym do latarni LS4.

Pytanie 3: dotyczy przedmiaru robót dla śluzy Nowa Wieś :
Proszę podać w której pozycji należy wycenić oświetlenia zewnętrznego (kable, Słupy, oprawy itp.)
Odpowiedź Zamawiającego:
Uzupełniono Przedmiar Robót. Według uzupełnionego  Przedmiaru Robót, oświetlenie zewnętrzne (kable, Słupy, oprawy itp.) należy wycenić wg  pozycji  15090 do 15230

Pytanie 4: dotyczy przedmiaru robót dla śluzy Nowa Wieś:
Czy pozycja 16840 „Rozdzielnica zas. sterownicza. Szafa metalowa w wyk. stojącym. "RMDN-P" - maszynownia DS  wg PW i wykazu aparatów” - powinna dotyczyć szafy RMDS-P
Odpowiedź Zamawiającego:
TAK - dotyczy szafy RMDS-P - Wg uzupełnionego Przedmiaru Robót – pozycja nr  17220

Pytanie 5: dotyczy przedmiaru robót dla śluzy Nowa Wieś:

Proszę podać w której pozycji należy wycenić złącze ZK3/RZGW
Odpowiedź Zamawiającego:
Złącze ZK3/RZGW należy wycenić w pozycji 14610 (przed zmianą 14380). Należy zwrócić uwagę że ta pozycja dotyczy dostawy samego złącza. Wszelkie prace towarzyszące (układanie kabli, uziemienia, rur itp.) są wymienione w rozdziale 6.3 wraz z pozycją 14610.

Pytanie 6: dotyczy przedmiaru robót śluzy Nowa Wieś:
Proszę o wyjaśnienie czy należy wymienić kabel do istniejących słupów oświetleniowych nie podlegających wymianie ponieważ wg rys PW R-PW-NW-E-2.7-03-01 (schemat blokowy), należy wykonać zasilanie istniejących latarni pozostawionych bez przebudowy, a wg rys. R-PW-NW-E-2.7-04-01 (schemat ideowy) niema wyjścia na zasilanie w/w latarni. W projekcie jest zapis wykonać zgodnie z rysunkami
Odpowiedź Zamawiającego:
Kable zasilające do słupów oświetleniowych nie podlegających wymianie należy wymienić na nowe.

Pytanie 7: dotyczy śluzy Sławięcice:
Proszę podać moce poszczególnych opraw oświetlenia zewnętrznego
Odpowiedź Zamawiającego:
Moce poszczególnych opraw podano na rys. R-PW-SL-E-2.7-03-01.

Pytanie 8: dotyczy przedmiaru robót dla śluzy Sławięcice
Proszę o wyjaśnienie zmniejszonej ilości w pozycji 14830 „Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - 2 ramienny 7m” w stosunku do PW
Odpowiedź Zamawiającego:
W zmienionym Przedmiarze Robót  poprawiono ilości w poz. 14830 „Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - 2 ramienny 7m  z 4 szt. na 5 szt.

Pytanie 9: dotyczy  przedmiaru robót dla śluzy Sławięcice:
Proszę o wyjaśnienie zmniejszonej ilości w pozycji 14860 „Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie - 2-ramienne” - w stosunku do PW
Odpowiedź Zamawiającego:
W zmienionym Przedmiarze Robót  poprawiono ilości w poz. 14860 „Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie - 2-ramienne  z 6 szt. na 7 szt.

Pytanie 10: dotyczy  przedmiaru robót dla śluzy Sławięcice:
Czy poz. 16940 „Rozdzielnica zas. sterownicza. Szafa metalowa w wykonaniu stojącym. "RMDN-P" - BUDYNEK GŁ. SLUZY  wg PW i wykazu aparatów” - powinna dotyczyć szafy RMDS-P
Odpowiedź Zamawiającego:
TAK - dotyczy szafy RMDS-P – podano błędnie numer pozycji – winna być pozycja 16960

Pytanie 11: dotyczy  przedmiaru robót dla śluzy Sławięcice:

Proszę o wskazanie których opraw w PW dotyczą pozycje 14880 –  14900 „Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - Oprawa LED XXXW - regulowany próg ” odpowiednio dla mocy 135, 113, 70, 50W i poz. 14910 – 14920 „Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - naświetlacz metalohalogenowy ” 150 i 70W
Odpowiedź Zamawiającego:
Poszczególne oprawy podano na rys. R-PW-SL-E-2.7-03-01. Przy czym pozycja 14880 została usunięta w zmienionym Przedmiarze  Robót, ponieważ jest to oprawa słupa istniejącego który ma zostać zachowany.

UWAGA!!!
Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, w związku z koniecznością uzupełnienia i korekty pozycji przedmiarowych dokonuje zmiany przedmiarów robót zamieszczonych w postaci plików:
1) Nowa_Wies_Przedmiar
2) Slawiecice_Przedmiar

na stronie internetowej pod ogłoszeniem o zamówieniu w lokalizacji jak niżej:
w miejscu: "Załączniki mogą Państwo pobrać z serwera FTP" 
w pliku o nazwie: "(3-17) Modernizacja_sluz_Nowa Wies_Slawiecice zip"
w podfolderze: "SIWZ Cz. IV Przedmiar robot (3-17) (wersja – 14.04.2017r)"

Zamawiający uprzejmie przeprasza i całkowicie zamienia pliki znajdujące się w podfolderze o nazwie "SIWZ Cz. IV Przedmiar robot (3-17) (wersja – 14.04.2017r)" na pliki właściwe, które umieszczone zostały w podfolderze o nazwie:

SIWZ Cz. IV. Przedmiar robót (1-17) (wersja - 24.04.2017r.)
które można pobrać z serwera FTP!


W załączonych przedmiarach robót kolorem czerwonym zaznaczono te zmiany, które zostały wprowadzone w wersji z dnia 14.04.2017r., natomiast kolorem zielonym zaznaczono te zmiany, które wprowadzone zostały w wersji z dnia 24.04.2017r.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert!!!
Niniejszym, przesuwa się:
- termin składania ofert z dnia 29.05.2017 r. na dzień 07.06.2017 r. do godz. 10:00
- termin wniesienia wadium z dnia 29.05.2017 r. na dzień 07.06.2017 r. do godz. 10:00
- termin otwarcia ofert z dnia 29.05.2017 r. na dzień 07.06.2017 r. godz. 10:30


Jednocześnie informujemy, iż dokonana przedmiotowa zmiana wiąże Wykonawców z chwilą zamieszczenia jej na stronie internetowej Zamawiającego.