banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

 

EZ /IP-IR-370-2/17

Zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu 24.04.2017

w ogłoszeniu o zamówieniu na roboty budowlane, pn.:

Nadzór Inwestorski Inżyniera Projektu nad realizacją Przedsięwzięć:

1) Modernizacja śluzy Nowa Wieś

2) Modernizacja śluzy Sławięcice

realizowanych w ramach Projektu „Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – Etap II”

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 3 219 953,53 brutto

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:

Cena ofertowa

brutto PLN

Okres gwarancji

Warunki płatności

Termin

wykonania

zamówienia

1.

SAFEGE S.A.S

15-27 rue du Port, Parc de I’lle,

92022 Nanterre, Francja

2 825 765,10

10 lat

Zgodnie
z zapisami

SIWZ

43 miesiące od dnia zawarcia umowy

2.

OTS-IP Sp. z o.o.

ul. Lea 112

30-133 Kraków

2 036 265,00

10 lat

Zgodnie
z zapisami

SIWZ

43 miesiące od dnia zawarcia umowy

3.

ECM Group Polska S.A.

Rondo ONZ 1

00-124 Warszawa

2 661 228,00

5 lat

Zgodnie
z zapisami

SIWZ

43 miesiące od dnia zawarcia umowy

4.

Konsorcjum Firm:

1. EKOCENTRUM Sp. z o.o.

ul. Budziszyńska 35/1

54-434 Wrocław

2. TRACTEBEL ENGINEERING S.A.

ul. Dulęby 5

40-833 Katowice

3 477 208,77

10 lat

Zgodnie
z zapisami

SIWZ

43 miesiące od dnia zawarcia umowy

5.

ZBM Inwestor Zastępczy S.A.

ul. Jagiellońska 88, B.51 BC, lok. 36,

03-215 Warszawa

2 999 000,00

6 lat

Zgodnie
z zapisami

SIWZ

43 miesiące od dnia zawarcia umowy

6.

PROKOM Construction Sp. z o.o.

ul. Reymonta 30/1

41-200 Sosnowiec

2 438 192,10

10 lat

Zgodnie z zapisami SIWZ

43 miesiące od dnia zawarcia umowy

7.

Konsorcjum Firm:

1. Lider Konsorcjum: Sweco Consulting Sp. z o.o., ul. Ziębicka 35

60-164 Poznań

2. Partner Konsorcjum: INKO Consulting Sp. z o.o.,

ul. Dworcowa 18/6

43-200 Pszczyna

2 495 670,00

10 lat

Zgodnie z zapisami SIWZ

43 miesiące od dnia zawarcia umowy

 

UWAGA!

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe dokumenty składa każdy z członków Konsorcjum.