banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 07.04.2017 r.

EZ/IP-IR-370-2/17

Wg rozdzielnika


Dotyczy: Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne:
Nadzór Inwestorski Inżyniera Projektu nad realizacją Projektu: „Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice-przystosowanie do III klasy drogi wodnej – Etap II” - ogłoszonego w D.U.U.E. poz. 2017/S 046-084386 z dnia 07.03.2017 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, przesyła treść pytań wraz z wyjaśnieniami do treści SIWZ:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagań SIWZ pkt. 7.2.3 ppkt. B poz. 2 tj. doświadczenie Inspektora Nadzoru w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem 2 osób. Jednej posiadającej doświadczenie w opisanym zakresie budownictwa hydrotechnicznego oraz drugiej, która nie posiada takiego doświadczenia, natomiast posiada wymaganą praktykę przy obiektach zabytkowych. Skierowanie 2 osób pozwoli na spełnienie wymagań obowiązującego prawa jak i zapewni należyte wykonanie usługi. Wniosek podyktowany jest faktem, iż w praktyce nie ma osób posiadających łączne doświadczenie, natomiast jest wiele posiadających znacznie większe niż wymagane doświadczenie w branży hydrotechnicznej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie uzna za spełniony wymóg SIWZ pkt. 7.2.3 ppkt. B poz. 2, tj. w zakresie doświadczenia Inspektora Nadzoru w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej w przypadku, gdy Wykonawca dysponować będzie dwoma osobami, z których jedna posiadać będzie doświadczenie w zakresie budownictwa hydrotechnicznego, a druga nie będzie posiadać takiego doświadczenia, natomiast będzie posiadać wymaganą praktykę przy obiektach zabytkowych.

Pytanie 2:

Zamawiający w rozdziale 7.2.3b) w pozycji 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wskazuje wymagania dla „Inżynier – mechanik”.
Z naszego doświadczenia wynika, że przy nadzorze budowy oczyszczalni ścieków i innych podobnych obiektów hydrotechnicznych, na tej pozycji najbardziej adekwatną osobą powinien być Technolog posiadający stosowne doświadczenie.
Wnosimy zatem o wskazanie w tej pozycji osoby o funkcji Technologa, bez wymaganego wykształcenia inżynierskiego, ale z 5 letnim doświadczeniem związanym z eksploatacją lub nadzorowaniem wykonywania urządzeń i wyposażenia technologicznego obiektów hydrotechnicznych, lub ochrony środowiska np. jazów ruchomych, śluz żeglugowych czy oczyszczalni ścieków.

Odpowiedź Zamawiającego:


Zamawiający utrzymuje wymagania podane w pkt. 7.2.3b) poz. 7 (TABELA) dla „Inżynier-mechanik” i nie wyraża zgody na zamianę osoby o funkcji Inżynier-mechanik na osobę o funkcji Technolog bez wymaganego wykształcenia inżynierskiego.

Pytanie 3:

W nawiązaniu do punktu 16 ppkt. 16.4 SIWZ „Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale w kasie RZGW w Gliwicach zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na dołączenie do oferty w osobnej kopercie oryginału dokumentu wadium wnoszonego w innej formie niż pieniądz oraz na dołączenie do oferty kopii tego dokumentu poświadczonej ”za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
Pragniemy dodać, iż rozwiązanie to nie wymusi na wykonawcy wysłania dwóch oddzielnych przesyłek (jednej z ofertą do Referatu Zamówień Publicznych, a drugiej z wadium do sekretariatu Departamentu Księgowości), a tym samym nie wygeneruje dodatkowych kosztów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do oferty w osobnej kopercie oryginału dokumentu wadium wnoszonego w innej formie niż pieniądz oraz na dołączenie do oferty kopii tego dokumentu poświadczonej ”za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. Jednocześnie informujemy, iż wyjaśnień do SIWZ dot. przedmiotowego postępowania z dnia 20.03.2017 r. Zamawiający dokonał na podstawie przepisów art. 38 ust. 4 ustawy Pzp.