banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 31.03.2017 r.


EZ/IP-IR-370-3/17


Wg rozdzielnikaDotyczy: Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne:
Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – Etap II – śluza Nowa Wieś, śluza Sławięcice - ogłoszonego w D.U.U.E. poz. 2017/S 053-097371 z dnia 16.03.2017 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, przesyła treść pytań wraz z wyjaśnieniami do treści SIWZ:

Pytanie 1:

Zamawiający w ust 7.2 pkt 3) lit. b) IDW- Część I SIWZ – dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Potencjał kadrowy, żąda od Wykonawcy wykazania dysponowania następującymi osobami zdolnymi do realizacji przedmiotowego zamówienia:
Kierownika budowy dla modernizacji śluzy Nowa Wieś i śluzy Sławięcice:
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej – minimum 8-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, w tym pełnienie funkcji Kierownika Budowy przez okres minimum 3 lat, w tym na co najmniej jednym kontrakcie obejmującym: remont, budowę lub przebudowę śluz żeglownych na drodze wodnej klasy nie niższej niż min III zgodnie z klasyfikacją określoną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz. U. 2002 nr 77, poz. 695), lub jaz o szerokości min. 12,0 m z zamknięciem piętrzącym powyżej 1,0 m o wartości robót minimum 15 000 000,00 zł brutto.
i
Minimum 18 miesięczna praktyka zawodowa na budowie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 198, poz. 987).
Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca posiada dwóch kierowników budowy:
• o specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, który posiada – minimum 8-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, w tym pełnił funkcję Kierownika Budowy przez okres minimum 3 lat, w tym na co najmniej jednym kontrakcie obejmującym: remont, budowę lub przebudowę śluz żeglownych na drodze wodnej klasy nie niższej niż min III zgodnie z klasyfikacją określoną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz. U. 2002 nr 77, poz. 695), lub jaz o szerokości min. 12,0 m z zamknięciem piętrzącym powyżej 1,0 m o wartości robót minimum 15 000 000,00 zł brutto.
• a drugi kierownik posiadający praktykę zawodową na budowie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, który posiada – minimum 18 miesięczną praktykę zawodową na budowie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 198, poz. 987).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie uzna za spełniony wymóg w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca dysponować będzie dwoma kierownikami budowy z wykształceniem, uprawnieniami i doświadczeniem wskazanymi w przedmiotowym zapytaniu.
Zgodnie z pkt. 7.2. lit. b) (Tabela) SIWZ, Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby Wykonawca do realizacji przedmiotowego zamówienia dysponował osobami zdolnymi do wykonywania funkcji Kierownika budowy oraz zastępcy Kierownika budowy oddzielnie dla śluzy Sławięcice oraz śluzy Nowa Wieś.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji Kierownika budowy śluzy Sławięcice z Kierownikiem budowy śluzy Nowa Wieś oraz funkcji zastępcy Kierownika budowy śluzy Sławięcice z zastępcą Kierownika budowy śluzy Nowa Wieś.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji opisanych w Instrukcji dla Wykonawców, ust. 7.2, pkt 3) lit. b) ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji opisanych w Instrukcji dla Wykonawców, ust.7.2, pkt 3) lit. b) SIWZ.

Pytanie  3:

Czy Zamawiający przewiduje wizję lokalną na obiektach objętych przetargiem?
Wykonawca sugeruje przeprowadzenie wizji lokalnej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzielił wyjaśnień odnośnie wizji lokalnej w dniu 23.03.2017 r. Odpowiedź jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.gliwice.rzgw.gov.pl.
Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż nie przewiduje zwoływania zebrania wszystkich Wykonawców przed terminem składania ofert, zgodnie z art. 38 ust 3 Pzp.
Jedynie na wniosek Wykonawcy, Zamawiający umożliwia  wizję lokalną na obiekcie po wcześniejszym ustaleniu terminu dogodnego dla obydwu stron.
Osoba do kontaktu w tej sprawie:
• mgr inż. Marcin Jarzyński tel. 32 777 49 79
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pytanie 4:


Dotyczy Rozdziału 14 ust. 14.6 pkt 6) SIWZ - Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż pieniądz oryginał gwarancji lub poręczenia powinien zostać dołączony do oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Do oferty należy dołączyć kopię gwarancji lub poręczenia w przypadku gdy wadium wnoszone będzie w innej formie niż pieniądz.
Oryginał gwarancji lub poręczenia w przypadku gdy wadium wnoszone będzie w innej formie niż pieniądz powinien być złożony w kasie RZGW w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, pok. 408 i musi obejmować cały okres związania ofertą - zgodnie z ust. 16.4 IDW.
Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmian w zapisie rozdziału 1 ust. 14.6 pkt 6) SIWZ, zapis w brzmieniu:
Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.
zostaje zastąpiony zapisem:
Kopię gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

Pytanie 5:

W ramach postępowania przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. "Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej - Etap II" zwracam się z uprzejmą prośbą o umieszczenie formularza 3.1 JEDZ w formacie Word.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wersja edytowalna formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.gliwice.rzgw.gov.pl w pliku:

„JEDZ_sluzy_NW_SL wersja 17.03.2017.doc”

Załącznik:

JEDZ w wersji edytowalnej

W pozostałym zakresie treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulega zmianie.

Dokonana przedmiotowa zmiana wiąże Wykonawców z chwilą zamieszczenia jej na stronie internetowej Zamawiającego.