banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 20.03.2017  r.

EZ /JRP-370-1/17
Wg   rozdzielnika


Dotyczy: Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne:
"Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Łabędy" w ramach przedsięwzięcia "Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej" Faza II.
-  ogłoszonego w D.U.U.E. poz. 2017/S 030-053348 z dnia 11.02.2017 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 4   ustawy Pzp  dokonuje zmiany zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które nie wymagają zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz zmiany terminu składania ofert,

w zapisie:
Część I, Rozdział I - ust. 9.7 pkt. 2 lit. a:

jest:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
powinno być:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24  ust. 5 pkt 5 i 6, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

oraz w zapisie:
Część I, Rozdział I - ust. 10.7 :

jest:

10.7. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 9.7. pkt. 2 lit. a) – g) IDW.
powinno być:

10.7. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 9.7. pkt. 2 lit. a) – i) IDW.


W pozostałym zakresie treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulega zmianie.

Jednocześnie informujemy, iż dokonana przedmiotowa zmiana wiąże Wykonawców z chwilą zamieszczenia jej na stronie internetowej Zamawiającego.