banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, dnia 23.02.2017  r.

EZ / JRP-370-1/17

Wg   rozdzielnika


Dotyczy:  wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na  "Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Łabędy" w ramach przedsięwzięcia "Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej" Faza II.
-  ogłoszonego w D.U.U.E. poz. 2017/S 030-053348 z dnia 11.02.2017 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, przesyła treść pytań wraz z wyjaśnieniami do  treści SIWZ  :

Pytanie 1 :
"W jakim zakresie elementy podlegające ochronie konserwatorskiej zostały przekazane do muzeów, odremontowane, wywiezione czy zlokalizowane w wskazanych miejscach przez inwestora ?".

Odpowiedź Zamawiającego:
Elementy wskazane przez Konserwatora zostały przekazane do muzeów z wyjątkiem wrót głowy górnej komory południowej, które należy pozostawić na śluzie Łabędy jako element ekspozycji; w ramach robót zabezpieczyć antykorozyjnie i zamontować na fundamencie żelbetowym (opis do p. prel 6/III.8.1)

Pytanie 2 :
"Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób należy odnieść się do ilości występujący w przedmiarze o wartości zero lub w miejscu ilości gdzie jest pusta komórka, a które nie zostały wykreślone poprzez przekreślenie wierszy w przedmiarze.
Czy ilości te wskazują, że roboty zostały wykonane i nie są  przedmiotem przetargu czy może ilości te należy wyznaczyć samemu zgodnie z dokumentacją, czy może w komórkach tych powinna wystąpić jakaś ilość podane przez inwestora.
Przekład wiersze 497 i 498 w przedmiarze w wersji EXCEL (4.3_4.3.1_390(391) s.4. 3.1.), nieścisłość pojawia się również w innych miejscach przedmiaru."

Odpowiedź Zamawiającego:
Wszystkie pozycje, dla których w kolumnie ilość jest 0,0 a nie zostały przekreślone należy uznać za wykonane i nie podlegające wycenie.
W pozycjach, dla których w kolumnie ilość występuje pusta komórka należy uznać za wykonane i nie podlegające wycenie , za wyjątkiem pozycji:
37 d.2.4. - Malowanie zestawem farb nr 2 - Ak=25=25 Am=20=20 (przyjęto powierzchnię do pomalowania na 1t konstrukcji = Ak) (przyjęto powierzchnię do pomalowania na 1t mechanizmów = Am) poz.24A*Ak poz.24B*Ak poz.27*Ak poz.29*Am,
dla której w kolumnie ilość należy przyjąć 113,965m2


Kopia
EZ -  a/a