banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

LANGUAGE: PL
CATEGORY: ORIG
FORM: F14
VERSION: R2.0.9.S01
SENDER: ENOTICES
CUSTOMER: rzgwg
NO_DOC_EXT: 2017-021966
SOFTWARE VERSION: 9.4.0
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NOTIFICATION TECHNICAL: YES
NOTIFICATION PUBLICATION: YESSprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane


Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach ul. Sienkiewicza 2Gliwice44-100PolskaTel.: +48 327774926E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Faks: +48 327774999Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gliwice.rzgw.gov.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
"Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Łabędy" w ramach przedsięwzięcia "Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej" Faza II.
Numer referencyjny: EZ/JRP-370-1/17
II.1.2)
Główny kod CPV
45240000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)
Krótki opis:
Dokończenie robót obejmujących zadanie pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Łabędy” w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice– przystosowanie do III klasy drogi wodnej” Faza II wykonywanych przez innego Wykonawcę, które zostały przerwane wskutek odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z Wykonawcą.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/02/2017
VI.6)
Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-017613
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 030-053348
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 07/02/2017

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)
Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
VII.1.2)
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informację dodatkowe
Zamiast:
1.Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6ustawyPzp.
2. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
3 .Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 200 000,00 PLN (słownie złotych:dwieście tysięcy 00/100 ).
Powinno być:
1.Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6ustawyPzp.
2. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
3 .Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 200 000,00 PLN (słownie złotych:dwieście tysięcy 00/100 ).
4. Kryteria oceny ofert:
- cena-60%, - zwiększenie wysokości kary za opóźnienie w wykonaniu całości robót- 20%, - wydłużenie gwarancji-20%.
4a. Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części I ust. 19IDW - www.gliwice.rzgw.gov.pl.
5. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć oświadczenia lub dokumenty wymienione w §5 pkt 1)-9)Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( informacje - Cz. I ust.9.7 pkt 2 IDW )
VII.2)
Inne dodatkowe informacje: