banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Zestawienie ofert otwartych w dniu  07.11.2018 r.

w  postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pn.:

Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach administracyjnych i socjalnych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach obejmujące budynki Dyrekcji w Gliwicach, BWP Racibórz, DRP Opole wraz z zapewnieniem środków czystości”

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  159.101,73 zł brutto z podziałem na części:

 

Część nr 1 –  budynek Dyrekcji w Gliwicach, Gliwice, ul. Sienkiewicza 2 – 83.946,00 zł brutto

Nr oferty

    Nazwa i adres Wykonawcy:

Cena ofertowa

brutto [zł]

Termin

wykonania

zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

WIKA Sp. z o.o. Sp.k.

25-363 Kielce, ul. Wesoła 51/824

8.856,00

zgodnie z SIWZ

nie dotyczy

zgodnie z SIWZ

2.

 

Firma Sprzątająca „KAJA” Klaudyna Kamiński

42-714 Lisów, ul. Poprzeczna 3

8.548,50

zgodnie z SIWZ

nie dotyczy

zgodnie z SIWZ

3.

Konsorcjum firm:

ERA Sp. z o.o. – lider konsorcjum

41-500 Chorzów, ul. Katowicka 16B

NOVIA Sp. z o.o. – członek konsorcjum

41-500 Chorzów, ul. Paderewskiego 34

142.382,34

zgodnie z SIWZ

nie dotyczy

zgodnie z SIWZ

4.

Ekoenergia Sp. z o.o.

42-862 Opole, ul. Wojska Polskiego 9-11/23

87.084,00

zgodnie z SIWZ

nie dotyczy

zgodnie z SIWZ

             

 

 

 

 

Część nr 2 – budynek BWP Racibórz, Racibórz, ul. Nieboczowska 11a – 42.185,73 zł brutto

Nr oferty

    Nazwa i adres Wykonawcy:

Cena ofertowa

brutto [zł]

Termin

wykonania

zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

2.

Firma Sprzątająca „KAJA” Klaudyna Kamiński

42-714 Lisów, ul. Poprzeczna 3

4.366,50

zgodnie z SIWZ

nie dotyczy

zgodnie z SIWZ

4.

Ekoenergia Sp. z o.o.

42-862 Opole, ul. Wojska Polskiego 9-11/23

30.258,00

zgodnie z SIWZ

nie dotyczy

zgodnie z SIWZ

             

 

Część nr 3 – budynek DRP Opole, Opole, ul. Katowicka 39 – 32.970,00 zł brutto

Nr oferty

    Nazwa i adres Wykonawcy:

Cena ofertowa

brutto [zł]

Termin

wykonania

zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

2.

Firma Sprzątająca „KAJA” Klaudyna Kamiński

42-714 Lisów, ul. Poprzeczna 3

4.366,50

zgodnie z SIWZ

nie dotyczy

zgodnie z SIWZ

4.

Ekoenergia Sp. z o.o.

42-862 Opole, ul. Wojska Polskiego 9-11/23

23.616,00

zgodnie z SIWZ

nie dotyczy

zgodnie z SIWZ

 

 

UWAGA!
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe dokumenty składa każdy z członków Konsorcjum