banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

 

GL.ROZ.281.06.2018.EWK

 

Zestawienie ofert otwartych w dniu  06.08.2018 r. w ogłoszeniu o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego, pn.:

"Przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu zaplanowania działań ukierunkowanych na redukcję fosforu"

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  163 000,00 zł (brutto)

Nr oferty

    Nazwa i adres Wykonawcy:

Cena ofertowa

brutto

Termin

wykonania

zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

 

 

Lemtech Konsulting Sp. z o.o.

ul. Lubelska 24/6

30-003 Kraków

157 440,00 zł

Do 01.02.2019 r.

24 miesiące

Zgodnie
z zapisami umowy

2.

 

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

125 460,00 zł

Do 01.02.2019 r.

24 miesiące

Zgodnie
z zapisami umowy

3.

 

 

ekovert Łukasz Szkudlarek

ul. Średzka 39 lok. 1

54-001 Wrocław

239 358,00 zł

Do 01.02.2019 r.

24 miesiące

Zgodnie
z zapisami umowy

UWAGA!
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe dokumenty składa każdy z członków Konsorcjum.