banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 


Gliwice, dnia 17.10.2017  r.

EZ / NZM-370-17/17
                
                                                                                                      Wg   rozdzielnika


Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.: „Odbudowa urządzeń wodnych zabudowy regulacyjnej rz. Brennica w km 4+500-7+300, m. Górki Małe, Brenna - odcinek na progu nr V tj. km 6+380 do stopnia nr 15 tj. km 7+390”
 
-  ogłoszonego w BZP nr 596695-N-2017 z dnia 05.10.2017 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, przesyła treść pytań wraz z wyjaśnieniami do treści SIWZ:

Pytanie 1 :

"Dokumentacja techniczna przewiduje utwardzenie nawierzchni wałów warstwą podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości 15 cm oraz 10 cm warstwą żwiru. Prosimy o wskazanie w których pozycjach przedmiarowych należy rozliczyć wykonanie podbudowy, gdyż w udostępnionym przedmiarze w dziale 7 tj.  „Wykonanie remontu nawierzchni wałów  i ramp zjazdowych z wału” opis pozycji wskazuje wykonanie jedynie 10 cm warstwy żwirowej."

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uznał, że utwardzenie nawierzchni korony wału 10 cm warstwą żwiru pozyskanego z odżwirowania niecek wypadowych jest w zupełności wystarczające, co wskazał w załączonym do SIWZ wzorze kosztorysu ofertowego (Tom IV). Wycenie przez oferentów podlegają tylko pozycje wykazane w przedmiarze ofertowym.

Pytanie 2 :

"Prosimy o udostępnienie rysunku nr. II.30 (szczegóły wykonania remontu nawierzchni korony wałów) – wskazanego w rysunku I.3 Mapa syt. 6+350 – 6+600."

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej rysunek w pliku:
„Rys II.30 Remont nawierzchni korony wałów.pdf”