banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

EZ /NZM-370-15/17

Zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu 03.10.2017 r.

w ogłoszeniu o zamówieniu na roboty budowlane, pn.:

„Budowa ubezpieczeń brzegowych w celu likwidacji wyrwy brzegowej rz. Mała Wisła w km 22+250 - 23+800, m. Dankowice, woj. śląskie”

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2 723 295,52 zł (brutto)

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:

Cena ofertowa brutto PLN

Okres gwarancji

Warunki płatności

Termin wykonania zamówienia

1.       

Piotr Pasadyn                                    Zakład Usługowo Handlowy „DYNAMIC”                                  Rzuchowa 247, 33-114 Rzuchowa

 2571208,64

36 m-cy, licząc od daty odbioru końcowego

Zgodnie
z zapisami SIWZ

Do 29 listopada 2019 roku

2.       

EUROVIA POLSKA S.A., Bielany Wrocławskie, ul.Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce

 3687366,20

36 m-cy, licząc od daty odbioru końcowego

Zgodnie
z zapisami SIWZ

Do 29 listopada 2019 roku

3.       

Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „PROTE” Michał Kowalski,   ul. Konwaliowa 32, 34-116 Spytkowice

 1833293,99

36 m-cy, licząc od daty odbioru końcowego

Zgodnie
z zapisami SIWZ

Do 29 listopada 2019 roku

4.       

Konsorcjum:

Lider- Zakład Melioracyjno-Budowlany „Wir” Wiesław Młynarczyk – Ryszard Biedroń sp.j, ul. Zygmunta Augusta 12,   34-600 Limanowa

Partner- P.B.M Sułkowscy sp.j, ul.Fabryczna 1D, 34-600 Limanowa

 1512007,76

36 m-cy, licząc od daty odbioru końcowego

Zgodnie
z zapisami SIWZ

Do 29 listopada 2019 roku

5.       

Konsorcjum:

Lider- Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego w Krakowie Sp.  z o.o., ul. Bogucka 17, 32-020 Wieliczka

Partner- Zakład Robót Inżynieryjnych EKOINŻ Jerzy Ślepecki, ul. Beskidzka 19, 34-326 Zarzecze

 1855346,50

36 m-cy, licząc od daty odbioru końcowego

Zgodnie
z zapisami SIWZ

Do 29 listopada 2019 roku

6.       

Melioracje Wodne Kachel Stanisław, ul.Szczygłów 5B, 44-200 Rybnik

 2695292,01

36 m-cy, licząc od daty odbioru końcowego

Zgodnie
z zapisami SIWZ

 Do 29 listopada 2019 roku

UWAGA!

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe dokumenty składa każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.