banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 07.09.2017  r.

 EZ /NZM-370-13/17


                                                                                                                          Wg   rozdzielnika


Dotyczy: Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne: „Odbudowa muru oporowego w Bielsku-Białej na lewym brzegu rz. Białej, na odcinku od mostu w ciągu ul. 11-go Listopada do DH Wokulski” -  ogłoszonego w BZP  nr 582260-N-2017 z dnia 2017-09-04 r.
               
    Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które wymagają zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
 
w zapisie:
Tom I, Rozdział 1 - pkt 16.2 lit. a:
 
jest:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj.:
65 1010 1212 0052 1013 9120 0000 -  NBP O/O Katowice (w tytule przelewu należy wpisać sygnaturę przetargu  EZ/NZP-370-8/17)            

powinno być:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj.:
65 1010 1212 0052 1013 9120 0000 -  NBP O/O Katowice (w tytule przelewu należy wpisać sygnaturę przetargu  EZ/NZM-370-13/17)            

oraz w zapisie:
  Tom I, Rozdział 3 - Formularz 3.3 :
 
  jest:
Nr ref: EZ/NZP-370-13/17

powinno być:
Nr ref: EZ/NZM-370-13/17

W pozostałym zakresie treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulega zmianie.

Jednocześnie informujemy, iż dokonana przedmiotowa zmiana wiąże Wykonawców z chwilą zamieszczenia jej na stronie internetowej Zamawiającego.