banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, dnia 07.04.2017  r.
EZ / IP-IR-370-4/17
Wg   rozdzielnika

Dotyczy:  wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na Działania informacyjno-promocyjne dla zadania:  "Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej - Etap II".
-  ogłoszonego w BZP  nr 53600-2017 z dnia 29.03.2017 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), przesyła treść pytań wraz z wyjaśnieniami do treści SIWZ  :

Pytanie 1 :

Dotyczy montaż tablic informacyjnych - Czy tablice mają być zamontowane w gruncie czy też na budynku? ten parametr ma wpływ na cenę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tablice informacyjne maja być zamontowane w gruncie, w czterech podanych w OPZ lokalizacjach (pkt IV.1), poza terenem ochrony Konserwatora Zabytków, w sposób gwarantujący ich stabilność.

Pytanie 2 :

Dotyczy usługa publikacji artykułów w tygodnikach ogólnopolskich - czy Zamawiający dostarczy treść merytoryczną (wiedzę o projekcie) do artykułów. Czy artykuły mają się ukazać w jednym tygodniku czy w kilku? Czy mają zawierać zdjęcia? Kto je dostarczy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Artykuły mają się ukazać w dwóch ogólnopolskich tygodnikach opinii zgodnie z pkt. IV.3 OPZ. Wykonawca zredaguje treść na podstawie wskazań i materiałów, które otrzyma od Zamawiającego. Wykonawca wykorzysta zdjęcia pochodzące z wykonanej przez niego - zgodnie z pkt. IV.4 OPZ -dokumentacji fotograficznej.

Pytanie 3 :

Dotyczy przygotowanie dokumentacji fotograficznej budowy - Czy Zamawiający może określić wstępny termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji? Chodzi nam o określenie liczby sesji. Informacja raz na kwartał jest dość nieprecyzyjna. Czy Zamawiający może podać konkretną liczbę sesji w okresie trwania umowy. Aby wycenić to zadanie jest to podstawowa informacja. W przypadku, nawet przedłużenia czasu oddania inwestycji, można dookreślić konkretną liczbę wyjazdów na zdjęcia.

Odpowiedź Zamawiającego:


Dokumentacja fotograficzna ma być wykonana z częstotliwością raz na kwartał od III kwartału 2017 do IV kwartału 2020 roku czyli min 15 sesji. Termin wykonania ostatniej sesji fotograficznej może ulec skróceniu bądź wydłużeniu o okres około 6 miesięcy w zależności od rzeczywistego czasu realizacji kontraktu, będącego przedmiotem promocji.

Pytanie 4 :

Dotyczy produkcja filmu promocyjnego- co konkretnego ma na myśli  Zamawiający pisząc " Animacje 3 D", co miałoby być przedstawione w ramach tych animacji?  Czy film powinien zawierać lektora i podkład dźwiękowy? Ile wyjazdów na miejsce kręcenia zdjęć przewiduje Zamawiający. Jest to niezależne od terminu oddania inwestycji, a jest kluczowym elementem wpływającym na wycenę tej pozycji zadania.

Odpowiedź Zamawiającego:

W ramach animacji 3D Wykonawca zrealizuje założenia stworzonego przez siebie scenariusza, uwzględniając cel animacji – ukazanie postępu prac modernizacyjnych i ich dynamikę. Film powinien zawierać głos lektora oraz podkład dźwiękowy, zgodnie z treścią OPZ. Realizując to zadanie Wykonawca, zgodnie z treścią OPZ będzie mógł wykorzystać dokumentację fotograficzną powstałą w oparciu o realizację działania pkt. IV.4 OPZ. Zamawiający przewiduje kilka dni zdjęciowych, których dokładny wymiar będzie uzależniony od scenariusza. Zasadne wydaje się jednak przyjęcie nie większej ilości dni zdjęciowych jak od 2 do 4.

Pytanie 5 :

Czy dobrze rozumiemy, że do filmu Wykonawca ma przygotować 100 USB z film, a oprócz tego dodatkowo 100 kolejnych USB?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca umieści przygotowany  film promocyjny przedstawiający charakterystykę śluz oraz postęp ich modernizacji na nośniku-pamięć USB w rozmiarze i kształcie karty kredytowej wg podanej  specyfikacji w pkt.IV.5 OPZ – 100 szt. filmu.

Zgodnie z pkt IV.8 1.Wykonawca dostarczy 100 szt. Pamięci USB z OTG (bez zawartości).

Pytanie 6 :

Dotyczy wydanie broszury - Czy  oprócz treści Zamawiający dostarczy również do broszury zdjęcia, grafiki itp. elementy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dostarczy tylko treść do broszury a Wykonawca przygotowuje projekt, grafiki, korzysta z wykonanych, zgodnie z pkt. IV.4 OPZ, zdjęć.

Pytanie 7 :

Dotyczy wykonanie notatnika -  Czy Zamawiający mógłby opublikować przykładowe zdjęcie takiego produktu? Notatnik wydaje się być niestandardowym produktem ( świadczy o tym zarówno liczba stron 160 (zwykle robi się 50 str., 100 str.) .  Z czego ma być wykonana oprawa notatnika?  Czy logotypy mają być wytłoczone na okładce? Czy kartki notatnika mają być zadrukowane? Jeśli tak, to prosimy o podanie ilości kolorów?

Odpowiedź Zamawiającego:

W ramach wykonania materiałów dla celów informacji i promocji Wykonawca przygotuje i dostarczy Zamawiającemu notatniki, zgodne z treścią OPZ, o ilości stron zbliżonej do 160, liniowanych, bez zadruku w środku, oraz w twardej oprawie, umożliwiającej trwałe znakowanie/tłoczenie zgodnie z pkt. IV.8.2. OPZ. Produkt nie wykracza poza standardy dostępne na rynku, dlatego Zamawiający nie będzie publikował zdjęć z przykładami takiego produktu.

Pytanie 8 :

Dotyczy przygotowanie konferencji -  na ile osób ma być przygotowany stół prezydialny, ile miejsc  siedzących należy przygotować dla dziennikarzy?  Ile mikrofonów dla dziennikarzy ma przygotować Wykonawca. Prosimy o podanie dokładniejszego opisu zakresu poczęstunku ( tj. np. jeśli kanapki to jakie ilość na osobę,  ciastka itp ) , lub najlepiej podanie kwoty w jakiej powinien on się  zmieścić. 
Czy naczynia i sztućce do poczęstunku mogą być  jednorazowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca przygotuje konferencje prasowe zgodnie z treścią OPZ na około 40 osób, zapewniając bufet kawowy i poczęstunek o podanej specyfikacji, zakładając po kilka (do pięciu) kanapek na osobę. Zamawiający preferuje naczynia wielorazowego użytku. Jeśli Wykonawca zdecyduje się na jednorazowe naczynia powinny być wysokogatunkowe. Wykonawca przygotuje stół prezydialny, zgodnie z treścią OPZ dla min. 5 osób. Wykonawca zapewni dwa mikrofony, służące dziennikarzom oraz mikrofony dla prelegentów przy stole prezydialnym.