banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 11.08.2016 r.

EZ/NZP-370–5/16/


Wg   rozdzielnika


Dotyczy: Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne:"Remont lewego wału rzeki Brynicy w km 1+000–2+185 w m.Sosnowiec woj. śląskie".
- ogłoszonego w BZP nr 140467 - 2016 z dnia 18.07.2016 r.   

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, przesyła treść pytania wraz z wyjaśnieniem do treści SIWZ- przedmiar robót:

Pytanie:
W zamieszczonym przez zamawiającego przedmiarze robót w poz.2.17 zamieszczono jedynie jednostkę  miary wyrażoną w m2,natomiast nie uzupełniono ilości. Prosimy o uzupełnienie brakującego obmiaru.

Odpowiedź:
Zamawiający uzupełnia w przedmiarze robót w Poz. 2.17-"Humusowanie i obsianie skarp ,przy grubości warstwy humusu 5 cm"ilość - 3255,0 m2


Jednocześnie, na podstawie art.38 ust.6 ustawy z dn. 29.01.2004r.Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i wniesienia wadium
do dnia  23.08.2016r do godz. 12:00.
Otwarcie ofert  nastąpi dnia  23.08.2016r o godz. 12:30.