banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 


Gliwice, 02.08.2016 r.

EZ / NZO - 370 – 4 / 16 /

Wg   rozdzielnika


Dotyczy:    Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne:
"Remont (przebudowa) stopnia wodnego rz. Bierawki w km 17+600  w m. Sierakowice   wraz z remontem rzeki w km 17+400 – 17+ 750   –  usuwanie szkód powodziowych"

- ogłoszonego w BZP nr 140451 - 2016 z dnia 18.07.2016 r.   


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, przesyła treść pytania wraz z wyjaśnieniem do treści  SIWZ:
Pytanie:
W zakres posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający umieścił zapis:
„Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo  ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia  działalności jest krótszy – w tym okresie)  co najmniej:
Dwóch zadań o charakterze budowy lub remontu obiektów regulacji wód,  przy czym
przynajmniej jedno z przedstawionych zadań musi dotyczyć remontu lub budowy bądź przebudowy obiektu piętrzącego typu stopień wodny, jaz lub też obiektu redukcji spadku podłużnego dna cieku.
Wartość każdego z zadań nie może być mniejsza niż 1,0 mln  zł (brutto).
Jednocześnie w zakresie rzeczowym tych dwóch zadań łącznie muszą występować następujące roboty:
1. roboty ziemne / wykopy, nasypy/ o kubaturze – min. 2 400m3;
2. opaski z kiszek, palisady o łącznej długości – min. 800mb;
3. narzuty kamienne(luzem lub w siatkach) o kubaturze - min. 800m3;
4. ścianki szczelne o długości – min. 50mb;
5. elementy betonowe, żelbetowe o kubaturze - min. 50m3”
Czy zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli Wykonawca wykaże, że w zamian za wykonanie opaski z kiszek, palisady o łącznej długości – min. 800 mb wykonał ubezpieczenie skarp przy robotach regulacyjnych potoków wyściółką faszynową gr. 25 cm w ilości ponad 2000 m2 pod narzut kamienny. W ramach tego ubezpieczenia ułożono ponad 3 000 m kiszek faszynowych przybitych ponad 11 000 szt. kołków faszynowych

Odpowiedź:
Zamawiający jasno określił  rodzaj, charakter robót jakie muszą występować w zakresie rzeczowym zadań referencyjnych,  potwierdzających posiadanie przez oferenta wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający nie uzna  spełnienia warunku  posiadania wiedzy i doświadczenia przez Oferenta, jeżeli  ten nie wykaże się doświadczeniem w wykonywaniu prac tożsamych z określonymi w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.