banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, dnia 02.06.2016 r.

EZ / NA-370-3/16

Wg rozdzielnika

Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na „Sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu,”

ogłoszonego w BZP poz. 133240-2016 z dnia 25.05.2016 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, przesyła treść pytania wraz z wyjaśnieniem do SIWZ na w/w przetarg :

Pytanie :

"Czy Zamawiający dopuszcza posiadanie dwóch kart przypisanych do jednego auta służących do dokonywania transakcji bezgotówkowych na stacjach paliw (np. do auta nr 1 Wykonawca zapewni kartę X uprawniającą do tankowania na określonych stacjach XX oraz kartę Y uprawniającą do tankowania na stacjach YY. Wydanie dodatkowej karty zostanie ujęte w kalkulacji cenowej nie wiąże się z dodatkowymi kosztami) ?."

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza posiadania dwóch kart przypisanych do jednego auta służących do dokonywania transakcji bezgotówkowych na stacjach paliw.