banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 17.05.2016r

EZ/ NZO- 370 – 2 /16

WG   ROZDZIELNIKA


Dotyczy:     przetargu  nieograniczonego o zamówienie publiczne pn.:
„Polder Buków. Remont budowli wpustowo – upustowej polderu polegający  na modernizacji mechanizmów wyciągowych klap jazu i odnowieniu ochrony antykorozyjnej elementów stalowych jazu”

- ogłoszonego w BZP poz. 112234-2016 dn. 05.05.2016r


Zamawiający uzupełnia materiały przetargowe o dodatkowy załącznik zawierający projekt techniczny wraz z rysunkami w formacie PDF
(dostępny na stronie internetowej RZGW G-ce).

Jednocześnie,  na podstawie art.38 ust. 6 ustawy z dn. 29.01.2004r.  Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i wniesienia wadium
do dnia 30.05.2016r do godz. 12:00.

Otwarcie ofert  nastąpi dnia 30.05.2016r o godz. 12:30.


Załączniki:
Strona internetowa RZGW  plik pn:
„projekt techniczny modernizacja PDF”


Rozdzielnik:

1)   Strona internetowa RZGW G-ce
2)   EZ - a/a.