banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 7.10.2014 r.EZ /ZZKiKG-370-18/14

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne:

„Odbudowa jazu klapowego w km 16+730 Kanału Gliwickiego , woj. opolskie ”.

- ogłoszonego w BZP 205431-2014 z dnia 29.09.2014 r.


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, przesyła treść pytań wraz z wyjaśnieniami do treści SIWZ:

Pytanie nr 1:

Zamawiający zakłada wykonanie tymczasowych dróg dojazdowych oraz placu budowy przy użyciu prefabrykowanych płyt betonowych .Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie tych elementów z zastosowaniem innej technologii, której zastosowanie zgodnie z wiedzą i doświadczeniem wykonawcy nie spowoduje obniżenia jakości wykonanych nawierzchni ?

Odpowiedź : Nie Zamawiający nie dopuszcza wykonania tymczasowych dróg dojazdowych oraz placu budowy z zastosowaniem innej technologii .

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew ujętych w przedmiarze robót?

Odpowiedź :

Tak Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew.

Pytanie nr 3:

Czy wymagane będzie wykonanie nasadzeń zastępczych w zamian za wycinki ujętych z przedmiarze drzew ?

Odpowiedź :

Nie będzie wymagane wykonanie nasadzeń zastępczych w zamian za wycinki ujętych z przedmiarze drzew.

Pytanie nr 4:

Zamawiający dołączył dokumentacji projektowej rysunki o numerach :1.2,1.3,2.2,3.1,3.4,4.1,4.7.10,4.7.11,4.7,9.1 natomiast Projekt budowlany wymienia w załącznikach aż 82 rysunki projektowe.

Proszę o dołączenie pozostałych rysunków wymienionych w projekcie.

Odpowiedź :

Brakujące załączniki do dokumentacji projektowej załączamy do niniejszego pisma jako załącznik nr 1.

Pytanie nr 5:

Proszę o przedstawienie rysunków z planem wbijania ścianki szczelnej wraz z konstrukcją kleszczy spinających oraz zestawieniem materiałów.

Odpowiedź :

Lokalizacja ścianek szczelnych winna zapewniać prawidłowe wykonanie robót remontowych po oddzieleniu elementów remontowanych od napływającej wody. Na rys. 1.3. projektu wykonawczego zostały przedstawione proponowane lokalizacje grodzic. Dokładną lokalizację ścianek szczelnych pozostawia się Wykonawcy. Długości ścianek (podane w projekcie wykonawczym r. 3.5.10) oraz głębokości wbicia są wielkościami teoretycznymi, podanymi w oparciu o dokumentację sporządzoną przez IMGW. Głębokość wbicia powinna być określona przez Wykonawcę przed rozpoczęciem robót kafarowych i określeniu ukształtowania dna na trasie projektowanej ścianki.

Zaproponowane grodzice G62 o współczynniku wytrzymałości Wx=1560cm3/m nie wymagają stosowania kleszczy spinających. W związku z powyższym materiałem do wykonania ścianek szczelnych będą jedynie brusy ścianek zakładane na tzw. zamek. Kleszcze spinające wymienione w ST Wykonawca winien uwzględnić w razie stosowania innych rodzajów grodzic.

Zestawienie materiałów: brus 6m: 46szt., brus 4m: 70szt., brus 8m: 32szt.

Pytanie nr 6:

Czy zamawiający uzna spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia jeżeli Wykonawca wykaże ,,że w okresie ostatnich 5(pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert wykonał dwa zadania o zakresie robót porównywalnych do przedmiotu zamówienia – w tym jedno zadanie o wartości 768 561,39 zł brutto polegające na remoncie jazu szandorowego z mostem z budową tymczasowych obiektów budowlanych na czas realizacji remontu w zakresie budowy: kanału odpływowego,2 przepustów, grodzy dolnej ziemnej i górnej w formie ścianki szczelnej oraz jedno zadanie o wartości 1 517 001,30 zł brutto polegające na przywróceniu prawidłowego funkcjonowania budowli hydrotechnicznych poprzez remont jazu i mostu na rzece Mrożycy.

Odpowiedź :

Zamawiający uzna spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia zadanie o wartości 1 517 001,30zł brutto polegające na przywróceniu prawidłowego funkcjonowania budowli hydrotechnicznych poprzez remont jazu i mostu na rzece

Mrożycy , natomiast zadanie o wartości 768 561,39 zł brutto polegające na remoncie jazu szandorowego z mostem z budową tymczasowych obiektów budowlanych na czas realizacji remontu w zakresie budowy:kanału odpływowego 2przepustów,grodzy dolnej ziemnej i górnej w formie ścianki szczelnej

zamawiający nie uzna jako spełnienie warunku , ponieważ jaz szandorowy

nie jest jazem klapowym.

Załącznik nr1 do niniejszego pisma znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.gliwice.rzgw.gov.pl

Załączniki mogą Państwo pobrać z serwera FTP.