banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Spółki wodne i związki spółek wodnych – wpisy do katastru wodnego, zaświadczenia i wypisy z katastru wodnegoWpis spółki wodnej do katastru wodnego zgodnie z art. 167 ustawy Prawo wodne obejmuje:

 1. nazwę, siedzibę, adres i przedmiot działania spółki,
 2. imiona i nazwiska członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki,
 3. czas trwania spółki,
 4. dane dotyczące decyzji starosty o zatwierdzeniu statutu (nr i data decyzji oraz nazwa organu wydającego).

 

Wszelkie zmiany danych zarząd spółki niezwłocznie zgłasza do katastru wodnego. Zgłaszane dane dotyczące spółki powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania spółki lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo (zgodnie ze statutem).

Dyrektor RZGW Gliwice wydaje zaświadczenia oraz wypisy z katastru wodnego
(wniosek można pobrać z naszego serwera plik doc, wersja pdf)

Przykład treści zaświadczenia:

Zaświadcza się, że Spółka Wodna (nazwa spółki) w … (nazwa miejscowości) figuruje w katastrze wodnym RZGW Gliwice pod numerem … (Księga Wodna Spółek …, Lp. … z datą wpisu … r.).

Przykład treści wypisu z katastru:

 1. Nazwa spółki wodnej:
  Data wpisu spółki wodnej:
 2. Siedziba spółki wodnej (adres) oraz teren jej działalności:
 3. Nazwa organu zatwierdzającego statut, data zatwierdzenia oraz czas trwania spółki:
 4. Cel spółki oraz sposób i środki dla osiągnięcia tego celu:
  Celem Spółki jest:
  Do osiągnięcia celów Spółki służą:
 5. Imiona i nazwiska członków Zarządu, sposób reprezentowania spółki:
  Skład Zarządu:
  Sposób reprezentowania:
Potwierdza się zgodność z zapisem w katastrze wodnym.
Gliwice, dnia
Sporządził:

Wydawanie zaświadczeń i wypisów z katastru wodnego podlega opłacie skarbowej – zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225 poz.1635 z 2006 r. z późniejszymi zmianami) i wynosi 17 zł (słownie: siedemnaście złotych).

Opłatę skarbową należy opłacić gotówką w kasie Urzędu Miasta Gliwice lub przelać na jego rachunek. Dane do przelewu:

Rachunek w ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055 Urząd Miejski w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

Opłatę skarbową można także regulować gotówką w kasach UM (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów lub na IV piętrze w holu Wydziału Księgowości).

Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Gliwicach:
Poniedziałek – środa – godz. 8.00 – 16.00
Czwartek – godz. 8.00 – 17.00
Piątek – godz. 8.00 – 15.00

W tytule przelewu proszę wpisać: opłata za zaświadczenie / wypis z katastru wodnego dla (nazwa spółki).

Do wniosku o wydanie zaświadczenia / wypisu z katastru wodnego należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu lub dowód wpłaty.

Zwolnieniu z opłaty skarbowej podlegają jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego (zgodnie z art. 7 ustawy o opłacie skarbowej).