banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

W ramach współpracy polsko-czeskiej w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych w dniach 7-9 września 2016 r. odbyła się 48 narada grupy roboczej ds. regulacji rzek, zaopatrzenia w wodę i melioracji terenów przyległych do polsko–czeskiej granicy państwowej – Grupa R, wchodząca w skład Polsko–Czeskiej Komisji ds. Wód Granicznych. Pracami grupy z polskiej strony kieruje Stanisław Gruszczyński, Z-ca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach ds. Utrzymania Wód.

 

W czasie ostatniego posiedzenia, zgodnie z porządkiem obrad uczestniczący w nim członkowie Grupy R, skupili swoją uwagę na sytuacji na ciekach, takich jak m.in. Olza, Lubota, Orlica, Miedzianka, Opawa, Opawica. Poruszana tematyka dotyczyła zagadnień, związanych z działalnością elektrowni wodnych, budowy i remontów mostów, remontów umocnień brzegowych, planów inwestycyjnych oraz innych. Kluczowe kwestie, leżące po stronie polskiej wchodzą w skład kompetencji RZGW w Gliwicach i we Wrocławiu.
Obrady Grupy R zakończono podpisaniem protokołu i ustaleniem terminu kolejnego spotkania, które odbędzie się w dniach od 9 do 12 maja 2017r. w Republice Czeskiej.
Podstawowym celem prac Grupy R jest zapewnienie ochrony, wzajemne skoordynowanie i racjonalne użytkowanie wód granicznych oraz poprawa ich jakości, a także zachowanie i odnowa ekosystemów od wód zależnych, w tym ich różnorodności biologicznej. Równie ważna jest także koordynacja wysiłków prowadzących do ograniczenia negatywnych skutków powodzi i suszy.