banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Korzyści ekonomiczne lepszego zarządzania obszarem dorzecza

Osiągnięcie głównego celu RDW, jakim jest dobry stan części wód wymaga zrównoważonego zintegrowania aspektów ekologicznych i społeczno-ekonomicznych w zarządzaniu obszarami dorzecza w Europie. Ważnym elementem jest uwzględnienie analizy kosztów i zysków podejmowanych działań. Wyniki interdyscyplinarnego niemieckiego projektu dotyczącego obszaru dorzecza rzeki Werry w środkowych Niemczech, wskazują w oparciu o analizę społeczno-ekonomiczną, że korzyści wynikające z proponowanych działań znacznie przewyższają poniesione koszty.

Więcej ...
Wyniki niemieckiego projektu obejmującego obszar dorzecza rzeki Werry w środkowych Niemczech stanowią dobry przykład zespolonego, wielodyscyplinarnego podejścia do zarządzania obszarem dorzecza. Projekt poświęcony był dwóm zagadnieniom, Po pierwsze, zaplanowaniu działań niezbędnych dla osiągnięcia do roku 2015 dobrego stanu ekologicznego wód dorzecza rzeki Werra. Po drugie, oszacowaniu hydrologicznych i ekologicznych konsekwencji realizacji zaplanowanych działań oraz kosztów i wynikających z nich korzyści.
Dla osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego i hydrologicznego wskazano jako konieczne:

  1. poprawę stanu morfologicznego i ciągłości cieków w zlewni
  2. redukcję emisji zanieczyszczeń biogenicznych z rolnictwa
  3. redukcję ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do wód ze źródeł punktowych przez poprawę oczyszczania ścieków

Koszt realizacji tego pakietu działań obejmującego rolnictwo, źródła punktowe, morfologię i ciągłość cieków, oszacowano na 56 do 102 mln Euro na najbliższe 20 lat oraz między 70 i 149 mln Euro na 50 lat. Podział kosztów dla poszczególnych obszarów przedstawiał się następująco:

  1. 39 - 79% rolnictwo
  2. 5 - 17% źródła punktowe
  3. 10 - 29% morfologia
  4. 6 – 17% ciągłość cieków

Z drugiej strony, korzyści wynikające z realizacji w/w działań mogą osiągnąć 150 do 197 mln Euro w perspektywie 20 lat oraz 249 do 388 mln Euro w okresie 50 lat. Wartości te obejmują korzyści wynikające z utrzymania i poprawy bioróżnorodności, poprawy walorów rekreacyjnych, a także pośrednich zysków wynikających ze zwiększonej zdolności retencji biogenów przez pasy buforowe.
Podsumowując, każde z zaproponowanych działań daje korzyści większe od poniesionych kosztów. W najlepszym przypadku korzyści mogą pięciokrotnie przewyższać poniesione koszty. Wyniki projektu dla zlewni Werry wskazują, że dobrego stanu ekologicznego nie da się osiągnąć bez ponoszenia kosztów, ale w dalszej perspektywie poniesione koszty mogą zwrócić się z nawiązką.

Materiał źródłowy:
Science for Environment Policy, DG ENV News Alert Service, numer 4, styczeń 2005
Hirschfeld J., Dehnhardt A., Dietrich J. Socioeconomic analysis within the interdisciplinary spacial decision support system for the integrated management of the Werra River Basin. Limnologica 2005; 35: 234-244.