banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Wilby RL, Orr HG, Hedger M, Forrow D, Blackmore M. Risks posed by climate change to the delivery of Water Framework Directive objectives in the UK. Environment International, 2006; 32: 1043-55

Wielka Brytania – podnoszący się poziom morza zwiększy zagrożenie powodziami w obszarach przybrzeżnych

Brytyjskie stowarzyszenie ubezpieczycieli ostrzega, że ‘wysoce prawdopodobne’ podwyższenie poziomu morza o ok. 40 cm do roku 2040 może pociągnąć za sobą ogromne koszty szkód związanych z powodziami oraz może stanowić zagrożenie dla życia ludzi. Wskazuje na potrzebę zwiększenia budżetu dla zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej w najbardziej zagrożonych terenach.

Więcej...
W opinii brytyjskiej Agencji Środowiska, powodzie mogą kosztować właścicieli domów 30 razy więcej niż włamania. Mimo to większość ludzi zagrożonych powodziami nie czyni nic, aby chronić swą własność. Ponad 9% domostw w Anglii i Walii znajduje się na terenach zagrożonych powodziami, a wartość domów, dóbr i ziemi szacowana jest na ponad 237 miliardów funtów. Mimo to, większość ludzi (79%) mieszkających na tych terenach nie jest nawet świadoma zagrożenia powodziowego. Agencja Środowiska oferuje bezpłatny serwis ostrzegający przed powodziami, ale jedynie ok. 10% ludzi mieszkających na terenach zagrożonych powodziami z niego korzysta.
Ważnym elementem jest świadomość i stosowne działania ze strony właścicieli domów położonych na zagrożonych terenach. Pierwszym etapem jest uzyskanie informacji, czy dom położony jest na obszarze zagrożonym powodziami, następnie zabezpieczenie i ubezpieczenie własności przed powodzią, jak też nauczenie się, jak reagować na alerty ostrzegające przed powodzią. Szacuje się, że takie działania mogą w Wielkiej Brytanii zredukować koszty związane z powodzią o blisko 1/3. Co nie mniej ważne, świadomość jak działać w obliczu zagrożenia może znacznie zmniejszyć skutki emocjonalne takiego wydarzenia.
W styczniu 2007 brytyjskie ministerstwo środowiska (DEFRA) ogłosiło nowy program o wartości ok. 1,5 miliarda funtów dla poszukiwania alternatywnych rozwiązań dla ochrony przeciwpowodziowej w rejonach przybrzeżnych. Realizowanych będzie sześć projektów pilotowych, obejmujących m. in. nasadzenia drzew na (zasolonych) przybrzeżnych terenach zalewowych, czy angażowanie społeczności lokalnych w działania zmierzające do hamowania erozji brzegowej.

Materiały źródłowe:
Edie News – wydania z 07/11/2006, 16/11/2006, 12/01/2007. http://www.edie.net/news
Euopean Water Management News 2/11/2006 http://www.nwp.nl/ewmn
Association of British Insurers. Coastal flood risk – thinking for tomorrow, acting today. Summary report. (Raport Brytyjskiego Stowarzyszenia Ubezpieczycieli ‘Myśląc o jutrze, działając dziś’).