banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

 

NO/021-P-10/10/16/12400 Gliwice, dnia 05.07.2016 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 i art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.),

informuje

o wszczęciu postępowania, na wniosek Pana Pawła Młynka – Pełnomocnika Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., 40-022 Katowice, ul. Damrota 16-18 do reprezentowania Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji: Regulacja Potoku Ławeckiego w związku z projektowaną modernizacją przepompowni przy ul. Plebiscytowej w Mysłowicach, zlokalizowanych w części na działce Skarbu Państwa nr 490/70 obręb Wesoła, jedn. ewid. Mysłowice M., woj. śląskie, stanowiącej tereny zamknięte.

Wnioskowane wykonanie urządzeń wodnych obejmuje przebudowę koryta cieku Ławeckiego w  Mysłowicach  od km  6+304 (most drogowy  w ul. Kasprowicza)  do km 8+127  (wlot przepustu

N-20) -

-  o parametrach: szerokość w dnie 3,0 m, nachylenie skarp 1:2,

- z zabezpieczeniem skarp kiszkami faszynowymi o średnicy Ø 20 cm (w stopie skarpy), darniną (pasem 2,5 m) oraz poprzez obsiew mieszanką traw,

- z wykonaniem progów z narzutu kamiennego (5 szt.) oraz gurtów drewnianych (7 szt.), przebudową przepustów w km 6+517, w km 7+127 i w km 7+891, wylotów rurociągów DN800 w km 7+722 i DN400 w km 7+528 oraz wylotów rowów w km 6+430, w km 7+478, w km 7+550, w km 7+563, w km 7+579 i w km 7+598.

Informujemy ponadto, że:

- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 4 sierpnia 2016 r. co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które przewiduje się do dnia 17 sierpnia 2016 r.,

-  zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW   w   Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale orzecznictwa wodnoprawnego (pokój nr 315, tel. 32 7774928),

- zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

NO/021-P-3/5/16/5198 Gliwice, dnia 16.03.2016 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6, ust. 7a i art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.),

informuje

o wszczęciu postępowania, na wniosek Śląskiego Zarządu Melioracji i  Urządzeń Wodnych w Katowicach, 40-087 Katowice, ul. Sokolska 65, w imieniu którego działa Pełnomocnik - Pan Bogdan Biel z Ośrodka Usług Inżynierskich „STAAND” Sp. z o. o. z Krakowa - o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji: Przebudowa oraz nadbudowa obwałowań cieku Iłownica, gm. Czechowice- Dziedzice, zlokalizowanych w części na działkach Skarbu Państwa nr 875/4, 875/6, 878/7, 878/8, 878/9, 879/7, 879/8, 885/7, 885/9, 1086/4, 1092/2, 1341/2, 1357/30 obręb Dziedzice oraz nr 2652/1 obręb Zabrzeg, m. Czechowice-Dziedzice, stanowiących tereny zamknięte.

Wnioskowana przebudowa obejmuje:

1) przebudowę wału lewego cieku Iłownica - Odcinek I (WL I), polegającą na podwyższeniu wału materiałem ziemnym o 0,4 – 1,0 m w km 0+102 (km rzeki 0+210) do km 1+397 (km rzeki 1+490) z wykonaniem przesłony przeciwfiltracyjnej, przepustów, przejazdów oraz z przebudową istniejących urządzeń, w tym przepustów i zjazdów;

2) przebudowę wału lewego cieku Iłownica – Odcinek II (WL II), polegającą na rozebraniu istniejącego wału i jego odbudowie w km 1+397 (km rzeki 1+750) do km 2+810 (km rzeki 3+150) z wykonaniem zjazdów, drenaży typu francuskiego, rowów oraz z przebudową istniejących urządzeń, w tym przepustów i zjazdów,


3) przebudowę wału prawego cieku Iłownica – Odcinek III (WP III), polegającą na podwyższeniu wału materiałem ziemnym o 0,2 – 1,0 m w km 0+000 (km rzeki 0+000) do km 1+534 (km rzeki 1+490), a w km 0+945 do km 1+142 murem żelbetowym, z wykonaniem przepustów, zjazdów, przesłony przeciwfiltracyjnej, drenaży typu francuskiego, rowu oraz z przebudową istniejących urządzeń, w tym przepustów i zjazdów,


4) przebudowę wału prawego cieku Iłownica – Odcinek IV (WP IV), polegającą na wykonaniu w km 1+534 (km rzeki 1+707) do km 1+881 muru żelbetowego, a w km 1+881 do km 2+761 (km rzeki 2+749) wału ziemnego, z  wykonaniem przepustów, zjazdów, przesłony przeciwfiltracyjnej, drenaży typu francuskiego, rowu oraz z przebudową istniejących urządzeń, w tym zjazdów i przepustów,


5) przebudowę koryta rzeki Iłownica, poprzez ubezpieczenie dna i skarp narzutem kamiennym w km 0+078 do km 0+095, wykonanie rampy w formie bystrza kamiennego w km 0+095 do km 0+158, ubezpieczenie brzegów matą przeciwerozyjną, materacami siatkowo-kamiennymi, wykonanie gurtów stabilizujących dno, przebudowy stopnia, a także z wykonaniem elementów habitatowych (z narzutu kamiennego i głazów, w km 0+165, km 0+274, km 0+410, km 0+505, km 0+607, km 0+696, km 0+796, km 0+907, km 1+000, km 1+052, km 1+155, 1+301, 1+387, km 1+478) oraz przebudowy ujęcia wody i posterunku wodowskazowego,

6) przebudowę węzła wodnego: Iłownica - ujście Wapienicy - ujście potoku Czechowickiego, poprzez ubezpieczenie brzegów koszami siatkowo-kamiennymi,

7) przebudowę prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz wały: linii telekomunikacyjnych, linii energetycznych oraz rurociągów (gazowych i wodociągowych).

Informujemy ponadto, że:

- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 11 kwietnia 2016 r. co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które przewiduje się do dnia 22 kwietnia 2016 r.,

-  zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW   w   Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale orzecznictwa wodnoprawnego (pokój nr 315, tel. 32 7774928),

- zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

NO/021-P-26/6/15/17103                                                                                   Gliwice, dnia 30.09.2015 r.


Z A W I A D O M I E N I E


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 i art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 469),

informuje

o wszczęciu postępowania, na wniosek Pana Damian Zgrabczyńskiego - Pełnomocnika Śląskiego Zarządu Melioracji
i  Urządzeń Wodnych w Katowicach, 40-087 Katowice, ul. Sokolska 65, działającego w imieniu Marszałka Województwa
Śląskiego, o wydanie  pozwolenia  wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji:
Modernizacja i nadbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w Bieruniu–Czarnuchowicach od ujścia rzeki Przemszy
(przejazd wałowy na wysokości posesji przy ul. Mielęckiego 82) do mostu w ulicy Warszawskiej (droga nr 44)
wraz z odwodnieniem terenów zawala wałów rzeki Przemszy –
odcinek lewostronnego wału rzeki Wisły od km 2+579 do km 3+031 w m. Bieruń - Czarnuchowice,
gm. Bieruń, pow. bieruńsko-lędziński, woj. śląskie
(od nasypu drogowego przy moście nad Potokiem Goławieckim do mostu w ul. Warszawskiej),
zlokalizowany w części na działkach Skarbu Państwa nr 140/105, nr 113 i nr 388/104 obręb 0001 Bieruń Nowy,
stanowiących tereny zamknięte.


Wnioskowana przebudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisły od km 2+579 do km 3+031 obejmuje
przebudowę  lewego wału na odcinku o długości 452 m, do parametrów:
- szerokość korony – 4 m,
- nachylenie skarpy odwodnej – 1:1,5 – 1:3,0,
- nachylenie skarpy odpowietrznej – 1:2,25 – 1:5,00,
- o współrzędnych geograficznych –
początku (km 2+579) N: 50o04’03.14”  E: 19o11’50.89” oraz    końca (km 3+031) N: 50o03’54.93” E:          19o11’36.70”,

wraz z wykonaniem:
- przebudowy przepustu wałowego  P7 w km 2+678.6 wału (po przebudowie) o długości L=25,6 m i średnicy    DN800,
- przebudowy wylotu kanalizacji deszczowej P8 w km 2+999.7 wału (po przebudowie) o średnicy Ø 800 mm,
- przebudowy zjazdu wałowego Z11 w km 2+600 wału, na skarpie odwodnej, o długości L=48 m.


Informujemy ponadto, że :
- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i  wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 15 października 2015 r. co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które, w przypadku braku uwag i wniosków stron postępowania, przewiduje się do dnia 27 października 2015 r.,
- zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu,  tj. w RZGW  w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale orzecznictwa wodnoprawnego
(pokój nr 315, tel. 32 7774928),
- zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania ww.obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

NO/021-P-20/7/15/14821 Gliwice, dnia 21.08.2015 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 i art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 469),

informuje

o wszczęciu postępowania, na wniosek Śląskiego Zarządu Melioracji i  Urządzeń Wodnych w Katowicach, 40-087 Katowice, ul. Sokolska 65, w imieniu którego działa Pełnomocnik – Pan Karol Ślisiński z BIPROWODMEL Sp. z o. o. z Poznania, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę prawego wału na odcinku od km 1+900 do km 2+454 rzeki Mleczna w m. Bieruń Stary (od nasypu kolejowego przy ul. Chemików do mostu w ciągu ul. Licealnej), zlokalizowanego w części na działkach Skarbu Państwa nr 257/43, nr 258/43 i nr 271/43 arkusz mapy 19 obręb Bieruń Stary, stanowiących tereny zamknięte, w ramach inwestycji:

Odbudowa i przebudowa obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Mleczna na terenie m. Bieruń Stary w km 1+900 – 4+350 (od mostu kolejowego przy ul. Chemików do mostu w ul. Turyńskiej).

Wnioskowana przebudowa obejmuje przebudowę prawego wału rzeki Mleczna na odcinku o długości 541 m, do parametrów:

- szerokość korony – 4 m,

- nachylenie skarpy odwodnej – 1:2,0,

- nachylenie skarpy odpowietrznej – 1:2,00 – 1:2,25,

- wyniesienie korony względem istniejącego wału – 1,20 – 1,26 m,

- współrzędne geograficzne – początek (km 0+000) N: 50o05’17.55” E: 19o06’01.52” oraz koniec         (km 0+541) N: 50o05’32.57” E: 19o06’08.35”,

wraz z wykonaniem:

- 3 odcinków drenaży przywałowych z PVC DN250 w km 0+006-0+121, w km 0+138-0+0462 i w km                0+143-0+535,

- przebudowy przepustu wałowego nr P_1 w km 0+006 wału o długości L=15,5 m i średnicy DN800,

- przebudowy wylotów kanalizacji deszczowej W_1 w km 0+138 wału i W-2 w km 0+462 wału               o Ø 800 mm.

Informujemy ponadto, że :

- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i  wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 7 września 2015 r. co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które, w przypadku braku uwag i wniosków stron postępowania, przewiduje się do dnia 21 września 2015 r.,

-  zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW   w   Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale orzecznictwa wodnoprawnego (pokój nr 315, tel. 32 7774928),

-  zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod  dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

 

 

 

 

NO/021-P-18/8/15/14035 Gliwice, dnia 06.08.2015 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 i art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 469)

informuje

o wszczęciu postępowania, na wniosek Pana Roberta Kabata - Pełnomocnika Gminy Dąbrowa Górnicza, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego, tj. likwidację odcinka rowu „Augustynika” w Dąbrowie Górniczej (w rejonie ul. Przybylaka),

- polegającą na zasypaniu odcinka rowu „Augustynika” na długości ok. 216 m, o współrzędnych geograficznych początku (punkt W) N: 50o19’43” E: 19o10’59” oraz końca (punkt K) N: 50o19’45” E: 19o10’48”,

-  zlokalizowanego na działkach Skarbu Państwa nr 8/6, 9/2 i 1/35 arkusz mapy 52 obręb 0003 Dąbrowa Górnicza, przy czym działka nr 1/35, powstała z podziału działki nr 1/25, na dzień wszczęcia niniejszego postępowania stanowi tereny zamknięte.

 

Informujemy ponadto:

- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i  wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 24 sierpnia 2015 r. co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które, w przypadku braku uwag i wniosków stron postępowania, przewiduje się do dnia 7 września 2015 r.,

-  zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW   w   Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale orzecznictwa wodnoprawnego (pokój nr 315, tel. 32 7774928),

-  zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod  dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

NO/021-P-12/3/15/8433                                                                                         Gliwice, dnia 11.05.2015 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 i art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 469)

informuje

o wszczęciu postępowania, na wniosek Pana Józefa Rabiegi - Pełnomocnika PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu, 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 16, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę prowadzonego przez wody powierzchniowe obiektu mostowego, tj. na przebudowę mostu kolejowego w km 1,529 linii nr 191 Goleszów –Wisła Głębce, nad rzeką Radoń w km 4+870,

- polegającą na rozbiórce tymczasowego istniejącego mostu oraz wykonaniu nowego mostu kolejowego z wykorzystaniem zaadaptowanej konstrukcji stalowej przęsła i z odtworzeniem istniejącego umocnienia dna cieku narzutem kamiennym w obrębie mostu (w odległości 5 m od krawędzi przęsła mostu),

-  o współrzędnych geograficznych  N: 49o44’21”  E: 18o45’29”:

-  zlokalizowanego na działce Skarbu Państwa nr 3804 obręb 0005 Goleszów, pow. cieszyński, woj. śląskie, stanowiącej tereny zamknięte.

 

Informujemy ponadto:

- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i  wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 29 maja 2015 r. co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które, w przypadku braku uwag i wniosków stron postępowania, przewiduje się do dnia 11 czerwca 2015 r.,

-  zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW   w   Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale orzecznictwa wodnoprawnego (pokój nr 315, tel. 32 7774928),

 

-  zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, a w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

NO/021-P-9/6/15/8021 Gliwice, dnia 04.05.2015 r.


Z A W I A D O M I E N I E
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 i art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 469)


informuje


o wszczęciu postępowania, na wniosek Pana Wojciecha Klemby - Pełnomocnika PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w ramach projektu: Modernizacja linii kolejowej E-30, etap II, Zabrze – Katowice – Kraków – odcinek 2: km 1,150-0,000 linii 134 i km 15,100-19,500 linii nr 133, na wykonanie urządzeń wodnych związanych z odwadnianiem układu drogowego, przebudowywanego w związku z budową skrzyżowania dwupoziomowego w km 17,088 na ulicy Bukowskiej w Jaworznie, zlokalizowanych w części na działce nr 112 obręb 22 w Jaworznie, stanowiących tereny zamknięte.


Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne obejmuje swym zakresem wykonanie urządzeń wodnych, tj.:

- wylotu Wyl16 kanalizacji deszczowej Ø 300 mm do ziemi (projektowanego rowu odwadniającego), zlokalizowanego na działce nr 112 obręb 22 w m. Jaworzno,

- rowu R3 północno-zachodniego (prawego) o długości 138,69 m, odwadniającego część ul. Bukowskiej, zlokalizowanego na działkach nr 112 obręb 22 oraz nr 145 i nr 146 obręb 89 w m. Jaworzno.Informujemy ponadto, że:

- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 22 maja 2015 r. co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które, w przypadku braku uwag i wniosków stron postępowania, przewiduje się do dnia 8 czerwca 2015 r.,

- zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego, strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale orzecznictwa wodnoprawnego (pokój nr 315, tel. 32 7774928),

- zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, a w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.