banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

19 września w Gliwicach gościł Pan Mariusz Gajda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska. W czasie konferencji pn. „Woda – Skarb i Zagrożenie”, zorganizowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która stała się okazją do spotkania dziennikarzy regionalnej i ogólnopolskiej prasy z Wiceministrem, odpowiedzialnym za gospodarkę wodną, p.o. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach – Tomaszem Cywińskim, Przewodniczącym Rady Nadzorczej NFOŚiGW – Prof. dr hab. Romanem Niżnikowskim, Prezesem Zarządu NFOŚiGW – dr inż. Kazimierzem Kujdą, Z-cą Prezesa Zarządu NFOŚiGW – dr hab. Romanem Wójcikiem, opowiedziano o perspektywach ustawy Prawo wodne z dn. 20 lipca 2017r.

 

Podsekretarz Stanu objaśnił wątpliwości związane z wejściem w życie od stycznia 2018 r. przepisów ustawy oraz odpowiadał na pytania prasy, dotyczące szeroko pojętego zarządzania wodami przez nowy podmiot – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które zastąpi obecne Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej oraz Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych. Z kolei przedstawiciele Narodowego Funduszu zdali sprawozdanie z realizacji projektów, które uzyskały wsparcie NFOŚiGW. Szeroko objaśniono zasady współpracy z Funduszem i ubiegania się o środki finansowe na realizację zadań. Jak zaznaczyli Członkowie Zarządu NFOŚiGW, Fundusz nie ogranicza się do udzielenia wsparcia finansowego na realizację priorytetowych projektów, ale również prowadzi działalność informacyjno-szkoleniową dla beneficjentów, dbając o jasność i przejrzystość procedur.
Po zakończonej konferencji zaproszeni goście udali się wspólnie z po. Dyrektora RZGW w Gliwicach, Tomaszem Cywińskim na teren powstającego zbiornika Racibórz Dolny, by w praktyce zobaczyć, w jaki sposób i na jakie cele wydatkowane są środki pochodzące m.in. z Funduszu.

Wizyta terenowa w Raciborzu rozpoczęła się od przedstawienia prezentacji, obrazującej cel, funkcje polderu oraz przebieg inwestycji i jej montaż finansowy. Dziennikarze mieli także okazję, by z tarasu zaplecza eksploatacyjnego zobaczyć w szerokim polu widzenia plac budowy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zaporę czołową obiektu. Uczestnicy spotkania uzyskali wyczerpujące informacje na temat kluczowego znaczenia polderu Racibórz Dolny dla zabezpieczenia przed powodzią obszaru trzech województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Opuszczając plac budowy zbiornika goście pojechali do miejscowości Nieboczowy – relokowanej z czaszy zbiornika. Następnie, by pokazać szerokie spektrum działań Funduszu uczestnicy udali się na Kanał Gliwicki, gdzie w czasie wycieczkowego rejsu połączonego ze śluzowaniem zobaczyli jazy tej drogi wodnej, zmodernizowane ze środków NFOŚiGW.