banerek

W dniu 12 lipca 2018 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.


Dokument został opracowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa i określa m.in.:

    - sposoby i warunki rolniczego wykorzystania nawozów azotowych w pobliżu wód, na terenach o        dużym nachyleniu, a także na glebach zamarzniętych, zalanych wodą lub przykrytych śniegiem;
    - terminy, w których dozwolone jest rolnicze wykorzystanie nawozów;
   - warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekami, a także sposób obliczania wymaganej powierzchni i pojemności urządzeń do ich przechowywania;
    - sposób ustalania rocznej dawki nawozów naturalnych zawierającej nie więcej niż 170 kgN/ha;
    - zasady planowania prawidłowego nawożenia azotem;
    - sposób dokumentowania realizacji Programu.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni, tj. od dnia 27 lipca 2018 r.

Pełna treść rozporządzenia dostępna jest pod adresem: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1339/1