banerek

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach posiadając świadomość znaczenia realizacji projektu przebudowy polderu Żelazna dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oświadcza, iż trwa proces przekazywania Wodom Polskim przez Marszałka Województwa Opolskiego dokumentacji opracowanej dla inwestycji. Równolegle w Urzędzie Miasta Opole rozpatrywane są kwestie zmiany beneficjenta oraz przygotowania Aneksu do umowy na finansowanie przedsięwzięcia.

Dokumentacja projektowa, wymagane uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne wraz z pozwoleniem na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych są własnością Marszałka Województwa Opolskiego (na wniosek Urzędu Marszałkowskiego w Opolu wydano decyzje i pozwolenia dla inwestycji). Koszt inwestycji został oszacowany na kwotę 110 mln zł, z czego 79 mln zł to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, natomiast 31 mln zł stanowi wkład własny potrzebny do budowy polderu Żelazna - środki Miasta Opole (Uchwała Rady Miasta z 31 sierpnia 2017r.). Aby Wody Polskie mogły realizować inwestycję konieczne jest także zawarcie Aneksu na finansowanie z Urzędem Miasta Opole i zmiana beneficjenta. Procedowanie porozumienia o przekazaniu dokumentacji wraz z dotacją pozyskaną z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, okazało się czasochłonne. Mimo ponagleń, kierowanych przez Wody Polskie do właściciela dokumentacji oraz beneficjenta wkładu własnego, koniecznych do rozpoczęcia realizacji przebudowy polderu, PGW WP - RZGW w Gliwicach otrzymał propozycję takiego porozumienia dopiero po upływie czasu ponad pół roku od wejścia w życie ustawy Prawo Wodne z dn. 20 lipca 2017 r., powołującej PGW WP. Proponowane porozumienie nie dotyczy jednak Aneksu na finansowanie i zmiany beneficjenta, niezbędnych do przyjęcia dokumentacji projektowej przez PGW WP RZGW w Gliwicach i tym samym przystąpienie do realizacji inwestycji.


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach żywi nadzieję, że Urząd Miasta Opole przygotuje stosowny Aneks możliwie jak najszybciej, co umożliwi Wodom Polskim przyjęciem kompletnej dokumentacji, dotyczącej inwestycji z rąk właściciela - Marszałka Województwa Opolskiego, i przystąpienie do przygotowania postępowania przetargowego jeszcze w tym roku kalendarzowym. PGW WP - RZGW w Gliwicach nadał przebudowie polderu Żelazna wysoki priorytet i mając na względzie bezpieczeństwo przeciwpowodziowe zamierza bezzwłocznie przystąpić do realizacji zasadniczych prac budowlanych.