banerek

Informacja w sprawie właściwości organów PGW WP w sprawach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (po 1 stycznia 2018 r., w związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo wodne oraz zmian ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) 

1. Określenie właściwego organu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP).

Określenie właściwego kompetencyjnie organu PGW WP w postępowaniach ooś jest niezbędne do prawidłowego skierowania wniosku przez organ właściwy do przeprowadzenia postępowania ooś. Właściwość jednostek organizacyjnych PGW WP w postępowaniach ooś określają przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś.

O właściwości tej decydują ustawowe uprawnienia organów PGW WP do wydawania ocen wodnoprawnych, które wynikają z art. 397 ust. 5 oraz ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z powyższymi zapisami:

1) dyrektor rzgw PGW WP jest organem właściwym w przypadkach:

a) o których mowa w art. 70 ust. 1 pkt 4 i art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, jeżeli rodzaj przedsięwzięcia lub korzystania z wód, zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 1 ppkt a, c, d ustawy Prawo wodne:

– zalicza się do katalogu przedsięwzięć, instalacji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (określone w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), z uwagi na przypisanie dyrektorowi rzgw PGW WP uprawnień do wydawania pozwoleń wodnoprawnych jeżeli korzystanie z usług wodnych, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji lub urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519);

– dotyczy pozwoleń wodnoprawnych:

  • na wykonanie budowli przeciwpowodziowych,
  • na przerzuty wody i wykonanie niezbędnych do tego urządzeń wodnych,
  • na wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
  • na działania związane z rekultywacją wód powierzchniowych lub wód podziemnych,
  • na wydobywanie z wód powierzchniowych, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także na wycinanie roślin z wód lub brzegu,
  • na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pochodzących z eksploatacji instalacji związanej z przedsięwzięciami mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
  • obejmujących w części zakres, dla którego organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor rzgw,
  • dotyczących korzystania z wód i wykonywania urządzeń wodnych w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na śródlądowych wodach płynących, będących przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

b) o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś tylko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli korzystanie z usług wodnych lub wykonywanie urządzeń wodnych odbywa się w całości lub w części na terenach zamkniętych w rozumieniu art. 3 pkt 40 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;

2) dyrektor zarządu zlewni PGW WP, jest organem właściwym w przypadkach, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 i art. 77 ustawy ooś, jeżeli rodzaj przedsięwzięcia lub korzystania z wód, zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne:

– zalicza się do katalogu przedsięwzięć, instalacji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (określone w § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), z wyłączeniem przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych,

– dotyczy pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód dla pozostałych, nie wymienionych w art. 397 ust. 3 pkt 1 ppkt a), c), d) ustawy Prawo wodne.

 

2. W ramach określonych w ustawie ooś procedur dyrektor rzgw:

a) wydaje w terminie 14 dni opinię do postanowienia określającego zakres raportu oddziaływania na środowisko (art. 70 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś), na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia;

b) wydaje w terminie 30 dni postanowienie, w którym:

– uzgadnia, na podstawie raportu oddziaływania przedsięwzięcia, warunki realizacji przedsięwzięcia (art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś),

– odmawia uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia (art. 77 ust. 5a ustawy ooś), jeżeli naruszane są cele środowiskowe, a nie zostaną spełnione przesłanki do derogacji, o których mowa w art. 68 pkt 1, 3 i 4 ustawy Prawo wodne.

c) przeprowadza procedury ooś, przypisane w pkt. 3 dyrektorowi zarządu zlewni, w przypadkach dotyczących przedsięwzięć zlokalizowanych na terenach zamkniętych.

 

3. W ramach określonych w ustawie ooś procedur dyrektor zarządu zlewni:

a) wydaje w terminie 14 dni w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko:

– opinię (w przypadku gdy nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z uwagi na brak wpływu na stan wód - art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś), z ewentualnym wskazaniem konieczności określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dodatkowych warunków lub wymagań (art. 64 ust. 3a ustawy ooś) lub,

– uzgodnienie w formie postanowienia (w przypadku gdy stwierdzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z uwagi na możliwość naruszenia celów środowiskowych - art. 64 ust. 1c ustawy ooś) wraz z określeniem zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (art. 64 ust. 3 ustawy ooś);

b)wydaje w terminie 30 dni postanowienie, w którym:

– uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia, jeżeli stwierdził uprzednio potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (art. 77 ust.1 pkt 4 ustawy ooś),

– odmawia uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia (art. 77 ust 5a ustawy ooś), jeżeli naruszane są cele środowiskowe a nie zostaną spełnione przesłanki do derogacji, o których mowa w art. 68 pkt 1, 3 i 4 ustawy Prawo wodne.


4. W przypadkach gdy obszar przedsięwzięcia wykracza poza właściwość jednego organu, poszczególni dyrektorzy opiniują/uzgadniają indywidualnie odnosząc się do właściwego im obszaru.

W powyższej sytuacji organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinien wystąpić o opinie/uzgodnienia do właściwych terytorialnie dyrektorów organów PGW WP