banerek

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, uprzejmie informujemy, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wstąpiły z mocy ustawy w zawarte przez marszałków województw lub samorządowe jednostki organizacyjne (zarządy melioracji) umowy dotyczące:


-        użytkowania lub użyczenia gruntów pokrytych wodami (zawarte w trybie art. 20 ustawy Prawo wodne z 2001 r. );

-        dzierżawy, najmu lub użyczenia nieruchomości (zawartych w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Po fizycznym przekazaniu tych umów do właściwych jednostek organizacyjnych Wód Polskich, zostaną przez Wody Polskie wystawione faktury, z podaniem numeru konta na które należy uiszczać zobowiązania wynikające z tych umów. Zobowiązania te od 1 stycznia 2018 r. stały się przychodem Wód Polskich.

 Z uwagi na wejście w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 28 grudnia 2017 r., w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, zmieniły się wysokości jednostkowych stawek dla poszczególnych rodzajów działalności. Faktury wystawione przez Wody Polskie za użytkowanie gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi będą uwzględniały, obowiązujące od 1 stycznia 2018 r., jednostkowe stawki opłat.