Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

EZ / JRP - TKG - 370- 20/12

Wg rozdzielnika

Dotyczy:  Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne:


„Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Łabędy w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” - ogłoszonego w D.U.U.E. nr 2012/S-119-196838 dnia 23.06.12r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, przesyła treść pytań wraz z wyjaśnieniami do treści SIWZ:

Pytania:

1. Czy w przedmiarze robót technologicznych pozycja nr 1 d.1.1. Prace przygotowawcze 1 jest pozycją nadrzędną dla pozycji 1.1 d.1.1. Zamknięcia remontowe od W.G. (…) oraz pozycji 1.2 d.1.1. Zamknięcia remontowe od W.D. (…) i należy w niej podać sumę wartości pozycji podrzędnych czy też jest osobną pozycją kosztorysową? Jeśli nie stanowi pozycji nadrzędnej to prosimy o informacje jakie inne roboty poza tymi wymienionymi w pozycjach poniższych należy w niej wycenić?

2. Czy w przedmiarze robót technologicznych pozycja nr 39 d.3.1. Prace przygotowawcze 1 jest pozycją nadrzędną dla pozycji 39.1 d.3.1. Zamknięcia remontowe od W.G. (…) oraz pozycji 39.2 d.3.1. Zamknięcia remontowe od W.D. (…) i należy w niej podać sumę wartości pozycji podrzędnych czy też jest osobną pozycją kosztorysową? Jeśli nie stanowi pozycji nadrzędnej to prosimy o informacje jakie inne roboty poza tymi wymienionymi w pozycjach poniższych należy w niej wycenić?

3. Czy w przedmiarze robót technologicznych pozycja nr 2 d.1.1. Głowa górna.Wrota. Remont (…) jest pozycją nadrzędną dla pozycji od 2.1d1.1 do 2.8d.1.1 i należy w niej podać sumę wartości pozycji podrzędnych czy też jest osobną pozycją kosztorysową? Jeśli nie stanowi pozycji nadrzędnej to prosimy o informacje jakie inne roboty poza tymi wymienionymi w pozycjach poniższych należy w niej wycenić?

4. Czy w przedmiarze robót technologicznych pozycja nr 3 d.1.1. Głowa dolna.Wrota. Remont (…) jest pozycją nadrzędną dla pozycji od 3.1d1.1 do 3.8d.1.1 i należy w niej podać sumę wartości pozycji podrzędnych czy też jest osobną pozycją kosztorysową? Jeśli nie stanowi pozycji nadrzędnej to prosimy o informacje jakie inne roboty poza tymi wymienionymi w pozycjach poniższych należy w niej wycenić?

5. Czy w przedmiarze robót technologicznych pozycja nr 2.8 d.1.1. Remont wykorzystanych zespołów osprzętu wrót poz. 2.1C jest pozycją nadrzędną dla pozycji 2.8.1d.1.1 i 2.8.2d.1.1 i należy w niej podać sumę wartości pozycji podrzędnych czy też jest osobną pozycją kosztorysową? Jeśli nie stanowi pozycji nadrzędnej to prosimy o informacje jakie inne roboty poza tymi wymienionymi w pozycjach poniższych należy w niej wycenić?

6. Czy w przedmiarze robót technologicznych pozycja nr 3.8 d.1.1. Remont wykorzystanych zespołów osprzętu wrót poz. 3.1C jest pozycją nadrzędną dla pozycji 3.8.1d.1.1 i 3.8.2d.1.1 i należy w niej podać sumę wartości pozycji podrzędnych czy też jest osobną pozycją kosztorysową? Jeśli nie stanowi pozycji nadrzędnej to prosimy o informacje jakie inne roboty poza tymi wymienionymi w pozycjach poniższych należy w niej wycenić?

Odpowiedzi na pyt. 1,2,3,4,5,6

W przedmiarze robót technologicznych nie ma być pozycji nadrzędnych (sumowań). We wskazanych powyżej przykładach w pozycjach rodzących u Oferenta podejrzenia o nadrzędność (np. poz 1d.1.1 Prace przygotowawcze) należy ująć wycenę ewentualnych innych prac dotyczących danego elementu, nie wyszczególnionych w poszczególnych pozycjach przedmiarowych ( np. inne niezbędne prace przygotowawcze), których konieczność wykonania wynika z dokumentacji projektowej, bądź pozostawić je puste (0).

Pytanie 7:

Prosimy o informację w której pozycji kosztorysowej należy wycenić zamknięcia remontowe dla komory północnej? Czy Zamawiający oczekuje dostawy zamknięć remontowych dla obu komór północnej i południowej czy tylko dla południowej?

Odpowiedź:

Dla śluzy Łabędy Zamawiający oczekuje dostawy zamknięć remontowych dla komory południowej (głowa górna i głowa dolna).

Pytanie 8:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na ww. pytania z uwagi na rzetelność przygotowania oferty, istotny wpływ na jej ostateczną wartość oraz porównywalność ofert startujących w przetargu Wykonawców. W związku z kosztorysowym sposobem rozliczenia dla przedmiotowego kontraktu oraz ww. niejasnościami dotyczącymi zakresu robót dla poszczególnych pozycji zwracamy się również z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 03.08.2012.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.