Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 02.07.2012 r.

EZ / IRP - TKG - 370- 16/12
Wg   rozdzielnika


Dotyczy:  Specyfikacji  istotnych warunków zamówienia dla przetargu   nieograniczonego o zamówienie publiczne:
„Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Kłodnicy w ramach przedsięwzięcia  „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w Zarządzie RZGW Gliwice
– przystosowanie do III klasy drogi wodnej”  - ogłoszonego w D.U.U.E. nr 2012/S-100-166142 dn.26.05.12r.  

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, przesyła treść pytań wraz z wyjaśnieniami do treści  SIWZ:
Pytanie:
1.    W związku z zapisem specyfikacji plik 23505mST_M_O str. 68 pkt „5.8 Zestawy malarskie” gdzie występują farby bitumiczne które obecnie nie posiadają dopuszczeń i zostały zastąpione przez farby epoksydowe o porównywalnych właściwościach wykonawca wnosi o modyfikacje specyfikacji tak aby odzwierciedlała obecny stan prawny.
Odpowiedz 1:
W specyfikacji określono dla poszczególnych grup farb zespół cech, które powinien potwierdzić producent. Jeżeli producent określa dany wyrób jako zamiennik rodzaju farby wymienionego w tabeli materiałów malarskich, to należy rozumieć, że zastosowanie tego wyrobu jest dopuszczone przez aktualną specyfikację.

Pytanie:
2.    W związku z brakami rozdziałów specyfikacji robót konstrukcyjno budowlanych wykonawca prosi o uzupełnienie o brakujące rozdziały niezbędne do wyceny zgodnie z zapisem w przedmiar_Konstr_budowl_KIodnica Brakujące rozdziały specyfikacji dostrzeżone przez Wykonawcę: ST-K 003; ST-K 009; ST-K 012; ST-K 016; ST-K 018; ST-K 023; ST-K 024; ST-K 026; ST-K 029; ST-K 030; ST-K 031; ST-K 032.
Pytanie:
3.    Pragniemy poinformować Państwa, ze trakcie przygotowywania oferty, pomimo wielokrotnych prób ściągnięcia i otwarcia niektórych elementów dokumentacji technicznej (zgodnie z załączoną do SIWZ instrukcją postępowania) nie udaje się otworzyć rn.in. plików specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla część konstrukcyjno-budowlanej i architektonicznej. Dotycz to m.in. plików ST-K.004-006, 009, 012,012,016,023,024,026,029-32,034,035,037, ST-A.002. Specyfikacje te zawierają istotne o informacje dla poprawnego przygotowanie oferty.
W związku z powyższym prosimy o udostępnienie plików w wersji możliwej do odczytania oraz przesunięcie terminu składania ofert.
Odpowiedź (dot. pyt.2, 3):
Dokumentacja zamieszczona na serwerze ftp jest kompletna. Błędy- nierozpakowanie i brak poszczególnych plików może wynikać ze zbyt długiej dla niektórych systemów operacyjnych ścieżki dostępu. Instrukcja umożliwiająca „rozpakowanie” plików znajduje się na stronie internetowej RZGW w Gliwicach
Jednocześnie, w związku ze szczególnymi problemami dotyczącymi niektórych plików Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w niektórych komputerowych systemach operacyjnych Zamawiający zamieszcza dodatkowo pliki dotychczas sprawiające trudność w otwarciu jako osobno spakowane specyfikacje2.exe i jednocześnie wydłuża termin składania ofert na 26.07.2012 r.

Pytanie:
4.    W projekcie wykonawczym (23431 t01ot_0 -opis techniczny.pdf) znajduje się zapis:
2.2 System telewizji przemysłowej (CCTV)
Wymagane będzie dostosowanie istniejącego systemu CCTV, w którym obrazy przechowywane są cyfrowym rejestratorze wizyjnym, do współczesnego systemu wykorzystującego sieciowy rejestrator wizyjny. W przypadku istniejących analogowych kamer CCTV,  analogowy sygnał wizyjny musi zostać przekształcony przez nadajniki CCTV na dane cyfrowe w celu transmisji w sieci IP. Nadajniki zainstalowane w miejsce rejestratora wizyjnego zapewnią przesyłanie przez sieci IP obrazu o jakości zbliżonej do DVD w standardzie MPEG-4. Urządzenie będzie współpracować ze źródłami sygnału w standardzie PAL i NTSC,
Tymczasem schematy, zestawienia i przedmiary nie zawierają elementów opisanej wyżej konwersji i podłączenia do rejestratora sieciowego istniejących kamer monitoringu wizyjnego, Dodatkowe dwie kamery monitoringu, wg projektu .podłączane są do istniejącego systemu CCTV. Nowy Sieciowy rejestrator jest, według projektu, wykorzystywany wyłącznie w systemie zliczania obiektów pływających z dwoma dodawanymi kamerami. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o elementy służąc konwersji i podłączeniu do sieciowego rejestratora wizyjnego jak w opisie projektu wykonawczego.
Odpowiedź  4:
W swojej ofercie Wykonawca powinien ująć zestawienie materiałów uzupełnione o brakujące elementy związane z dostosowaniem istniejącego systemu CCTV do współczesnego systemu transmisji danych w sieci IP, w tym konwerter sygnału analogowego do sieci IP:
- obsługujący standardy PAL i NTSC,
- zapewniający obsługę odpowiedniej ilości kamer istniejących i projektowanych,
- zapewniający jakość zbliżoną do DVD w standardzie MPEG 4.
Wykonawca powinien również przewidzieć dodatkowe koszta związane z konwersją sygnału z istniejącego systemu analogowego do sieci IP, np. dodatkowe okablowanie.

Pytanie:
5.    W związku z rozbieżnościami pomiędzy zapisami umowy dotyczącymi okresu gwarancji 60 miesięcy, a projektem wykonawczym plik 23422 założenia dla dostawców i plik 23419 założenia dla dostawców pkt, 1,2.2 Gwarancja gdzie jest zapis o gwarancji 36 prosimy o ujednolicenie zapisów,
Odpowiedź  5:
Zamawiający zgodnie z zapisami projektu umowy oczekuje okresu gwarancji 60 miesięcy; w przywołanym tomie (pliku) zapis brzmi
1.2.2. Gwarancja
Wymagany okres gwarancji na napędy hydrauliczne wynosi min. 36 miesięcy po odbiorze.
co nie stoi w sprzeczności z zapisami umowy.

Pytanie:
6.    Prosimy o informację czy zamawiający przewiduje możliwość anulowania kar za  nieprzestrzeganie obowiązującego harmonogramu robót w zakresie terminów ich wykonania w przypadku dotrzymania terminu końcowego. Prosimy o dodanie takiego zapisu jako zasadnego z punktu widzenia mobilizacji wykonawcy (temu mają służyć kary za niedotrzymanie terminów realizacji elementów robót lub kamieni milowych).
Odpowiedź  6:
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu.
Pytanie:
7.    Prosimy o ustanowienie limitu – maksymalnej kwoty kar umownych na poziomie 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto. Czy Zamawiający wyraża zgodę?
Odpowiedź  7:
Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie limitu.
Pytanie:
8.    Dot par.l9.4.Prosimy o zmianę zapisu tak, aby prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści na zasadach ogólnych przysługiwało obu stronom a nie tylko zamawiającemu.
Odpowiedź  8:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.


Pytanie:
9.    Dot. par. 13 Umowy Prosimy o informację, czy intencją zamawiającego jest przedstawienie faktur wystawionych w danych okresie rozliczeniowym, czy też faktur dotyczących robót wykonanych w danych okresie rozliczeniowym?
Pytanie:
10.    Dot. par. 13 Umowy Prosimy o informację czy wśród zestawień należności należy ujmować kwoty zatrzymane przez wykonawcę tytułem zabezpieczenia zobowiązań podwykonawców w okresie realizacji i rękojmi (wraz z innymi tytułami np. potrąceniami) oraz czy nie będą one stanowiły (jako niewymagalnę należności) tytułu do wstrzymania przez Zamawiającego zapłaty należności wykonawcy
Pytanie:
11.    Dot. par, 13 Umowy Zaznaczamy, iż przedstawienie potwierdzeń zapłaty tych należności w dniu złożenia zestawienia ilości i wartości oznacza konieczność dokonania zapłaty na rzecz podwykonawców w przeciągu 7 dni od daty wykonania robót (jeszcze przed wystąpieniem do zamawiającego z wnioskiem o zaakceptowanie wykonanych prac). Prosimy zatem o przyjęcie potwierdzeń zapłaty należności dotyczących faktur za poprzednie okresy rozliczeniowe (a nie bieżącego).

Odpowiedź (dot. pyt. 9, 10, 11):
Zamawiający nie zamierza ograniczać swobody umów pomiędzy Wykonawcą z Podwykonawcami; oczekujemy przedłożenia potwierdzeń zapłaty na rzecz podwykonawców faktur, których termin zapłaty upływa w danym okresie rozliczeniowym.
Zestawienie należności winno być prowadzone w sposób ciągły i pokazywać faktury wystawione wcześniej, których termin płatności przypada na dany okres rozliczeniowy, faktury wcześniejsze wraz ze wskazaniem terminu płatności oraz faktury wystawione za roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym.
W zestawieniach należności należy ujmować kwoty zatrzymane przez Wykonawcę tytułem zabezpieczenia zobowiązań podwykonawców, jednak nie będą one miały wpływu na zapłatę należności wykonawcy (oczywiście po uwzględnieniu kwot zatrzymanych zgodnie z umową pomiedzy RZGW a Wykonawcą).

Pytanie:
12.    Dot. par.24.3 Umowy Prosimy o zapisanie analogicznych ograniczeń dotyczących przenoszenia przez zamawiającego praw i Obowiązków z umowy, tj. uzależnienie tego od uprzedniej pisemnej zgody wykonawcy.
Odpowiedź  12:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie:
13.    Dot. par.12.5 Umowy prosimy o informację czy zgodnie z zapisem w przypadku zmiany stawki podatku VAT wartość netto towarów i usług będących przedmiotem Umowy pozostanie niezmieniona.
Odpowiedź  13:
Z zapisu, który mówi iż „kwota brutto zastanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej Umowy” wynika wprost iż w przypadku zmiany stawki VAT kwota netto pozostanie niezmieniona, a przedmiotem zmian będzie kwota brutto.

Pytanie:
14.    Prosimy o podanie nazwy Beneficjenta Gwarancji Wadialnej?
Odpowiedź  14:
Beneficjentem Gwarancji Wadialnej ma być Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Jednocześnie informujemy, że przesunięty zostaje:
-   termin składania ofert i wniesienia wadium na dzień:  26.07.2012 do godz. 12:00
-   termin otwarcia ofert na dzień:   26.07.2012 godz. 12:30 

Załączniki mogą Państwo pobrać z serwera FTP.