Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

ogłoszenie o zamówieniu na usługi do 133 000 euro;
termin składania ofert: 12.11.2008r.
Gliwice: Przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności przedsięwzięcia: Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice -przystosowanie do III klasy drogi wodnej
Numer ogłoszenia: 235108 - 2008; data zamieszczenia: 20.10.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach , ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. 032 7774926, fax. 032 7774999.

* Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rzgw.gliwice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Administracja rządowa niezespolona.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności przedsięwzięcia: Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice -przystosowanie do III klasy drogi wodnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie studium wykonalności przedsięwzięcia dla 4 śluz na Kanale Gliwickim zlokalizowanych na terenie województw opolskiego i śląskiego: - śluza Kłodnica - woj. opolskie, powiat Kędzierzyn-Koźle, gmina Kędzierzyn-Koźle - śluza Rudziniec - woj. śląskie, powiat Gliwice, gmina Rudziniec, - śluza Dzierżno - woj. śląskie, powiat Gliwice, gmina Pyskowice, - śluza Łabędy - woj. śląskie, m. Gliwice, uzyskanie decyzji środowiskowych oraz opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej na wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.10.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 180.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 10 000

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 1) spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p., w tym nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy p.z.p., 2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia - potwierdzone: a) wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi, której przedmiotem jest studium wykonalności dla śluz na śródlądowych drogach wodnych;b) posiadaniem przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w wysokości co najmniej 8 pracowników. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów przedłożonych w ofercie.
* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy p.z.p.; b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) wykaz wykonanych usług oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie; d) informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzgw.gliwice.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zarządu w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, Wydział Zamówień Publicznych - pokój nr 210.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2008 godzina 12:00, miejsce: siedziba Zarządu w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, pokój nr 207 - sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Fundusz Spójności POIŚ.

Dokumentację można pobrać z naszego serwera FTP.