banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Karta rozbieżności - zestawienie zgłoszonych uwag i wniosków w ramach konsultacji społecznych projektów warunków korzystania z wód regionów wodnych Małej Wisły, Górnej Odry i Czadeczki

 

Projekty rozporządzeń w sprawie warunków korzystania z wód regionów wodnych po konsultacjach społecznych:

 

Projekt rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Małej Wisły

 

Projekt rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Odry

 

Projekt rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Czadeczki

 

Informujemy, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, działając na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012, poz. 145 z późn. zm) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) przedkłada do konsultacji społecznych projekty rozporządzeń w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionów wodnych Małej Wisły, Górnej Odry i Czadeczki wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

 


OBWIESZCZENIE NR 1/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH z dnia  11 kwietnia 2013 r.
Projekt rozporządzenia Dyrektora RZGW w Gliwicach w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Małej Wisły.
Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Małej Wisły.


OBWIESZCZENIE NR 2/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH z dnia  11 kwietnia 2013 r.
Projekt rozporządzenia Dyrektora RZGW w Gliwicach w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Odry.
Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Odry.


OBWIESZCZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH z dnia  11 kwietnia 2013 r.
Projekt rozporządzenia Dyrektora RZGW w Gliwicach w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Czadeczki.
Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Czadeczki.


Konsultacje społeczne w ramach procedury udziału społeczeństwa będą trwały od 11 kwietnia do 7 maja 2013 roku.
W zbieraniu uwag pomocny będzie formularz składania uwag i wniosków dla regionów wodnych: Formularz

Informujemy, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, jako organ właściwy w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym, działając na podstawie art. 92 ust.3 pkt 2 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2005 Nr 239, poz. 2019) przystąpił do prac mających na celu opracowanie warunków korzystania z wód regionów wodnych.

W ramach procesu tworzenia ww. warunków obowiązkiem organu opracowującego plany, programy i in. dokumenty jest umożliwienie udziału społeczeństwa na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

 

Konsultacje społeczne w ramach procedury udziału społeczeństwa będą trwały od 2 listopada do 23 listopada br.

Prosimy o składanie uwag w preferowanej ww. formie

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor RZGW w Gliwicach.

 

Pragniemy, aby projektowany dokument stanowił skuteczne narzędzie w gospodarowaniu wodami. Zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Wodne, jego zapisy będą miały wpływ na opracowywanie operatu wodnoprawnego, wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego oraz cofanie lub ograniczanie obowiązujących pozwoleń wodnoprawnych. Warunki korzystania z wód regionu będą wiążące nie tylko dla organów wydających decyzje, ale również dla użytkowników wód, stron postępowania i innych zainteresowanych jednostek.

 

Liczymy na Państwa wkład w prowadzone prace oraz zaangażowanie w aktywne współtworzenie warunków korzystania z wód.