banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

  

 

Rzeczpospolita Polska
Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry
Wezwanie do wyrażenia zainteresowania
Nr Ident. Projektu P086768
Usługi Konsultanta Kontrakt Nr ORFPP A3-2
Nadzór nad budową Suchego Zbiornika Racibórz.


Niniejsze Wezwanie do Wyrażenia Zainteresowania następuje po Ogłoszeniu o przetargu otwartym (GPN) opublikowanym w Development Business Narodów Zjednoczonych w dniu 6 października 2008.

Rząd Rzeczpospolitej Polskiej otrzymał Pożyczki i Pomoc na wdrożenie Programu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry w kwocie wynoszącej razem 505 milionów euro. Projekt jest finansowany pożyczką z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (MBOiR), pożyczką z Banku Rozwoju Rady Europy (BRRE) i środkami z Funduszu Spójności UE


Projekt składa się z następujących komponentów:

· Komponent A: Budowa Zbiornika Przeciwpowodziowego Racibórz;

· Komponent B: Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

· Komponent C: Poprawa Zarządzania Powodziowego, Monitoringu i Oceny

· Komponent D: Zarządzanie Projektem, Wsparcie Techniczne i Szkolenia

Rząd Polski zamierza wydać część ze wspomnianych środków na płatności wynikające z Umowy na usługi konsultanta w zakresie nadzoru budowy Polderu Racibórz – przedsięwzięcia zarządzanego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach (RZGW-Gliwice).

Oczekiwany okres świadczenia usług to około 48 miesięcy. Zakres usług Konsultanta obejmuje:

· Zarządzanie kontraktem;

Nadzór nad budową, nadzór nad badaniami archeologicznymi, jeśli zajdzie taka potrzeba;
Kontrola jakości materiałów stosowanych do wykonywania obiektów ziemnych i budowli, w tym przeprowadzanie testów na placu budowy, a także, gdy będzie to konieczne, poza nim, a w razie potrzeby przeprowadzenie kontroli i testów w miejscu wytwarzania budulca oraz odbiór urządzeń i materiałów;
Sprawdzanie i opiniowanie wniosków składanych przez wykonawców, kontrola postępu prac i opiniowanie wniosków o płatności przejściowe;
Wykonanie obmiarów robót;
Przygotowanie, odpowiadających standardom instytucji finansujących projekt, miesięcznych i kwartalnych raportów z postępu prac;
Prowadzenie ksiąg;
Odbiór wykonanych robót lub dostaw i rozliczenie kontraktu, wystawienie Świadectw Wykonania, przygotowanie dokumentów potrzebnych do odbioru robót/dostaw przez Zamawiającego
Przygotowanie instrukcji działania, obsługi i eksploatacji dla urządzeń wykonanych w ramach niniejszego projektu;

Konsultant będzie wypełniał wszystkie obowiązki Inżyniera zgodnie z Standardowymi Dokumentami przetargowymi Banku Światowego - Zamówienia Robót, maj 2006 zgodnie z rewizją (Warunki Ogólne). Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zaprasza firmy konsultingowe spełniające warunki ("Konsultanci") do wyrażenia zainteresowania świadczeniem usług. Zainteresowani Konsultanci powinni przedstawić informacje wykazujące, że posiadają wymagane kwalifikacje i odpowiednie doświadczenie aby wykonywać Usługi. Kryteria kwalifikujące na krótką listę to:

I) ogólne kwalifikacje

II) ogólne doświadczenie

III) szczegółowe doświadczenie adekwatne do zlecenia

Zwracamy uwagę Konsultantów na akapit 1.9 Dokumentu Banku Światowego Wytyczne: Wybór i zatrudnianie Konsultantów przez Pożyczkobiorców Banku Światowego , maj 2004, Poprawionymi 1 października 2006 i 1 maja 2010 (“Wytyczne dla Konsultantów”), określające politykę Banku Światowego dot. konfliktu interesów.

W celu podniesienia kwalifikacji konsultanci mogą łączyć siły. Takie "łączenie" może mieć formę Joint Venture lub wykonywania usług konsultingowych jako pod-konsultant. W przypadku Joint Venture (JV), wszyscy członkowie JV będą oceniani razem w celu zakwalifikowania na krótką listę i będą ponosić wspólną odpowiedzialność za wykonanie zadania, jak i wspólnie podpiszą umowę, jeśli ich grupa JV otrzyma dany kontrakt. Zainteresowani konsultanci powinni we wniosku jasno wskazać strukturę takiego "łączenia sił", jak i obowiązki partnerów i pod-konsultantów. Niejasne wyrażenia zainteresowania jeśli chodzi o "w połączeniu z " i/lub "w stowarzyszeniu z" itd. mogą nie być rozważane przy kwalifikacji na krótka listę. Zasadą jest, że na jedną firmę przypada jedno wyrażenie zainteresowania, a firma konsultingowa może zdecydować, czy chce uczestniczyć w postępowaniu jako pod-konsultant czy jako indywidualny konsultant czy jako partner w Joint Venture. Prosimy zauważyć, że firm winna złożyć tylko jedno WZ (EOI) w tym samym procesje wyboru - czy to indywidualnie jako konsultant czy jako partner w Joint Venture. Żadna z firm nie może być pod-konsultantem w sytuacji, kiedy składa WZ (EOI) indywidualnie lub jako partner Joint Venture w tej samej procedurze wyboru. Firma, w sytuacji kiedy pełni funkcje pod-konsultanta u dowolnego konsultanta lub JV, może brać udział w postępowaniu u więcej niż jednego konsultanta, ale tylko działając jako pod-konsultant.

Konsultanci zostaną wybrani zgodnie z metoda opartą na Jakości i Kosztach (QCBS), która została przedstawiona w Wytycznych dla Konsultantów.

Więcej informacji można uzyskać pod poniższym adresem w godzinach pracy od 08:00 do 15:00.

Wyrażenie zainteresowania musi zostać dostarczone w formie pisemnej na poniższy adres (czy to osobiście czy pocztą czy faksem czy też mailem) do 3 grudnia 2012.

 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Regional Authority for Water Management in Gliwice

Adres: ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice, Polska

Tel:. Fax:: + 48 – 032 777 49 50, +48 – 032 777 49 99

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Internet: www.gliwice.rzgw.gov.pl