banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

  

 


Gliwice, dnia  14.02.2011r.

EZ / BWP - 370 – 1 / 2011
Wg   rozdzielnika

Dotyczy:     postępowania o zamówienie publiczne znak: NCB 01/ EZ/BWP- 370-1/11 na  „Usługi Archeologiczne” 
– ogłoszonego w  dniu  8.01.2011, poz. 2011/S 5-006863

Zgodnie z artykułem 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, udzielamy odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego  Usługi Archeologiczne - Kontrakt A1-2.

1.    Pytanie:
„Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie zmiany przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Części II – Wzór Umowy w Sprawie Zamówienia Publicznego § 3 tejże umowy oraz Części III – Tabeli 4 zawierającej dane własnościowe terenów, na których zlokalizowane są stanowiska archeologiczne w obrębie pasa powierzchni zajętego pod inwestycję zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny przeznaczone do badań wyprzedzających, polegającej na przeniesieniu obowiązku uzyskania praw do dysponowania terenem, na którym będzie wykonywany przedmiot umowy, z Wykonawcy na Zamawiającego.
Wykonawca zwraca uwagę, że nie ma prawnych możliwości skutecznego wejścia w posiadanie nieruchomości i wykonanie objętych umową prac w przypadku sprzeciwu właścicieli nieruchomości”
Wyjaśnienie:
Zamawiający po wnikliwej analizie pytania Wykonawcy oraz zapisów siwz nie przychyla się do prośby Wykonawcy i pozostawia zapisy siwz w dotychczasowej treści.
2.    Pytanie:
„Czy Zamawiający dysponuje oświadczeniem aktualnych właścicieli nieruchomości o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele związane z realizacją inwestycji oraz czy w razie zaistnienia takiej konieczności, udostępni przedmiotowe Oświadczenie Wykonawcy?”
Wyjaśnienie:
Nie, Zamawiający nie dysponuje oświadczeniem aktualnych właścicieli nieruchomości o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele związane z realizowaną inwestycją. Zgodnie z zapisami siwz, Zamawiający oczekuje, że odpowiednio doświadczony Wykonawca uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia w imieniu i na rzecz Zamawiającego za oferowaną cenę kontraktową, i wykona przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego z najwyższą należytą starannością.

3    Pytanie :
„Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie sposobu wedle którego obliczana będzie należna kwota za wykonanie odpowiednich badań wyprzedzających ujętych w Części IV – Karty Przedmiarów przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a mianowicie Wykonawca składa zapytanie czy w przypadku faktycznego wykonania większej ilości jednostek oznaczonych w Kartach Przedmiaru niż pierwotnie Zamawiający założył, należna Wykonawcy kwota odpowiadać będzie iloczynowi stawki oraz ilości faktycznie wykonanych jednostek?”
Wyjaśnienie:
Tak, niniejszy Kontrakt jest Kontraktem obmiarowym i Zamawiający zapłaci Wykonawcy Kontraktu kwotę wynikającą z rzeczywiście wykonanych usług wg stawki będącej iloczynem oferowanej przez Wykonawcę stawki jednostkowej oraz faktycznie wykonanych jednostek powierzchni wykonanych badań archeologicznych.


4.   Pytanie :
„Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie kwestii odpłatności za dokonanie poszerzeń stanowisk archeologicznych, jeżeli potrzeba ich dokonania powstanie w trakcie badań wyprzedzających w ramach tego zamówienia, a mianowicie Wykonawca składa zapytanie czy ewentualne poszerzenia stanowisk są objęte niniejszą umową oraz czy odpłatność za wykonane poszerzenia będzie następować według stawek, które zostaną podane przez Wykonawcę w ofercie?”
Wyjaśnienie:
Zgodnie z § 9 ust. 1 wzoru umowy wynagrodzenie w ramach niniejszego Kontraktu jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Każde poszerzenie stanowiska archeologicznego, o ile będzie konieczne i za takie uznane przez Zamawiającego, będzie skutkowało wynagrodzeniem wynikającym ze stawek jednostkowych podanych przez Wykonawcę w ofercie
5.    Pytanie:
„Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie zwrotu „wymagane uprawnienia”, użytego w SIWZ na str.20 w pkt.11, które mają się znaleźć w oświadczeniu osób, które będą uczestniczyć wykonywaniu zamówienia, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do IDW, a mianowicie jakie uprawnienia według Zamawiającego mieszczą się w zakresie pojęcia „wymagane uprawnienia?”
Wyjaśnienie :
Zgodnie z treścią pkt 10.1.11) IDW Zamawiający oczekuje od Wykonawcy złożenia oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej IDW.
Jeżeli prawo polskie nie nakłada obowiązku posiadania uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca nie składa oświadczenia o posiadaniu uprawnień
6.    Pytanie:
„Wykonawca zwraca się z prośbą o stosowne uzupełnienie rubryki zatytułowanej „Ilość” w pozycji nr 403 na str.145 Części IV -  Karty Przedmiaru, gdyż aktualnie wynosi ona 0”
Wyjaśnienie:
Zamawiający zamieścił w Karcie Przedmiarów w SIWZ dane na podstawie zatwierdzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków opracowania pn.: „Studium oddziaływania przedsięwzięcia – zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na stan archeologicznej substancji zabytkowej w powiatach raciborskim i wodzisławskim, województwo śląskie” - Daniel Żychliński, Monika Wołoszyńska – Far, Jolanta Dreń – Pachulska.
Jeżeli w trakcie wykonywania usług, będących przedmiotem niniejszego zamówienia, okaże się, że na stanowisku ZRD 4 powierzchnia wymaganych badań jest inna niż wskazana przez Zamawiającego, Zamawiający zgodnie z § 9 ust. 1 wzoru umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wynikające ze stawek jednostkowych podanych przez Wykonawcę w ofercie dla danego stanowiska, proporcjonalne do wielkości badanej powierzchni.
7.    Pytanie:
„Średni kurs euro, z którego dnia będzie przyjęty przez zamawiającego dla weryfikacji spełnienia wymagań postawionych w pkt.9 ppkt 4 siwz ?”

Wyjaśnienie:
Zamawiający zgodnie z zapisem siwz pkt 9 ust. 4 przyjmuje:
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono w poszczególnych podpunktach pkt 9 IDW, dane finansowe zostaną przeliczone na stosowną walutę według średniego kursu (tabela A) Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.

Ponieważ ogłoszenie o zamówieniu publicznym ukazało się w dniu 08.01.2011 będącym dniem, w którym NBP nie publikuje danych w sprawie średniego kursu (tabela A) Narodowego Banku Polskiego (NBP) , Zamawiający będzie do przeliczeń przyjmował dane z Tabeli A Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w następnym dniu roboczym,
tj.: z dnia 10.01.2011 r.

8.    Pytanie:
„Czy wadium może być wpłacone w złotych? Jeżeli tak, to według jakiego kursu ma być przeliczone w stosunku do euro”
Wyjaśnienie:
Nie, Zamawiający jednoznacznie określił w siwz pkt 12 IDW, iż:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:
25 000,00 EUR (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy euro).

9.    Pytanie:
„Proszę o wyjaśnienia dotyczące punktu 9, podpunkt 1, ustęp:
2) posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oceniane będą ich łączna wiedza i doświadczenie):
a)    wykonać w okresie ostatnich trzech lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 (trzy) zamówienia na usługę, której przedmiotem było wykonanie usług badań archeologicznych, z których co najmniej 1 (jedna) obejmowała obszar badań o powierzchni 5 000 arów oraz 2 (dwie) obejmowały obszar badań o powierzchni 1 500 arów;
Czy należy wykazać się realizacją jedynie badań archeologicznych (wykopaliskowych), czy realizacją całości zamówienia (umowy), tj. wraz z opracowaniem wyników badań ?”
Wyjaśnienie:
Zamawiający oczekuje wykazania posiadania wiedzy i doświadczenia kompletnego, polegającego na realizacji badań archeologicznych (wykopaliskowych) wraz z opracowaniem wyników tych badań.
10.    Pytanie:
„Rząd Polski otrzymał pożyczkę z banku Świtowego zgodnie z umową Loan No.: 7436-POL, PROJECT ID: PO86768 na zadania: „A1-1 Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz”  Czy przetarg dotyczy kontraktu A1-2, usługi archeologiczne, jest realizowany również z procedurami Banku Światowego i jego wytycznymi w sprawie udzielenia zamówienia, i czy do udziału w przetargu w państwie pożyczkobiorcy, kwalifikują się:
-przedsiębiorstwa państwowe, uniwersytety, państwowe ośrodki badawcze, urzędnicy państwowi, którzy:
1) nie zachowują odrębności prawnej i finansowej,
2) nie działają z mocy prawa handlowego,
3) są jednostkami zależnymi od pożyczkobiorcy – finansowane są z budżetu państwa?”
Wyjaśnienie:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). Procedury przetargowe Banku Światowego nie znajdują w nim zastosowania.  W postępowaniu mogą brać udział niepodlegający wykluczeniu wykonawcy, spełniający warunki określone w PZP oraz SIWZ.


11.    Pytanie:
„Czy w związku z ustawą z dnia 29 października 2010r o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 226, poz.1476), jedynym dokumentem na podstawie którego będzie można zastosować dla usług archeologicznych stawkę podatku VAT – zwolnione, jest wydana przez właściwą Izbę Skarbową interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na usługi archeologiczne, wydane po 1 stycznia 2011r ?”
Wyjaśnienie:
Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia, czy podana przez wykonawcę w ofercie stawka podatku od towarów i usług jest prawidłowa, jako, że zastosowanie błędnej stawki podatku od towarów i usług jest zgodnie z doktryną i orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądów Okręgowych traktowane, jako błąd w obliczeniu ceny. Natomiast oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 6) Ustawy prawo zamówień publicznych podlega odrzuceniu.
Wykonawca chcąc wykazać Zamawiającemu, iż zastosowana przez niego w ofercie stawka podatku od towarów i usług jest w odniesieniu do danego rodzaju usług (w tym wypadku usług archeologicznych) prawidłowa, może przedstawić interpretację indywidualną wydaną przez właściwy organ, potwierdzającą prawidłowość zastosowania określonej stawki podatku.
12.    Pytanie:
„Proszę o sprecyzowanie spełnienia warunku udziału w postępowaniu zawartego w pkt. 9.1.4 b i pkt. 10.1.13. Czy Oferent ma posiadać określone środki finansowe na jakiś konkretny dzień? Czy ma to być średnia z jakiegoś (jakiego?) okresu? Co w przypadku korzystania z kilku rachunków bankowych? Czy informacja z banku potwierdzająca wysokość środków finansowych musi być wyłącznie kwotowa, czy też może być określona ilością cyfr przed przecinkiem, oznaczając rząd wielkości – zapis stosowany najczęściej w opiniach bankowych ?
Wyjaśnienie:
Oferent powinien posiadać środki finansowe lub zdolność finansową w wymaganej w SIWZ wysokości w dacie odbioru potwierdzającej tą okoliczność informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy.  Informacja ta powinna być wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.                                                                                                                              O ile wykonawca posiada środki finansowe na kilku rachunkach bankowych, ich suma powinna odpowiadać, co najmniej kwocie wskazanej w pkt 9.1 4b).
Z informacji bankowej powinno jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność finansową w wymaganej w SIWZ wysokości.

13.    W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający przedłuża termin:

•   składania ofert:   na dzień    17.03.2011r   do    godz. 11:00

 

•    otwarcia ofert:    na dzień     17.03.2011r     o   godz.  11:30Kopia: 
-  strona internetowa RZGW
-  BWP Racibórz
-  EZ – a/a.