banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – usługa społeczna
Zamówienie o wartości poniżej 750 000 €

Kod CPV 79710000-4

Dla niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy Działu III: Przepisy szczególne, Rozdziału 6:  Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

I.1) Nazwa i adres Zamawiającego:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

NIP: 5272825616,  REGON: 368302575

w imieniu, którego działa Pan Tomasz Cywiński - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Ochrona fizyczna wewnętrzna i zewnętrzna budynku administracyjnego Biura Wdrażania Projektu Zbiornika Racibórz wraz z terenem przyległym”

Numer referencyjny
EZ/NW-370-19/17

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi społeczne

III.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/01/2018 r.

III.2) Cena wybranej oferty brutto: 119 034,96 PLN

III.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Konsorcjum Firm:

Lider Konsorcjum - Agencja Ochrony Osób i Mienia P.H.U. "ALEX" Aleksander Latocha, ul. Wolności 57, 44-361 Syrynia

Partner Konsorcjum - "PARTNER SECURITY" Mariusz Kłosek, ul.  Łąkowa 8, 47-400 Racibórz

IV. Ilość złożonych ofert: 5,  ilość ofert odrzuconych: 3