banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

EZ/NW-370-19/17

Zestawienie ofert otwartych w dniu 29.12.2017 r., w ogłoszeniu o zamówieniu na usługę społeczną, pn.:
„Ochrona fizyczna wewnętrzna i zewnętrzna budynku administracyjnego Biura Wdrażania Projektu Zbiornika Racibórz wraz z terenem przyległym”.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 175 452 zł (brutto)

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Cena ofertowa
brutto
Termin wykonania zamówienia Okres gwarancji Warunki płatności
1 Lider Konsorcjum –  MM SERVICE MONITORING Sp. z o.o., ul. Trybunalska 21, 95-080 Kruszów
Partner Konsorcjum – MM SERVICE SECURITY Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 64/66, 93-408 Łódź

- cena brutto za 1 m-c realizacji zamówienia: 14 484,87 zł
- łączna cena brutto: 173 818,44 zł

12 miesięcy
od dnia podpisania umowy
Nie dotyczy Zgodnie z zapisami umowy
2 Lider Konsorcjum –  VIGOR SECURITY Sp. z o.o. Sp. K., ul. Czernichowska 28, 61-334 Poznań
Partner Konsorcjum – Biuro Ochrony VIGOR Sp. z o.o., ul. Czernichowska 28, 61-334 Poznań
- cena brutto za 1 m-c realizacji zamówienia: 11 861,14 zł
- łączna cena brutto: 142 333,68 zł
12 miesięcy
od dnia podpisania umowy
Nie dotyczy Zgodnie z zapisami umowy
3 Lider Konsorcjum –  Agencja Ochrony Osób i Mienia PHU „ALEX”, ul. Wolności 57, 44-361 Syrynia
Partner Konsorcjum – PARTNER SECURITY, ul. Łąkowa 8, 47-400 Racibórz
- cena brutto za 1 m-c realizacji zamówienia: 9 919,58 zł
- łączna cena brutto: 119 034,96 zł
12 miesięcy
od dnia podpisania umowy
Nie dotyczy Zgodnie z zapisami umowy
4 Agencja Asekuracji i Ochrony CERTUM Sp. z o.o., ul. Chorzowska 44b, 44-100 Gliwice - cena brutto za 1 m-c realizacji zamówienia: 12 956,33 zł
- łączna cena brutto: 155 475,96 zł
12 miesięcy
od dnia podpisania umowy
Nie dotyczy Zgodnie z zapisami umowy
5 DELTA – SYSTEM SECURITY ZIELIŃSKI SZYMON, ul. Kolejowa 18, 47-400 Racibórz - cena brutto za 1 m-c realizacji zamówienia:  12 742,80 zł
- łączna cena brutto: 152 913,60 zł
12 miesięcy
od dnia podpisania umowy
Nie dotyczy Zgonie z zapisami umowy

UWAGA!

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe dokumenty składa każdy z członków Konsorcjum.