banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Zamawiający:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2
44-100 GliwiceOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

W postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ) art. 138o ustawy Pzp o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 138g ust. 1 ustawy Pzp.
na usługę społeczną pn.:
„Całodobowa ochrona fizyczna wewnętrzna i zewnętrzna budynku administracyjnego Dyrekcji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach wraz z przyległym terenem”.

Lokalizacja: 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2

Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego – EZ/NW -370-7/17


Zatwierdzam

p.o. DYREKTORA RZGW w Gliwicach

mgr inż. Tomasz Cywiński
Gliwice, dnia 09.05.2017 r.

1.  ZAMAWIAJĄCY
REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH

ul. Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice
tel.: 32 777 49 50   faks: 32 777 49 99
www.gliwice.rzgw.gov.pl
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.  OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego – EZ/NW -370-7/17
3. PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo Zamówień Publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ) art. 138o ustawy Pzp  o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 138g ust. 1 ustawy Pzp.

4. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA
4.1. Do postępowania mają zastosowanie przepisy art. 138o ust. 2 – 4 ustawy, w pozostałym zakresie zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze Ogłoszenie o zamówieniu, zwane dalej "Ogłoszeniem".
4.2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
5.1.Przedmiotem zamówienia jest całodobowa, ciągła (przez 7 dni w tygodniu) ochrona mienia i osób w budynku Dyrekcji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2 wraz z terenem przyległym na bazie monitoringu obrazu wizyjnego z CCTV zainstalowanego na obiekcie oraz w przypadku wykrycia naruszenia obszaru chronionego, wzywanie grupy reagowania interwencyjnego (GRI), wykonywanie czynności ochronnych wynikających z Zarządzenia Nr 3/2013 Dyrektora RZGW w Gliwicach - treść instrukcji kontroli ruchu osobowo-materiałowego.
Kod CPV: 79710000-4 – usługi ochroniarskie.
5.2. Wartość zamówienia (netto) : 142 644 zł
5.3. Opis chronionego obiektu :
Budynek 3 - kondygnacyjny  z  użytkową  piwnicą  i  poddaszem,  z  jedną klatką schodową i jednym wejściem dla interesantów. Przy wejściu zlokalizowane jest pomieszczenie ochrony. Obiekt wyposażony jest w monitoring ruchu umożliwiający identyfikację miejsca włamania z pozycji pomieszczenia ochrony. W budynku znajduje się jeden posterunek.
5.4. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
- ochrony terenu przyległego do obiektu w wyznaczonych ogrodzeniem granicach i znajdującego się  na terenie sprzętu, taboru samochodowego oraz dwóch garaży  w godzinach 0.00 - 24.00 (całodobowo),
- ochrona będzie wykonywana przez pracowników ochrony wyposażonych w  sprzęt łączności radiowej oraz środki przymusu bezpośredniego,
- w godzinach nocnych pracownicy ochrony pełniący służbę na obiekcie będą wspomagani patrolem   zmotoryzowanym (GI) bez dodatkowej opłaty,
- Grupa Interwencyjna pozostawać będzie w dyspozycji pracowników ochrony pełniących służbę na obiekcie przez okres całej doby. Użycie GI na żądanie pracownika ochrony nie będzie rodziło skutków finansowych dla Zamawiającego,
- ochrony przed włamaniem do obiektów,
- ochrony przed zaborem lub uszkodzeniem wyposażenia w obiektach oraz dokumentów będących własnością Zamawiającego,
- udzielania stosownych informacji petentom i kierowanie ich do właściwej komórki organizacyjnej RZGW,
- niewpuszczania osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających (rozpoznanie na podstawie zachowania się osoby),
- interwencji wobec osób zakłócających porządek wewnątrz obiektów,
- prowadzenia ewidencji kluczy, plombowanie,
- po zakończonej pracy, działalności biura - sprawdzania pomieszczeń oraz zabezpieczeń technicznych, takich jak: zamki, kłódki, plomby, okna,  ogrodzenie, oświetlenie, alarmy,
- stałego patrolowania korytarzy wewnątrz obiektu oraz miejsc o szczególnym  zagrożeniu,
- wykorzystywania telewizji przemysłowej do ochrony budynku i terenu zewnętrznego,
- skutecznego reagowania w przypadkach jakiegokolwiek zagrożenia -zwłaszcza na sygnał alarmowy odebrany od pracowników,
- zamykania i otwierania obiektów o określonych godzinach,
- po godzinach pracy - wpuszczania osób upoważnionych do wejścia,
- wzmożenia czynności ochrony w godzinach nocnych,
- wzmożonej kontroli wszystkich osób wchodzących i wychodzących do/z  obiektu poza godzinami pracy,
- prowadzenia księgi dyżurów, wpisywanie informacji o objęciu dyżuru oraz o wszelkich zdarzeniach zaistniałych w trakcie pełnienia służby,
- niezwłocznego informowania upoważnionych pracowników Zamawiającego o wszelkich zaistniałych zdarzeniach na terenie ochranianych obiektów,
Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapoznał pracowników ochrony z:
procedurą postępowania w przypadkach:
- napadu na obiekt,
- pożaru,
- włamania do obiektu,
- podłożenia bomby,
- znalezienia podejrzanego pakunku oraz
zasadami współdziałania z jednostkami:
- Policji,
- Straży Miejskiej,
- Straży Pożarnej,
- Zespołem Zarządzania Kryzysowego.
Natomiast Zamawiający zapozna pracowników ochrony z rozmieszczeniem i obsługą
w podstawowym zakresie wyłączników głównych energii elektrycznej, głównych zaworów wodnych, wyłączników urządzeń podtrzymujących napięcie, wyłączników systemów zabezpieczenia gazowego
i innych istniejących na obiekcie.
Oprócz obowiązków wynikających z ustawy o ochronie osób i mienia, obowiązków  określonych
w szczegółowym opisie zamówienia, Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił poprzez wszystkich pracowników ochrony:
a) sprawdzanie, po zakończeniu pracy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, czy nie pozostały osoby niepowołane;
b) sprawdzanie stanu zamknięć otworów okiennych, drzwi oraz ich zabezpieczeń;
c) sprawdzanie stanu hydrantów, rozmieszczenia gaśnic i innego sprzętu ppoż.;
d) sprawdzanie stanu urządzeń wodno-kanalizacyjnych;
e) sprawdzanie punktów świetlnych;
f) sprawdzanie, czy czujki systemów i kamery nie są zasłonięte;
g) natychmiastowe powiadamianie upoważnionego pracownika Zamawiającego o zauważonych usterkach i zjawiskach negatywnych oraz podejmowanie stosownych interwencji w celu zapobieżenia powstawaniu dalszych szkód.
h) wykonywanie innych zleconych zadań przez Zamawiającego w ramach służby ochrony oraz prowadzenie następujących ewidencji:
-  rejestr osób przebywających na terenie budynków poza godzinami urzędowania,
-  księga dyżurów, wpisywanie informacji o objęciu dyżuru oraz wszelkich zdarzeniach zaistniałych
w trakcie pełnienia służby.   
Posterunek jest jednoosobowy. Wszyscy pracownicy muszą być, odpowiednio przeszkoleni z obsługi urządzeń monitorujących, wyposażeni i jednolicie umundurowani przez Wykonawcę, posiadać poświadczenia bezpieczeństwa i znajomość obsługi sprzętu technicznego zabezpieczenia (zaświadczenie o przeszkoleniu, każdej z osób  potwierdzone przez Wykonawcę).
5.5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób,
o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, bezpośrednio wykonujących czynności ochrony osób
i mienia objęte przedmiotem Umowy, przez cały okres ich trwania, tj. osób wykonujących bezpośrednio czynności dozorowania i ochrony.
Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dowody zatrudnienia (np. oświadczenie Wykonawcy, zanonimizowane umowy o pracę itp.) osób, o których mowa wyżej.
W przypadku nie zatrudnienia przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia osób na umowę o pracę lub nie przedstawienia, na wezwanie Zamawiającego, dowodów potwierdzających ich zatrudnienie, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona w  § 10 ust. 1 lit. c umowy.
5.6. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonania przedmiotu umowy, przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia w zakresie dysponowania mobilnymi Grupami Interwencyjnymi działającymi na terenie miasta Gliwice w systemie 24 -godzinnym i maksymalnym czasem przyjazdu grupy na wezwanie wynoszącym 8 minut. Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, jednak wyłącznie w zakresie dysponowania przedmiotowymi Grupami Interwencyjnymi - co oznacza, że nie może powierzyć wykonania żadnej
z pozostałych  części przedmiotu zamówienia podwykonawcom.

Uwaga:
5.7.  Celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca może polegać na  potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, wyłącznie w zakresie dysponowania mobilnymi Grupami Interwencyjnymi działającymi na terenie miasta Gliwice w systemie 24 - godzinnym i maksymalnym czasem przyjazdu grupy na wezwanie wynoszącym 8 minut. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobem niezbędnym do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu oryginał dokumentu zawierającego zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w  postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, tj.:
- oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, podmiot trzeci, na którego potencjale technicznym będzie polegać Wykonawca,  zobowiązany jest dołączyć do oferty:
- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1  ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert.
- Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego,
że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

6. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
7.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada aktualną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz.U.2016 poz.1432) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek opisany w pkt. 7.2.1. a) Ogłoszenia musi spełnić każdy Wykonawca, który będzie wykonywał czynności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.
7.2.2. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawcy:
- Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w wykonaniu (wykonywaniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zadań (umów) obejmujących usługi ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na stałej obecności pracowników ochrony na obiekcie o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto każda, w tym co najmniej jednej umowy obejmującej okres co najmniej 12 miesięcy. W przypadku umów nadal trwających w dniu składania ofert, okres 12 miesięcy dotyczy zrealizowanej części umowy.
- przedłoży listy referencyjne polecające ich usługi w zakresie ochrony osób i mienia wyłącznie od daty - styczeń bieżącego roku (oryginały lub kopie poświadczone za z godność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, tj.:
1) osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, lub
2) osoby posiadające ważne pełnomocnictwo, którego oryginał lub kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza - należy załączyć w ofercie.);
Poświadczenie następuje poprzez złożenie podpisu lub parafy z imienną pieczątką osoby uprawnionej/osób uprawnionych, z adnotacją "za zgodność z oryginałem".
Zamawiający zastrzega, że warunek opisany w pkt. 7.2.2.a) Ogłoszenia nie podlega sumowaniu. Oznacza to, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeden z Wykonawców musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy Wykonawcy w sumie wykazali się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich samodzielnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem);
b) Osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
- dysponuje w celu realizacji zamówienia osobami, oznaczonymi zgodnie z art. 20 i 21 ustawy o ochronie osób i mienia, które zostały ujęte na liście kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (do akceptacji Zamawiającego).
- pracownicy ochrony będą spełniać wymogi art. 25, 26 i 27 ustawy o ochronie osób i mienia.
Dopuszcza się (po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego ) pełnienie służby na obiekcie będącym przedmiotem zamówienia przez pracowników ochrony spełniających wymagania art. 31 ustawy o ochronie osób i mienia.
c) Zdolności technicznej Wykonawcy:
- dysponuje własną stacją monitorowania alarmów;
- dysponuje mobilnymi Grupami Interwencyjnymi działającymi na terenie miasta Gliwice w systemie 24 -godzinnym i maksymalnym czasem przyjazdu grupy na wezwanie wynoszącym 8 minut;
- dysponuje własną łącznością radiową pomiędzy obiektem ochranianym a siedzibą firmy (SMA);
- dysponuje wyposażeniem sprzętowym do właściwego pełnienia czynności ochronnych na obiekcie  i ewentualnych działań zgodnie z art. 36, 37 i 38a ustawy o ochronie osób i mienia.
7.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) jest ubezpieczony i przedstawi umowy ubezpieczeniowe ( OC, NW, deliktowe i inne) w zakresie prowadzonej działalności w zakresie ochrony osób i mienia.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument/dokumenty składa ten/ci z Wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
7.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

8. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW
8.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
8.2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
8.3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

9. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
9.1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia,

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
9.1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1
i 8 ustawy Pzp - zał. nr 3 do Ogłoszenia.
9.1.2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - zał. nr 4 do Ogłoszenia.
9.1.3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej każdy z Wykonawców składa odrębny dokument.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9.1.4. Aktualną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz.U.2016 poz.1432) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej;
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii  potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9.1.5. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie na formularzu zgodnym z treścią zał. nr 2 do Ogłoszenia „Wykaz usług” w celu wykazania spełniania warunku, którego opis został zamieszczony w pkt 7.2.2) a) Ogłoszenia.
9.1.6. Dokument/dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności w zakresie ochrony osób i mienia (OC, NW, deliktowe i inne);
Ww. dokument/dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii  potwierdzonej za zgodność  z oryginałem przez Wykonawcę.
9.1.7. Oświadczenie o dysponowaniu osobami wyznaczonymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia , o których mowa w 7.2.2 b) Ogłoszenia.
9.1.8. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
9.1.9. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
9.1.10. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, - zał. nr 5 do Ogłoszenia. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu  oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia przedmiotowe dokumenty/oświadczenia wymagane są od każdego z tych Wykonawców).
9.1.11. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na  potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
9.2. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 9.1., wymaganych pełnomocnictw lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, bądź oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne, zawierające błędy lub budzące wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
9.3. Z postępowania zostanie wykluczony Wykonawca, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
9.4. W przypadku wątpliwości Zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty Wykonawcy (w tym złożonych oświadczeń i dokumentów).
9.5. Zamawiający wymaga, aby załączone do oferty dokumenty sporządzone w języku obcym złożone zostały wraz z tłumaczeniem na język polski.

10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)
10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Pełnomocnictwo to powinno wyraźnie wskazywać:
    jakiego postępowania dotyczy,
    jakie podmioty występują wspólnie,
    kto w imieniu tych podmiotów ma pełnić funkcje pełnomocnika,
    jakie konkretne czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik,
    na jaki okres jest udzielone.

Jeśli pełnomocnik ma być uprawniony do wykonywania czynności nie tylko w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, lecz również w imieniu każdego z tych Wykonawców z osobna, to należy taką informacje zamieścić w treści pełnomocnictwa. Powyższe dotyczy w szczególności sytuacji, w której oświadczenia, o których mowa w pkt 9 będzie składał pełnomocnik.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi w ogóle lub przedstawi wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie tego Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego dane, tj.: numer faksu, adres poczty elektronicznej lub adres do korespondencji pisemnej należy wpisać w formularzu oferty.

Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. 7.2. Ogłoszenia.

11. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
11.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).
11.2. Zamawiający wyznacza:
-  w zakresie merytorycznym:
Kierownik Centrum Operacyjnego RZGW Gliwice -  Janusz Majewski
tel.  32/777 49 30,  32/777 49 32,  32/777 49 57
-    w zakresie dotyczącym procedury przetargowej:
Starszy Inspektor ds. Zamówień Publicznych - Elżbieta Witkowska-Kwitek
tel. 32/777 49 26
11.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
11.4. Ofertę wraz z załącznikami  składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
11.5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w pkt. 9.1 Ogłoszenia, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

12. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI OGŁOSZENIA
12.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia, kierując wniosek na adres:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2 , 44-100 Gliwice
tel.: 32 777 49 50   faks: 32 777 49 99

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną na adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.
12.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
12.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 12.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
12.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 12.2 Ogłoszenia.
12.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego oraz na  stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
12.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Ogłoszenia, a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
12.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść niniejszego Ogłoszenia. Dokonaną zmianę Ogłoszenia Zamawiający udostępni na stronie internetowej.

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
13.1 Na ofertę składają się: wypełniony formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
13.2. Wraz z ofertą powinny być złożone:
1) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 9.1. Ogłoszenia;
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;
3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.
13.3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
13.4. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
13.5. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinna być dokonana w sposób czytelny parafowana własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub inne osoby do tego umocowane w sposób umożliwiający identyfikację osoby, w przeciwnym wypadku nie będzie uwzględnione.
13.6. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
13.7. Zamawiający informuje, iż nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w pkt. 16.6 Ogłoszenia. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone
w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.
13.8. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2 , 44-100 Gliwice

oraz opisane:
OFERTA
”Całodobowa ochrona fizyczna wewnętrzna i zewnętrzna budynku administracyjnego Dyrekcji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach wraz z przyległym terenem”
„Nie otwierać przed dniem  …… r. godz. ………….”

14.  ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą zawierały dodatkowe oznaczenie ZMIANA/WYCOFANIE. W opakowaniu musi być zamieszczone:
1)    oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty,
2)    aktualny odpis z właściwego rejestru,
3)    upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, o ile oświadczenia nie składa osoba wymieniona w dokumencie wskazanym w ppkt.2, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
15.1 Wykonawca podaje cenę oferty w „Formularzu oferty” – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

15.2. Cena oferty musi obejmować:
1)    wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia określone w Ogłoszeniu;
2)    inne koszty, które Wykonawca będzie musiał ponieść w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

15.3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów wraz z podatkiem VAT, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku i powinna być ona podana liczbowo i słownie. Cena ta będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

15.4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
16.1.  Oferty powinny być złożone w:
siedzibie RZGW Gliwice przy ul. Sienkiewicza 2, w pokoju  nr 208, (sekretariat) w terminie do  dnia  19.05.2017 r. do godz. 10:00.
16.2. Otwarcie ofert nastąpi w:
siedzibie RZGW Gliwice przy ul. Sienkiewicza 2, sala konferencyjna (parter, sala nr 111), w dniu 19.05.2017 r. o godz. 10:30.
16.3. Otwarcie ofert jest jawne.
16.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert  Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
16.5.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
16.6.  Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
16.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej: www.gliwice.rzgw.gov.pl informację z otwarcia ofert.

17. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
17.1. Kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest:

KRYTERIUM - cena brutto za realizację całego zamówienia; znaczenie kryterium - 100 %
Sposób wyliczenia punktów oferty (C):

najniższa cena ofertowa brutto
C = ------------------------------------------  x waga kryterium
cena brutto oferty badanej
gdzie:
C - ilość punktów oferty badanej

1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
2) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.
4) W przypadku wątpliwości, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, zamawiający skorzysta
z możliwości jej sprawdzenia zgodnie z art. 90 ustawy Pzp.
17.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców.
17.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Ogłoszeniu warunki oraz złoży najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 17.1 Ogłoszenia.
17.4. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Zamawiającego informację o udzieleniu zamówienia podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego.

18. Zamawiający ODRZUCI OFERTĘ w przypadku zaistnienia przesłanek  określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
19. Zamawiający UNIEWAŻNI POSTĘPOWANIE w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia poniżej 750 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy  art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp.

Załączniki do Ogłoszenia:

zał. nr 1 - Formularz ofertowy
zał. nr 2 - wykaz usług
zał. nr 3 -  oświadczenie
zał. nr 4 - oświadczenie
zał. nr 5 - oświadczenie
zał. nr 6 - wzór umowy