banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 27.04.2017 r.


EZ/NW-370-5/17

Wg rozdzielnika

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ) art. 138o ustawy Pzp  o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 138g ust.1 ustawy Pzp, na usługę społeczną pn.:„Całodobowa ochrona fizyczna wewnętrzna i zewnętrzna budynku administracyjnego Dyrekcji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach wraz z przyległym terenem”.
- ogłoszonego pod numerem referencyjnym nadanym przez Zamawiającego:
EZ/NW-370-5/17 z dnia 23.03.2017 r.   

Zamawiający - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ) art. 138o ustawy Pzp  o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 138g ust. 1 ustawy Pzp, na usługę społeczną pn.: „Całodobowa ochrona fizyczna wewnętrzna i zewnętrzna budynku administracyjnego Dyrekcji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach wraz z przyległym terenem”, zostało unieważnione z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1   pkt 1 ustawy Pzp.

Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu,
z zastrzeżeniem art. 93 pkt 2 i 3.

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyło 5 firm:
1. AGENCJA ASEKURACJI I OCHRONY CERTUM Spółka z o.o.;
2. Konsorcjum firm: Konsalnet Ochrona sp. z o.o. - lider
Konsalnet Security sp. z o.o - partner;
3. BIURO OCHRONY "RERUM" BOGUSŁAW KIESIEWICZ Sp. z o.o.
4.Konsorcjum firm: WOLF SŁUŻBA OCHRONY SP. Z O.O. - lider
WOLF II SŁUŻBA OCHRONY SP. Z O.O. - partner
ANG OCHRONA SP. Z O.O. - partner;
5. FORMACJA EU Sp. z o.o.

Wszystkie oferty podlegają odrzuceniu, ponieważ żaden z wykonawców nie wykazał spełnienia wymaganych w Ogłoszeniu o zamówieniu warunków udziału w postępowaniu.