banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 


Gliwice, dnia 30.03.2017  r.

EZ / NW-370-5/17

Wg   rozdzielnika

PYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI


Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  „Całodobową ochronę fizyczną wewnętrzną i zewnętrzną budynku administracyjnego Dyrekcji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach wraz z przyległym terenem.”
Numer referencyjny - EZ/NW-370-5-17

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Rozdziale 6 "Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi", art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych    (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej "ustawą Pzp".

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z zapisem pkt. 12 Ogłoszenia o zamówieniu, przesyła treść pytań, które wpłynęły wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 :

Czy Zamawiający wymaga, aby usługi były wykonywane wyłącznie przez pracowników wpisanych
na listę kwalifikowanych pracowników ochrony?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z pkt. 7, ppkt 7.2.2., lit. b) Zamawiający wymaga aby pracownicy ochrony byli ujęci na liście kwalifikowanych pracowników, jednakże nie stanowi to bezwzględnego wymagania - po uzgodnieniu
z Zamawiającym, usługa stanowiąca przedmiot zamówienia może być wykonywana przez pracowników niekwalifikowanych spełniających wymagania art. 31 ustawy o ochronie osób i mienia.

Pytanie 2 :

Jakie systemy wykonawca ma podłączyć do własnego centrum monitorowania, np. system sygnalizacji  włamań i napadu,  system  telewizji dozorowej (tj. przekazywanie obrazu z kamer do centrum monitorowania).


Odpowiedź Zamawiającego:

Pracownik ochrony na obiekcie ma posiadać bezpośrednią łączność z SMA Agencji Ochrony, a tym samym z GI. Systemów alarmowych i telewizji obserwacyjnej CCTV zainstalowanych na obiekcie nie będziemy podłączać do SMA. Agencja ochrony musi posiadać SMA - do pilnej i natychmiastowej łączności pracownika ochrony na obiekcie z SMA i pośrednio z GI.

Pytanie 3 :

Prosimy o informację dot. pkt. 7, ppkt. 7.2.2 zdolności technicznej lub zawodowej. Czy przedkładane referencje z zakończonych umów do wykazu usług, będą spełniać warunki udziału w postępowaniu, jeżeli będą poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę.


Odpowiedź Zamawiającego:

Referencje przedkładane do wykazu usług, będą spełniać warunki udziału w postępowaniu, jeżeli będą poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli tj.:
1) osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, lub
2) osoby posiadające ważne pełnomocnictwo,  którego oryginał, lub kopię  poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza - należy załączyć w ofercie.
Poświadczenie następuje poprzez złożenie podpisu lub parafy z imienną pieczątką osoby uprawnionej/ osób uprawnionych, z adnotacją ,,za zgodność z oryginałem”.

Pytanie 4 :

Prosimy o informację, co Zamawiający rozumie pod zapisami SIWZ dot. grupy interwencyjnej, która ma pozostać w dyspozycji pracowników ochrony pełniących służbę na obiekcie przez okres całej doby oraz ma wspomagać patrolem zmotoryzowanym w godzinach nocnych pracowników ochrony.
Czy Zamawiający ma na myśli całodobową gotowość do podjazdu grup interwencyjnych na wezwanie pracownika ochrony, czy całodobowe stacjonowanie GI na terenie obiektu Zamawiającego.


Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający ma na myśli całodobową gotowość do podjazdu grup interwencyjnych na wezwanie pracownika ochrony, przy czym maksymalny czas przyjazdu GI na wezwanie pracownika ochrony wynosi 8 minut.

Pytanie 5 :

Co Zamawiający rozumie poprzez zapis ,,w godzinach nocnych pracownicy ochrony pełniący służbę na obiekcie będą wspomagani patrolem zmotoryzowanym (GI) bez dodatkowej opłaty’’ Czy zapis ,,wspomagani’’ oznacza wyłącznie wezwanie grupy interwencyjnej na alarm w sytuacji zajścia zdarzenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający ma na myśli całodobową gotowość do podjazdu grup interwencyjnych na wezwanie pracownika ochrony, przy czym maksymalny czas przyjazdu GI na wezwanie pracownika ochrony wynosi 8 minut.

Pytanie 6 :

Wnoszę o modyfikację par.5 ust.2 Umowy, w zakresie: ,,w przypadku powstania szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez swoich pracowników Wykonawca ponosi materialną odpowiedzialność za zawinione szkody, w myśl przepisów i na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, a także odpowiedzialność cywilną za zdarzenia będące skutkiem wykonywanych zadań ‘’.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację par. 5 ust .2 Umowy w zakresie przewidzianym przez Wykonawcę. W związku z powyższym par. 5 ust. 2 Umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 7 :

Wnoszę o modyfikację par.5 ust.6 Umowy, w zakresie: ,,Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody spowodowane niewykonanie lub nienależytym wykonanie obowiązków przez swoich pracowników wobec osób trzecich, w związkuz wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy’’.

Odpowiedź Zamawiającego:


Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację par. 5 ust .6 Umowy w zakresie przewidzianym przez Wykonawcę. W związku z powyższym par. 5 ust. 6 Umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 8 :

Wnoszę o modyfikację par.10 ust.1 Umowy, w zakresie: ,,Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej z tytułu zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy(…)’’.

Odpowiedź Zamawiającego:


Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację par. 10 ust .1 Umowy w zakresie przewidzianym przez Wykonawcę. W związku z powyższym par. 10 ust 1 Umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 9 :


Wnoszę o wprowadzenie do par.10 Umowy, zapisu: ,, Zamawiający jest zobowiązany do wyznaczenia pisemnie dodatkowego terminu do zaprzestania naruszeń w ust.10. Dopiero po jego bezskutecznym upływie ma prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną’’.

Odpowiedź Zamawiającego:


Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do par. 10 Umowy, zapisu: ,, Zamawiający jest zobowiązany do wyznaczenia pisemnie dodatkowego terminu do zaprzestania naruszeń w ust.10. Dopiero po jego bezskutecznym upływie ma prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną’’.
W związku z powyższym par. 10 Umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 10 :

Wnoszę o wprowadzenie do par. 8 Umowy, zapisu: ,,Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę
ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zalegania Zamawiającego z zapłatą umówionego wynagrodzenia’’.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do par. 8 Umowy, zapisu: ,,Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zalegania Zamawiającego z zapłatą umówionego wynagrodzenia’’.
W związku z powyższym par. 8 Umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 11 :

Czy w przypadku zadeklarowania przez pracownika ochrony pracy powyżej pełnego etatu, Zamawiający oprócz wymogu umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin, pozostawia w gestii Wykonawcy formę zatrudnienia w dodatkowym wymiarze roboczogodzin dla tego samego pracownika?

Odpowiedź Zamawiającego:


Zapis Umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 12 :

W związku z określonym terminem zakończenia realizacji usługi obejmującym miesiące 2018 roku, wnoszę o wprowadzenia do umowy klauzuli waloryzacyjnej za ten okres. Wykonawca biorąc pod uwagę zakres zmian jakie w ostatnich 2 latach następują w związku ze zmianą wynagrodzeń, wykonawca składając ofertę nie jest w stanie przewidzieć jakie zmiany od stycznia 2018 roku w zakresie płac nastąpią. Wniosek o wprowadzenie klauzuli do umowy jest o tyle istotny (mimo, że umowa jest zawierana na okres 12 miesięcy), iż oferta jest składana w marcu, gdzie wykonawca nie ma żadnych wytycznych, przepisów, informacji w zakresie zmiany wynagrodzeń przewidzianych na rok 2018.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmian. Zmiana naniesiona w Umowie - dodano pkt 3 i pkt 4 w par. 14.
JEST:
"3. Wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy może ulec zmianie w przypadkach i na warunkach przewidzianych w umowie:
a)    w przypadku urzędowej zmiany podatku od towarów i usług (VAT), wynagrodzenie pozostałe do zafakturowania zostanie odpowiednio przeszacowane i stanowić będzie podstawę do zawarcia stosownego aneksu – każda ze stron jest zobowiązana do zawarcia zmian umowy w razie zaistnienia takiej sytuacji,
b)    w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c)    w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
4. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku zajścia okoliczności wskazanych w ust. 3 do wykazania i udokumentowania okoliczności potwierdzających, że wskazane zmiany miały wpływ na koszty wykonania zamówienia. W związku z tym Zamawiający mają również prawo żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów źródłowych stanowiących dowody zmian kosztów wykonania zamówienia."


Pytanie 13 :

Wnoszę o zawarcie w umowie, klauzuli, która umożliwi obu stronom rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem tj.: ,,każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia’’. Zaznaczam, iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, dlatego powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były zrównoważone. Prawo jednostronnego wypowiedzenia umowy przysługujące obu stronom z okresem wypowiedzenia umożliwiającym drugiej stronie dostosowanie się do sytuacji, jest w opinii Wykonawcy celowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmian. Zmiana naniesiona w Umowie - dodano pkt. 3 w par.7.
JEST:
"Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia."

Pytanie 14 :


Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1128) uprzejmie proszę o sporządzenie kopii protokołu (dotyczącego wartości szacunkowej zamówienia).

Odpowiedź Zamawiającego:


Zamawiający informuje, że  procedura udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ustawy Pzp tworzona jest przez zamawiającego, który sam określa szczegółowe rozwiązania prawne procedury, w ramach której udzieli zamówienia publicznego na usługi społeczne  i zobowiązany jest jedynie do uwzględnienia norm zawartych w art. 138o ust. 2–4 znowelizowanej ustawy Pzp. Należy zatem stwierdzić, iż zamawiający w tym zakresie nie jest związany regulacjami ustawowymi
i nie ma obowiązku sporządzania protokołu postępowania.
Niezależnie od powyższych wyjaśnień informujemy, że wartość zamówienia została oszacowana na kwotę: 142 644 zł netto.

Kopia
EZ -  a/a
NW - w/m