banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

1.Zamawiający: PGW Wody Polskie w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości poniżej 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:

„12 miesięczna kompleksowa opieka nad systemami automatyzacji zbiorników wodnych oraz serwis automatyzacji na obiektach hydrotechnicznych podlegających pod RZGW Gliwice”

Prowadzący postepowanie : RZGW Gliwice

2. Termin realizacji zamówienia: Od 01.02.2019r. do 31.01.2020r.

3. Osoby wskazane do kontaktu w zakresie merytorycznym oraz formalnym:

Tomasz Klimek tel: 327774943, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Paweł Pistelok tel:327774942, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Kryteria wyboru ofert:

Cena 100 % na którą składa się:

C I koszt roboczo godziny – waga 5%

C II koszt dojazdu wraz z ekspertyzą – waga 5%

C III miesięczny koszt realizacji usługi zgodnie z zakresem przedmiotowo-czasowym waga 90%

Przy obliczaniu liczby punktów w danym kryterium zamawiający zastosuje poniższe wzory:

C I Cena najniższego kosztu roboczo godziny/ cena badanego kosztu roboczo godziny x waga kryterium

C II Cena najniższego kosztu dojazdu/ cena badanego kosztu dojazdu x waga kryterium

C III Cena najniższej sumy miesięcznego kosztu realizacji usługi /suma miesięcznego kosztu ceny badanej x waga kryterium

Wartość punktów danej oferty zamawiający wyznaczy w oparciu o wzór

Liczba punktów w kryterium cena =C I+CII+CIII

1%=1 punkt; maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 pkt.

Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i otrzyma najwyższą liczbę punktów.

5. Zakres zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia:

a) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa opieka nad systemami automatyzacji zbiorników wodnych Łąka, Kuźnica Warężyńska, Przeczyce, Wisła Czarne, Wilkówka oraz Jaz Koźle obejmująca:

utrzymanie sprawności systemu automatyzacji zbiorników, który obejmuje opiekę i kontrolę sprawności systemu w technicznie niezbędnym zakresie, zgodnie z wykazem załączonym do niniejszego pisma,
- gotowość do usuwania skutków awarii,
- gotowość do realizacji prac modernizacyjnych systemu,
- doradztwo w zakresie zakupów,
- „HOT-LINE” – usługi telefoniczne 24h/dobę, 7 dni w tygodniu do realizacji pomocy w przypadku trudności w wykonaniu prostych prac operatorskich oraz w diagnostyce problemów związanych z działaniem systemu, serwis modemowy tj. zdalny nadzór nad komputerem dyspozytorskim,
- prowadzenie dokumentacji dokonanych zmian,
- naprawa i usuwanie skutków awarii.

b) Na pozostałych obiektach hydrotechnicznych podlegającym RZGW Gliwice (wykaz możliwych obiektów zawiera załącznik nr 1)
- diagnostyka zgłoszonej awarii,
- naprawa i usuwanie skutków awarii.

c) Zamawiający wymaga aby czas reakcji na zgłoszenie naprawy był nie dłuższy niż 12h

6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia): Oświadczenie w zakresie posiadanego doświadczenie w naprawach systemów automatyzacji obiektów hydrotechnicznych składane na formularzu ofertowym.

7. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia, (jeżeli jest wymagany): nie dotyczy

8. Warunki gwarancji:

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na naprawiany sprzęt na okres minimum 12 miesięcy

9. Opis sposobu obliczenia ceny

Wykonawca oblicza cenę w oparciu o podany zakres zamówienia w opz. Cena winna uwzględnić wszelkie obciążenia związane z realizacją umowy w tym należny podatek VAT 23%

10. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:

Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej - formularz ofertowy z załącznikami

11. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 28.01.2019r roku, do godziny 11:00,

Ofertę prosimy przesłać na adres:

RZGW Gliwice ul. Sienkiewicza 2 44-100 (Sekretariat pok. 207) lub adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tytułem Serwis automatyzacji zbiorników

12. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: nie dotyczy

13. Dodatkowe informacje:

Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający ma prawo ujawnić wszystkie materiały zgromadzone w postępowaniu, w tym treść ofert i całą korespondencję prowadzoną z oferentami.

Wykonawca może nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzec, że nie mogą być udostępnianie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W przypadku zgłoszenia przez wykonawcę zastrzeżenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, informację będące tajemnicą przedsiębiorstwa nie zostaną ujawnione.

Załączniki mogą Państwo pobrać z serwera FTP.