banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

1.Zamawiający: PGW Wody Polskie w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości poniżej 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:

„12 miesięczny serwis urządzeń drukujących dla wszystkich obiektów podlegających RZGW Gliwice”

Prowadzący postepowanie : RZGW Gliwice

2. Termin realizacji zamówienia: Od 01.12.2018r. do 30.11.2019r.

3. Osoby wskazane do kontaktu w zakresie merytorycznym oraz formalnym:

Paweł Pistelok tel:327774942, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Piotr Kołtowski tel: 327774934, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Kryteria wyboru ofert:
- okres gwarancji na naprawiany sprzęt
- czas reakcji na zgłoszenie naprawy (czas od momentu zgłoszenia do momentu przedstawienia diagnozy oraz wyceny naprawy zgłaszanego urządzenia)
- czas usunięcia awarii ( czas od momentu przesłania zgody przez Zleceniodawcę na naprawę do momentu przywrócenia urządzeniu sprawności z przed zgłoszenia awarii.)
- certyfikaty o zakończeniu szkolenia z naprawy i konserwacji drukarek z firm: TOSHIBA, RICOH, HP, LEXMARK, KYOCERA itp.
-doświadczenie w naprawach ww. sprzętu
- koszt dojazdu wraz z ekspertyzą,
- koszt roboczogodziny
- koszt czyszczenia i konserwacji urządzeń drukujących wg wykazu
- koszt elementów i usług wg wykazu – plik wzór oferty

5. Zakres zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach zapytania ofertowego na serwis urządzeń drukujących, udostępniamy Państwu plik zawierający wykaz drukarek, faksów oraz kserokopiarek eksploatowanych w jednostkach na terenie działania RZGW Gliwice.

Lista urządzeń drukujących może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy.

6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):

- certyfikaty o zakończeniu szkolenia z naprawy i konserwacji drukarek z firm: TOSHIBA, RICOH, HP, LEXMARK, KYOCERA itp.

7. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia, (jeżeli jest wymagany):

Brak

8. Warunki gwarancji:

wg wykazu – plik wzór oferty

9. Opis sposobu obliczenia ceny

wg wykazu – plik wzór oferty

10. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:

Oferty prosimy wysyłać wg wzoru – plik wzór oferty

Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich oraz obejmować wszelkie obciążenia związane z realizacją umowy w tym podatek VAT.

11. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 30.11.2018r roku, do godziny 11:00,

Ofertę prosimy przesłać na adres:

RZGW Gliwice ul. Sienkiewicza 2 44-100 (Sekretariat pok. 207) lub adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tytułem Serwis urządzeń drukujących

12. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty:

Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający ma prawo ujawnić wszystkie materiały zgromadzone w postępowaniu, w tym treść ofert i całą korespondencję prowadzoną z oferentami.

Wykonawca może nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzec, że nie mogą być udostępnianie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W przypadku zgłoszenia przez wykonawcę zastrzeżenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, informację będące tajemnicą przedsiębiorstwa nie zostaną ujawnione.

Załączniki mogą Państwo pobrać z serwera FTP.