banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

1.Zamawiający: PGW Wody Polskie w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości poniżej 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:

„Zakup urządzenia wielofunkcyjnego drukarko-skaner-kopiarka dla BWP Racibórz”

Prowadzący postępowanie : RZGW Gliwice

2. Termin realizacji zamówienia: Od 1.12.2018r. do 31.12.2018r.

3. Osoby wskazane do kontaktu w zakresie merytorycznym oraz formalnym:

Paweł Pistelok tel:327774942, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Piotr Kołtowski tel: 327774934, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Kryteria wyboru ofert:

-Cena

- Koszt eksploatacji

5. Zakres zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia wielofunkcyjnego o poniższych cechach:

 

- urządzenie fabrycznie nowe

-szybkość drukowania minimum 20 str/min

-drukowanie/skanowanie/kopiowanie w kolorze

-drukowanie/skanowanie/kopiowanie dwustronnie

-obsługiwane formaty A4 i A3

-karta sieciowa

-pojemność papieru: minimum 2 szuflady po minimum 500 arkuszy oraz minimum 1 taca na 100 arkuszy

6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):

Brak

7. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia, (jeżeli jest wymagany):

Brak

8. Warunki gwarancji: Minimalny wymagany okres gwarancji jakości: 24 miesiące Warunki gwarancji jakości nie mogą zawierać postanowień uzależniających Zamawiającego od zakupu materiałów eksploatacyjnych u wskazanego podmiotu.

9. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość: Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich oraz obejmować wszelkie obciążenia związane z realizacją umowy w tym podatek VAT.

10. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 23.11.2018r roku, do godziny 11:00,

Ofertę prosimy przesłać na adres: RZGW Gliwice ul. Sienkiewicza 2 44-100 (Sekretariat pok. 207) lub adres mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tytułem Dostawa urządzenia drukującego dla BWP Racibórz

11. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający ma prawo ujawnić wszystkie materiały zgromadzone w postępowaniu, w tym treść ofert i całą korespondencję prowadzoną z oferentami.

Wykonawca może nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzec, że nie mogą być udostępnianie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W przypadku zgłoszenia przez wykonawcę zastrzeżenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, informację będące tajemnicą przedsiębiorstwa nie zostaną ujawnione.