banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

                                         ZAPYTANIE OFERTOWE
                                  Nr sprawy GL.ZOZ.1.281.4.2018.MJ

1. Zamawiający, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gliwicach
w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości poniżej 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:
„Likwidacja wyrwy na lewym brzegu Kanału Gliwickiego w km 38+000”
2. Termin realizacji zamówienia: data zakończenia 26.10.2018r.
3. Osoby wskazane do kontaktu w zakresie merytorycznym oraz formalnym:
Michał Janocha tel. 32 231 64 31 wew. 33
Jerzy Lawiński tel. 601 980 488
4. Kryteria wyboru ofert: Cena - 100%
5. Zakres zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia: Zabudowa wyrwy brzegowej ziemia 126 m3 wraz z umocnieniem skarpy narzutem kamiennym ciężkim (narzut podwodny oraz nawodny 67,5m3). Szczegółowy zakres robót określa Załącznik Nr 2 – przedmiar robót w układzie kosztorysowym według którego należy przygotować ofertę – kosztorys ofertowy uproszczony.
6. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego -  Załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
7. Warunki gwarancji:  Wykonawca udziela  Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na przedmiot umowy.
8. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe nr sprawy GL.ZOZ.1.281.4.2018.MJ”
Kompletna oferta musi zawierać:
- Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
- Podpisane oświadczenie Wykonawcy stanowiące Załącznik Nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
- Kosztorys ofertowy
- Posiadać datę sporządzenia
- Zawierać adres siedziby oferenta, numer telefonu
- Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
9. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 17.09.2018 roku, do godziny 12.00,
w siedzibie Zamawiającego (Sekretariat) tj.  Zarząd Zlewni w Gliwicach, ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice, osobiście, drogą pocztową lub kurierem. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.


                                                                                     
Załączniki:
- Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy
- Załącznik Nr 2 – przedmiar robót
- Załącznik Nr 3 – wzór umowy
- Załącznik Nr 4 – oświadczenie Wykonawcy