banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Zamawiający: PGW Wody Polskie w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości poniżej 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:

„Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla wszystkich obiektów podlegających RZGW Gliwice”

Prowadzący postępowanie : RZGW Gliwice

Termin realizacji zamówienia: Od 01.08.2018r. do 31.07.2019r.

Osoby wskazane do kontaktu w zakresie merytorycznym oraz formalnym:

Paweł Pistelok tel:327774942, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Piotr Kołtowski tel: 327774934, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kryteria wyboru ofert:
- koszt dostawy tuszy/tonerów i innych materiałów eksploatacyjnych,
- koszt odbioru zużytych tuszy/tonerów i innych materiałów eksploatacyjnych,
- czas dostawy,
- cena brutto

Zakres zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach zapytania ofertowego na dostawę tuszy i tonerów, udostępniamy Państwu plik zawierający przykładowe tusze i tonery, które były zamawiane w br. prosimy wpisać do tabeli proponowane ceny. Lista urządzeń drukujących oraz wymaganych do nich materiałów eksploatacyjnych może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy.

Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego.

Warunki gwarancji:

gwarancja musi zapewniać niezawodność tuszy/tonerów oraz bezpłatną naprawę/serwis urządzenia w przypadku uszkodzenia spowodowanego wadliwym tonerem/tuszem lub wymianę urządzenia na nowe jeżeli naprawa będzie niemożliwa,

Opis sposobu obliczenia ceny

Na cenę będą składały się:

- koszt dostawy tuszy/tonerów i innych materiałów eksploatacyjnych,
- koszt odbioru zużytych tuszy/tonerów i innych materiałów eksploatacyjnych,
- koszt prognozowanego zakupu tuszy/tonerów i innych materiałów eksploatacyjnych (wyliczony będzie na podstawie cen jednostkowych poszczególnych tuszy/tonerów i innych materiałów eksploatacyjnych)

Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:

Oferty prosimy wysyłać wg wzoru Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich oraz obejmować wszelkie obciążenia związane z realizacją umowy w tym podatek VAT.

Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 30.07.2018r roku, do godziny 11:00,

Ofertę prosimy przesłać na adres:

RZGW Gliwice ul. Sienkiewicza 2 44-100 (Sekretariat pok. 207) lub adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty:

Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający ma prawo ujawnić wszystkie materiały zgromadzone w postępowaniu, w tym treść ofert i całą korespondencję prowadzoną z oferentami.

Wykonawca może nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzec, że nie mogą być udostępnianie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W przypadku zgłoszenia przez wykonawcę zastrzeżenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, informację będące tajemnicą przedsiębiorstwa nie zostaną ujawnione.

Załączniki (opis przedmiotu zamówienia) mogą Państwo pobrać z serwera FTP.