banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

GL.ZPU.1.281.1.3.2018.AK                              Gliwice, 13 czerwiec 2018 r.

                                     ZAPYTANIE OFERTOWE


1. Zamawiający, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gliwicach
w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości poniżej 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:
„Przegląd pomp, silników elektrycznych, szaf elektrycznych, agregatów prądotwórczych, wraz z ich serwisowaniem pompowni wałowych Ciechowice i Turze”.
2. Termin realizacji zamówienia:
Data rozpoczęcia: 25.06.2018 r.
Data zakończenia: 01.08.2018 r.
3. Osoby wskazane do kontaktu w zakresie merytorycznym oraz formalnym:
Marcin Jarzyński tel. 32 231 64 31 wew. 32, kom. 697 102 403
Andrzej Krzyżostaniak tel. 32 231 64 31 wew. 31, kom. 603 719 960
4. Kryteria wyboru ofert: Cena 100%
5. Zakres zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z koniecznością wykonania inwentaryzacji i przeglądu urządzeń pompowni na prawostronnych obwałowaniach rzeki Odry, w miejscowościach Ciechowice i Turze:

Zakres zamówienia obejmuje:
POMPOWNIA CIECHOWICE
1) Wykonanie inwentaryzacji elektrycznej budynku pompowni w zakresie:
• układu zasilania głównego i awaryjnego z agregatów prądotwórczych,
• rozdziału energii elektrycznej,
• układów elektrycznych szaf sterowniczych,
• rodzaju pomp, sposobu ich zasilania i systemu pracy,
• instalacji gniazd wtykowych dedykowanych oraz ogólnego przeznaczenia w obiekcie pompowni,
• układu oświetlenia budynków i otoczenia,
• instalacji odgromowej obiektów pompowni,
Inwentaryzacja powinna zawierać:
• opis techniczny – aktualny stan, schemat instalacji elektrycznej (m. in. - zwymiarowane umiejscowienia gniazd, rozdzielni, szaf sterowniczych, punktów oświetleniowych z podaniem ich rodzaju, typu opraw i przekrojów przewodów zasilających, trasy przewodów zasilających poszczególne odbiorniki prądu z określeniem ich rodzajów),
Dokumentacja inwentaryzacyjna powinna zostać wykonana w 2 egz. w formie papierowej i elektronicznej (w formacie pdf i dwg.).
2) Przegląd i ocena stanu technicznego pomp pionowych Warszawskiej Fabryki Pom (4 szt.) – (przegląd panewek, łożyskowania, układu smarowania, itp.).
3) Przegląd i ocena stanu technicznego silników elektrycznych pomp – 4 szt. (przegląd łożysk, uzwojenia, wirnika, zespołu mechanizmu przełożenia napędu, itp.).
4) Przegląd i ocena stanu technicznego agregatów prądotwórczych do awaryjnego zasilania pomp wraz ze sprawdzeniem i oceną synchronizacji pracy tych urządzeń – 2 szt.
5) Sprawdzenie (oględziny) instalacji:
• sprawdzenie sposobu ochrony przed porażeniem,
• sprawdzenie instalacji odgromowej,
• sprawdzenie doboru urządzeń i ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływu zewnętrznych warunków środowiskowych,
• sprawdzenie poprawności oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych,
• sprawdzenie oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, łączników itp.,
• sprawdzenie poprawności połączeń obwodów,
• ocena dostępu do urządzeń pompowni, umożliwiającego ich wygodną obsługę i bezpieczną eksploatację,
• ocena stanu technicznego urządzeń pompowni (opis widocznych uszkodzeń mogących wpływać na pogorszenie bezpieczeństwa),
6) Pomiary elektryczne wszystkich elementów instalacji przepompowni:
• badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów (zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego),

POMPOWNIA TURZE
1) Wykonanie inwentaryzacji elektrycznej budynku pompowni w zakresie:
• układu zasilania głównego i awaryjnego z agregatów prądotwórczych,
• rozdziału energii elektrycznej,
• układów elektrycznych szaf sterowniczych,
• rodzaju pomp, sposobu ich zasilania i systemu pracy,
• instalacji gniazd wtykowych dedykowanych oraz ogólnego przeznaczenia w obiekcie pompowni,
• układu oświetlenia budynków i otoczenia,
• instalacji odgromowej obiektów pompowni,
Inwentaryzacja powinna zawierać:
• opis techniczny – aktualny stan, schemat instalacji elektrycznej (m. in. - zwymiarowane umiejscowienia gniazd, rozdzielni, szaf sterowniczych, punktów oświetleniowych z podaniem ich rodzaju, typu opraw i przekrojów przewodów zasilających, trasy przewodów zasilających poszczególne odbiorniki prądu z określeniem ich rodzajów),
Dokumentacja inwentaryzacyjna powinna zostać wykonana w 2 egz. w formie papierowej i elektronicznej (w formacie pdf i dwg.).
2) Przegląd i ocena stanu technicznego pomp zatapialnych EMU o wydajności 0,9m3/s (3 szt.) – (przegląd panewek, łożyskowania, uzwojenia, wirnika, układu smarowania, połączeń elektrycznych, czujników oleju, itp.)
3) Przegląd i ocena stanu technicznego agregatów prądotwórczych do awaryjnego zasilania pomp wraz ze sprawdzeniem i oceną synchronizacji pracy tych urządzeń – 2 szt.
4) Sprawdzenie (oględziny) instalacji:
• sprawdzenie sposobu ochrony przed porażeniem,
• sprawdzenie instalacji odgromowej,
• sprawdzenie doboru urządzeń i ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływu zewnętrznych warunków środowiskowych,
• sprawdzenie poprawności oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych,
• sprawdzenie oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, łączników, itp.
• sprawdzenie poprawności połączeń obwodów,
• ocena dostępu do urządzeń pompowni, umożliwiającego ich wygodną obsługę i bezpieczną eksploatację,
• ocena stanu technicznego urządzeń pompowni (opis widocznych uszkodzeń mogących wpływać na pogorszenie bezpieczeństwa),
5) Pomiary elektryczne wszystkich elementów instalacji przepompowni:
• badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów (zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego),
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):
• Posiadanie wymaganych prawem uprawnień odpowiednich do wykonania przedmiotu zamówienia.
7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia, (jeżeli jest wymagany): nie wymagany
9. Warunki gwarancji: nie dotyczy
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
…………….………….... zł (netto) + ….... % VAT tj. …..……………... zł = ……..……………….. zł brutto
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją:
„Zapytanie ofertowe „Przegląd pomp, silników elektrycznych, szaf elektrycznych, agregatów prądotwórczych, wraz z ich serwisowaniem pompowni wałowych Ciechowice i Turze”. Nr sprawy GL.ZPU.1.281.1.3.2018.AK
Kompletna oferta musi zawierać:
1) Formularz ofertowy (załącznik Nr 1)
2) Oświadczenie (zgodnie z załącznikiem Nr 2), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotowego zamówienia spełniają warunki dotyczące:
• posiadania wymaganych prawem uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• posiadania wiedzy i doświadczenia;
• dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
3) Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej pompowni Ciechowice i pompowni Turze, będących przedmiotem postępowania zgodnie z załącznikiem nr 3.
12. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 22.06.2018 roku, do godziny 10.00, w siedzibie Zamawiającego w: Zarząd Zlewni w Gliwicach, ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice, osobiście, drogą pocztą lub kurierem. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
13. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty:
a) Przeglądy urządzeń, pomiary elektryczne oraz inwentaryzacja zostaną wykonane zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz normami branżowymi zgodnie z celem, któremu mają służyć.
b) Protokoły z przeglądu instalacji elektrycznych w treści powinny zawierać min.:
• datę wykonania przeglądu,
• nr protokołu,
• oznaczenie obiektu objętego przeglądem (adres),
• dane techniczne urządzeń użytych do oględzin i dokonania pomiarów wraz z informacją w zakresie spełniania przez nie wymaganych przepisów prawa i norm,
• tabelaryczne zestawienie pomiarów z podziałem na poszczególne pomieszczenia budynków pompowni (zestawienie punktów pomiarowych), wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej,
• tabelaryczne zestawienie wartości wyników wszystkich pomiarów wraz z ich interpretacją (pozytywny/negatywny),
• wykaz usterek i nieprawidłowości,
• określenie zaleceń pokontrolnych,
• informacja o możliwości dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji,
c) Zamawiający posiada dokumentację techniczną (projekt budowlany i wykonawczy) rozbudowywanej pompowni wałowej w Ciechowicach, która może być pomocna w początkowej fazie prac, lecz nie może być wykorzystana do prezentacji aktualnego stanu technicznego.
d) Zamawiający nie posiada dokumentacji technicznej dla pompowni Turze.
e) Przed złożeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej pompowni Ciechowice i Turze, potwierdzając to stosownym oświadczeniem dołączonym do oferty.
f) Zamawiający uprzedza o konieczności wcześniejszego ustalenia z Zamawiającym terminu dostępu do poszczególnych pomieszczeń pompowni Ciechowice i Turze, zarówno na etapie wizji lokalnej przed złożeniem oferty, jak również w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Informację w tej sprawie należy przekazać Zamawiającemu z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem.
g) Dokumentacja z przeglądu pompowni oraz dokumentacja inwentaryzacyjna powinny zostać wykonane w 2 egz. w formie papierowej i elektronicznej (w formacie pdf i dwg.)

Załączniki:
1. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy – 1 egz.
2. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o posiadaniu przez Wykonawcę wymaganych prawem uprawnień – 1 egz.
3. Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej pompowni Ciechowice i Turze – 1 egz.
4. Załącznik Nr 4 – Wzór umowy – 1 egz.

 

Załączniki mogą Państwo pobrać z serwera FTP.